Výrobci stavebních materiálů a výrobků

Nabízíme spolupráci výrobcům stavebních materiálů a výrobků v rozsahu:

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na info@stavebni-fyzika.cz. Domluvíme poté podmínky spolupráce.

Komerční katalogy v DEKSOFT

Některé programy DEKSOFT umožňují využití komerčních katalogů materiálů, ucelených skladeb nebo výrobků. Přehled základních komerčních katalogů, kde je možné uplatnit produkty výrobců stavebních materiálů a výrobků, je níže. Všechny katalogy vychází ze společné centrální databáze materiálů, skladeb a výrobků DEKSOFT. Materiály, skladby a výrobky mohou přímo do databáze zadávat a aktualizovat sami výrobci prostřednictvím webového prostředí napojeného na databázi. Toto řešení tedy umožňuje výrobcům udržovat katalogy svých produktů v čase aktuální a hlavně na jednom místě. Změny realizované přes webové rozhraní se projeví ve všech příslušných programech DEKSOFT, případně i v externích programech (viz BIM knihovny v programech Revit a Archicad).

 

TEPELNÁ TECHNIKA - katalog materiálů

Součástí programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D jsou katalogy materiálů. Uživatelé zde najdou obecný materiálový katalog dle normy ČSN 73 0540-3 (pro výpočty v ČR) nebo dle normy STN 73 0540-3 (pro výpočtu na Slovensku). V obecných katalozích jsou materiály zpravidla definovány obecnou materiálovou charakteristikou bez obchodních názvů. Vedle těchto obecných katalogů je možné využívat katalogy komerční. Komerční katalogy různých výrobců přidáváme zdarma na základě podnětů od uživatelů (co jim v programu chybí) a na základě významu výrobce na českém a slovenském stavebním trhu.

 


 

TEPELNÁ TECHNIKA - katalog skladeb a výplní otvorů

Program TEPELNÁ TECHNIKA 1D umožňuje také využití komerčních katalogů ucelených skladeb. Tato funkcionalita velmi usnadňuje práci uživateli programu, který nemusí pro návrh a tepelnětechnické posouzení skladbu skládat z jednotlivých materiálů z katalogů materiálů, ale může si načíst kompletní ucelenou skladbu výrobce. Použití katalogu skladeb je nejen úspora času, ale je to výhodné také z hlediska správnosti  technického návrhu konstrukce. V katalogu jsou skladby doporučené a ověřené výrobci materiálů.

Zejména u pasivních domů se pro výpočty energetické náročnosti stanovuje součinitel prostupu tepla pro každé okno zvlášť na základě velikosti okna, geometrie okna a na základě součinitele prostupu tepla rámu, součinitele prostupu tepla zasklení a lineárního činitele prostupu tepla napojení zasklení na rám. Program TEPELNÁ TECHNIKA 1D umožňuje  využití komerčních katalogů oken, kde jsou uvedeny výše uvedené technické parametry konkrétních výrobků nebo dokonce i geometrické charakteristiky celé rozměrové škály konkrétního výrobku.

 


 

ENERGETIKA - katalog  detailů (tepelných vazeb)

Program ENERGETIKA umožňuje při výpočtu energetické náročnosti zohlednění tepelných vazeb mezi konstrukcemi. Zohlednit tepelné vazby je obecně možné zjednodušeně (pomocí paušální přirážky) nebo podrobně. U podrobného výpočtu se vliv tepelných vazeb počítá na základě lineárních a bodových činitelů prostupu tepla jednotlivých tepelných vazeb (stavebních detailů) a rozsahu či četnosti výskytu těchto tepelných vazeb v objektu. Pokud jsou na posuzovaném objektu využity typové skladby a detaily výrobce materiálů a tento výrobce má v programu ENERGETIKA katalog tepelných vazeb, uživatel programu ušetří spoustu času i peněz za jinak nutné 2D a 3D tepelnětechnické výpočty. Podrobné zohlednění tepelných vazeb se používá zejména u výpočtů pasivních domů, zejména pro dotační program NZÚ.

