TEPELNÁ TECHNIKA 1D

SPUSTIT


Program pro tepelnětechnické výpočty skladeb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálního šíření tepla i vlhkosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.

Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).

Základní informace

TEPELNÁ TECHNIKA 1D je program pro výpočet a posouzení tepelné techniky skladeb konstrukcí a výplní otvorů. V programu jsou k dispozici rozsáhlé pomocné výpočty pro zohlednění různých systematických tepelných mostů, vlivu spojů na faktor difúzního odporu materiálu a další. K dispozici jsou katalogy materiálů, skladeb i okrajových podmínek. Pomocí programu je možné vytvořit:

 • Komplexní tepelnětechnické posouzení skladeb konstrukcí a výplní otvorů dle ČSN 73 0540-2
 • Komplexní tepelnětechnické posouzení skladeb konstrukcí a výplní otvorů dle STN 73 0540-2
 • Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro dotační program Nová zelená úsporám
 • Kompletní energetický posudek pro datační program Nová zelená úsporám (společně s aplikací ENERGETIKA a aplikací NZÚ)

Pomocí programu je možné vypočítat následující tepelnětechnické parametry konstrukcí:

 • Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 5040-2 a ČSN EN ISO 6946
 • Součinitel prostupu tepla výplní otvorů dle ČSN EN ISO 10077-1
 • Nejnižší vnitřní povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu) dle ČSN 73 0540-4
 • Nejnižší vnitřní povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu) dle ČSN EN ISO 13788
 • Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 73 0540-4
 • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce dle ČSN EN ISO 13788
 • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce dle ČSN 73 0540-4
 • Hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v konstrukci pro vyhodnocení rizika biologického ohrožení zabudovaných dřevěných prvků
 • Teplota a relativní vlhkost vzduchu na rozhraní jednotlivých vrstev skladby pro podrobné vyhodnocení rizika vlhkostních poruch (např. kondenzace nebo růst plísní nad podhledem nebo kondenzace na spodním líci uzavřené dvouplášťové střechy)
 • Vysychání konstrukce dle ČSN EN ISO 13788
 • Dynamické parametry konstrukcí dle ČSN EN ISO 13786
Výpočty a posouzení jsou realizovány dle norem:
 • ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
 • ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
 • ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
 • ČSN 73 0540-4:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 6946:2018 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
 • ČSN EN ISO 10077-1:2019 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně
 • ČSN EN ISO 13788:2019 - Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 13786:2018 - Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Videoukázka

Ukázku práce v programu naleznete v následujícím videu (doporučujeme sledovat video v režimu celá obrazovka).


Technický list

Další podrobnosti najdete v technickém listu k programu.

Technický list