Podmínky použití

Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.
Podmínky užívání tohoto serveru jsou závazné. Pokud s následujícími podmínkami nesouhlasíte, tento webový server nepoužívejte.

Úvodní ustanovení

Společnost Dekprojekt s.r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27642411, provozovatel webového serveru www.deksoft.eu, vám dává oprávnění prohlížet a pořizovat kopie materiálů uveřejněných na tomto webovém serveru výhradně pro vaše osobní nekomerční použití a za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém serveru, a to ani jejich kopie, nejste oprávněni upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo užívat jiným způsobem pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Použití a zveřejnění dostupných materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakékoliv účely je zakázáno. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné užití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z uvedených podmínek, vaše oprávnění užívat tento webový server a dostupné materiály je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli, vytiskli nebo pořídili jejich kopie jiným způsobem.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály (včetně veškerého softwaru) a služby poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány tak, jak jsou, tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či jejich původnosti. Závazky společnosti Dekprojekt, týkající se poskytovaných služeb, jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány. Dekprojekt dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webovém serveru. Dekprojekt může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech přístupných na tomto webovém serveru nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály, služby a ceny uvedené na tomto webovém serveru nemusejí být aktuální a Dekprojekt se nezavazuje, že bude materiály, služby a ceny na tomto webovém serveru aktualizovat.

Omezení odpovědnosti

Dekprojekt, jeho dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, chybným užíváním nebo na základě výsledků užívání tohoto webového serveru, či serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na uvedených webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda Dekprojekt byl nebo nebyl na možnost vzniku takovýchto škod upozorněn.

Podmínky, jimž se uživatel podřizuje

Dekprojekt upozorňuje, že prostřednictvím tohoto webového serveru odmítají přijímat důvěrné či jinak chráněné informace. Jakékoliv materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tento webový server, tedy nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné, a to ani v případech, kdy tak bude výslovně uvedeno. Poskytnutím jakýchkoli informací a materiálů firmě Dekprojekt nevznikají firmě Dekprojekt jakékoliv závazky vůči poskytovateli těchto informací a materiálů. Dekprojekt a osoby jimi pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit a jinak používat všechna taková sdělení, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti pro jakékoliv komerční či nekomerční účely.

Sledování provozu webového serveru

Dekprojekt bude v zájmu udržení požadovaných kvalitativních parametrů tohoto webového serveru a poskytovaných služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě Internet monitorovat provoz svých DNS, webových, databázových a poštovních serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě Internet tyto servery a dále budou tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu tohoto webového serveru a rozšiřování jeho služeb dle jejich skutečného využití.

Použití souborů Cookies

Tento webový server zasílá na osobní počítače uživatelů tohoto webového serveru soubory Cookies (pokud uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči internetových stránek), nebo tyto soubory z těchto počítačů čte, jestliže uživatel tento webový server již někdy v minulosti navštívil. Jedním z důvodů využití souborů Cookies je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti tohoto webového serveru podle výše uvedeného popisu. Tyto informace nikdy nejsou spojeny s osobními údaji a nelze na jejich základě identifikovat konkrétního uživatele.

Přijímání souborů Cookies z tohoto webového serveru můžete zakázat přímo ve vašem prohlížeči internetových stránek.

Odkazy na webové servery třetích stran

Můžete vytvářet odkazy na tento webový server z jiných webových serverů, ovšem za dodržení následujících podmínek:

  1. odkazy mohou odkazovat na obsah tohoto webového serveru, avšak nesmí jej replikovat
  2. odkazy by neměly vytvářet zdání prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů tohoto webového serveru
  3. neměly by naznačovat, že Dekprojekt schvaluje dané stránky či produkty
  4. neměly by nesprávně prezentovat či jakkoli zkreslovat vztah k Dekprojektu
  5. neměly by prezentovat nepravdivé informace o službách Dekprojekt
  6. neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý, kontroverzní či protizákonný
  7. měly by obsahovat pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny

Ochranné známky

Zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.