 
 

 

AKUSTIKA - katalog materiálů a separačních vrstev

V akustice se konstrukce navrhují na základě výpočtu nebo na základě změřených systémových skladeb výrobců. Pomocí programu AKUSTIKA je možné navrhovat konstrukce oběma uvedenými způsoby. Skladby z obecných stavebních materiálů (např. betonové stěny, stropy s těžkými plovoucími podlahami, trámové stropy) se zpravidla počítají. Uživatel programu AKUSTIKA skladbu sestaví z materiálů uvedených v katalozích materiálů, vybere vhodnou metodu výpočtu, provede výpočet, stanoví požadavek a provede vyhodnocení skladby vůči požadavku. Program obsahuje obecné materiálové katalogy dle odborné literatury, umožňuje ale také využití komerčních katalogů výrobců. V programu najdou uplatnění zejména produkty výrobců separačních vrstev. 

 
 

 

AKUSTIKA - katalog změřených skladeb

Různé systémové skladby výrobců (lehké příčky, příčky ze zděných materiálů apod.) se zpravidla nepočítají, neboť nejsou k dispozici dostatečně přesné výpočtové metody. Přesto musí projektant konstrukce navrhnout a vyhodnotit z hlediska akustických požadavkům a uvést posouzení společně se skladbami počítanými ve své technické zprávě. Z tohoto důvodu nabízí program AKUSTIKA katalog změřených skladeb. Uživatel jen vybere vhodnou konstrukci z katalogu a výsledky měření vyhodnotí vůči konkrétnímu požadavku na konstrukci. Vyhodnocení všech skladeb, těch vypočtených i vybraných z katalogu, může projektant vytisknout v rámci jednoho protokolu.

 
 

 

STANDARDY MATERIÁLŮ - katalog materiálů

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí. Typickým použitím je projektování veřejných zakázek, které vyžaduje pouze obecnou specifikaci použitých materiálů (bez obchodních názvů). Projektant vybere požadovaný materiál z katalogu materiálů a exportuje specifikace dle požadovaného rozsahu v různých typech formátů výstupu do svého projektu.

 
 

 

STANDARDY MATERIÁLŮ - katalog skladeb

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí. Typickým použitím je projektování veřejných zakázek, které vyžaduje pouze obecnou specifikaci použitých materiálů (bez obchodních názvů). Projektant vybere požadovanou ucelenou systémovou skladbu z katalogu skladeb a exportuje specifikace dle požadovaného rozsahu v různých typech formátů výstupu do svého projektu.

 
 

BIM knihovny v programech Revit, Archicad

V databázi DEKSOFT jsou prakticky všechna potřebná data pro tvorbu BIM knihoven materiálů a skladeb pro BIM SW jako Archicad, Revid, Allplan. S pomocí našeho partnera, odborníka na BIM knihovny, nabízíme výrobcům vytvoření BIM knihoven materiálů a skladeb přímo z databáze DEKSOFT. Knihovny tvoříme formou pluginů v programech Archicad, Revit a Allplan. Pluginy, které jsou umístěny v programech jsou propojeny s databází DEKSOFT. Je tedy zajištěna snadná aktualizace sortimentu výrobců materiálu. Knihovny si mohou sami výrobci aktualizovat přes stejné webové rozhraní, kde se spravují data ke katalogům DEKSOFT. Změny se ihned projeví také v BIM knihovnách.   Pluginy v BIM programech jsou koncipovány jako společné pro sortiment společnosti Stavebniny DEK a různých dalších výrobců stavebních materiálů. Výhodou tohoto řešení je zajištění propagace pluginů mezi projektanty techniky společnosti DEK.


Vzhledem k tomu, že pro BIM knihovny používáme stejná data od výrobců, jako pro programy DEKSOFT, je tvorba a správa BIM knihoven velmi efektivní a proto BIM knihovny nabízíme za bezkonkurenční ceny. Umístění sortimentu do BIM knihovny DEK může být velmi výhodné a efektivní řešení pro výrobce materiálů, kteří doposud žádné BIM knihovny pro svůj sortiment nemají i pro výrobce materiálů, kteří již jisté zkušenosti v BIM knihovnami mají (např. již mají vlastní plugin).

Provozování programů DEKSOFT na webech výrobců

Nabízíme výrobcům úpravu (personalizaci) našich vybraných programů za účelem jejich provozování na webu výrobce. Program může běžet například v autorizované sekci webu pro technickou podporu. Všichni projektanti, či jiná odborníci, kteří spolupracují s daným výrobcem a mají tedy přístup do autorizované sekce webu, mají zdarma na jeho stránkách vybraný program DEKSOFT a mohou v něm přímo na webu výrobce pracovat. Nedochází k žádnému přesměrování na stránky DEKSOFT, ani k otvírání nového okna prohlížeče, vše běží přímo na webu výrobce v tzv. iframu (obdobně fungují třeba na web vložená videa z youtube).
Toto řešení umožňuje nastavit brandingové prvky výrobce. Je možné provést určité změny ve vzhledu programu, ve výstupech je možné zobrazovat loga výrobce. Důležitou vlastností pro výrobce také může být možnost nastavení zobrazovaných katalogů. U programu provozovaného na webu výrobce je možné nastavit například eliminaci katalogů přímé konkurence.
 

Přidělování oprávnění k programům DEKSOFT zdarma svým spolupracujícím projektantům

Pokud má výrobce své produkty v katalozích DEKSOFT, může umožnit svým spolupracujícím projektantům používat zdarma programy, ve kterých jsou tyto katalogy. Funguje to tak, že konkrétnímu výrobci vytvoříme specifický webový odkaz, který může výrobce posílat svým spolupracujícím projektantům. Pokud pak projektant klikne na odkaz, objeví se mu webová stránka DEKSOFT, kde je projektant vyzván k přihlášení (pokud již nějaký účet DEKSOFT má) nebo k registraci (pokud účet DEKSOFT ještě nemá). Když se projektant přihlásí nebo zaregistruje a přihlásí, je mu automaticky přidělena licence vybraných programů. Licence je zpravidla přidělována na období roční spolupráce výrobce s DEKSOFTem, které je standardně od 1.3. do 28.2. následujícího roku.

Nastavení "prolinků" z popisu ucelené skladby na webu výrobce do aplikací DEKSOFT

Výrobce materiálů, který popisuje své ucelené skladby na svém webu může využít možnosti prolinků přímo do aplikací TEPELNÁ TECHNIKA 1D nebo AKUSTIKA, kde je daná skladba vymodelovaná pro účely tepelnětechnického posouzení nebo posouzení zvukové neprůzvučnosti.

Toto řešení může pomoci uplatnění inzerované skladby přímo v projektu daného projektanta. Projektant musí ve svém projektu navrhnout takové skladby, které splňují požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Konstrukce navržené v projektu musí mimo jiné splňovat požadavky ochranu před hlukem (norma ČSN 73 0532) a požadavky na úsporu energie  a tepelnou ochranu (norma ČSN 73 0540-2). Konkrétní požadavky na konstrukce jsou závislé mimo jiné na vnitřním prostředí navrhované budovy, účelu využití navrhované budovy nebo na klimatických podmínkách v místě stavby. Z tohoto důvodu zpravidla projektant na webu výrobce nenajde universální odpověď, zda je nabízená skladba výrobce vyhovující pro jím navrhovanou budovu.

Pokud existuje ze skladby na webu výrobce prolink do aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D, dostane se projektant přímo do souboru, kde je daná skladba vymodelovaná. Projektant si může jednoduše poupravit vnitřní a vnější okrajové podmínky a skladbu ihned posoudit. V případě nevyhovujícího stavu může projektant udělat určitou modifikaci skladby (např. úpravu tloušťky tepelné izolace) a skladbu znovu posoudit. Pokud již skladba vyhovuje všem požadavkům, může projektant rovnou vytisknout protokol z posouzení a přiložit si ho například do technické zprávy k projektu. Obdobným způsobem může fungovat odkaz do aplikace AKUSTIKA.

V případě zájmu pomůžeme výrobci materiálů s nastavením. 


Příklad "prolinku" z webu výrobce do aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D