Licenční podmínky softwaru DEKSOFTDEKSOFT je webový portál provozovaný na odkazu www.deksoft.eu, jehož hlavním obsahem jsou počítačové programy pro stavebnictví. Jedná se o webové aplikace. Vlastníkem ochranné známky DEKSOFT, vydané Úřadem průmyslového vlastnictví, je firma DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Česká Republika, IČ: 27636801, zápis v obchodním rejstříku B 11400 u Městského soudu v Praze. Provozovatelem DEKSOFT s oprávněním poskytovat licence dle těchto podmínek je firma DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Česká Republika, IČ: 27642411, zápis v obchodním rejstříku C 120996 u Městského soudu v Praze. Aplikace jsou chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví, know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství, neoprávněné užití nebo dispozice mimo licenční podmínky jsou zakázány.

I. Licence k softwaru DEKSOFT

Obecně je pro práci v jednotlivých programech DEKSOFT nutné mít platnou licenci daného programu. Ceny licencí jednotlivých programů a délka trvání licence jsou uvedeny na webových stránkách www.deksoft.eu. Licence je zpravidla roční. Pro získání licence vybraného programu DEKSOFT si musí uživatel zřídit svůj uživatelský účet, přihlásit se, vyplnit objednávku na webových stránkách www.deksoft.eu a uhradit poplatek za licenci. Po přijetí objednávky a poplatku provozovatel softwaru DEKSOFT (DEKPROJEKT s.r.o.) aktivuje uživateli licenci.

Některé programy DEKSOFT mohou být zdarma pro studenty. Program zdarma pro studenty nemusí automaticky znamenat aktivní licenci pro všechny uživatele, kteří jsou studenty. V těchto případech musí uživatel vyplnit objednávku na webových stránkách. Provozovatel DEKSOFT má právo před přijetím objednávky požadovat po uživateli doklad o studiu.
Provozovatel DEKSOFT může také nastavovat licence programu uživatelům, nebo skupině uživatelů zdarma, např. z důvodu vyzkoušení programu uživatelem. O toto musí uživatel požádat provozovatele softwaru DEKSOFT. Dalším důvodem nastavení licencí některých programů zdarma uživateli nebo skupině uživatelů může být obchodní dohoda mezi provozovatelem DEKSOFT a jiným subjektem, který vybrané programy zakoupí pro konkrétního uživatele či skupinu uživatelů.

Není-li výslovně sjednáno jinak, uživatel není oprávněn software, jeho části nebo funkce pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jejich využití (postoupení, podlicence atd.), provádět změny, upravovat je, změnit nebo odstranit z nich ochrannou známku autorských práv (copyright) nebo jiné ochranné či poznávací prvky.

II. Odpovědnost za škody

DEK a.s. ani provozovatel softwaru DEKSOFT (DEKPROJEKT s.r.o.) nenese odpovědnost za následky, škody a újmy (dále společně jen „škody“), ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně následných škod, nepřímých a vedlejších škod, vícenákladů, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení funkčnosti či nedostupnosti, podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití softwaru DEKSOFT, a to i v případě, že některá z uvedených společností byla označena jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. nenesou odpovědnost za ušlý zisk uživatele. Uživatel používá software DEKSOFT dle své svobodné volby a dobrovolně, výsledky z programů jsou závislé na zadání vstupních hodnot uživatelem. DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. tedy neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze softwarového produktu DEKSOFT předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům.
Vyloučena je odpovědnost DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. za následky a škody způsobené užitím aplikací v prostředí uživatele, zejména v důsledku technické, funkční či účelové nevhodnosti aplikace v konkrétním případě, nekompatibility s vybavením a prostředím uživatele, nesprávného či neúplného zadání vstupních hodnot uživatelem, poškození, ztráty nebo zničení dat, software a hardware v souvislosti s nesprávným užitím nebo nedbalostí uživatele, vad propojení software s počítačovými programy jiných poskytovatelů způsobených nesouladem verzí a nesprávnou konfigurací.
V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany DEK a.s. nebo DEKPROJEKT s.r.o. nepřevýší částku zaplacenou uživatelem za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod; toto omezení strany a uživatel výslovně sjednávají, uživatel se nároků nad jeho rámec vzdává.

III. Osobní údaje

Společnost DEKPROJEKT s.r.o. je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje uživatele, nezbytné pro  založení uživatelského účtu na webu www.deksoft.eu a/nebo pro objednávku, aktivaci a správu licence softwaru DEKSOFT. Založením účtu na webu www.deksoft.eu uživatel uděluje souhlas k zasílání informací týkajících se softwarového produktu DEKSOFT a souvisejících služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat nastavením svého uživatelského profilu. Stačí nastavit NE v kolonce "Chci dostávat informace z portálu DEKSOFT:".

Další informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v tomto dokumentu: Ochrana osobních údajů. Tyto informace jsou nedílnou součástí licenčních podmínek DEKSOFT.

IV. Ochrana dat

Software DEKSOFT mohou používat pouze zaregistrovaní a na webu www.deksoft.eu, přes své přihlašovací jméno a heslo, přihlášení uživatelé. Při práci v softwaru DEKSOFT může uživatel ukládat své soubory na svůj lokální disk nebo také na serverové úložiště. Veškeré soubory uložené na serverové úložiště a informace v nich jsou důvěrné a ve výhradním majetku uživatele. K těmto souborům a informacím má přístup pouze uživatel, který zná uživatelské jméno a heslo. Je na zodpovědnosti uživatele softwaru DEKSOFT, aby své přístupové údaje držel v tajnosti vůči všem ostatním osobám. DEKSOFT umožňuje vytváření uživatelských skupin. Jednou z funkcí uživatelských skupin je sdílené úložiště. Pokud uživatel uloží soubor do tohoto sdíleného úložiště, bere na vědomí, že mají k souboru přístup i ostatní členové uživatelské skupiny.DEKPROJEKT s.r.o. shromažďuje pouze uživatelská jména uživatelů. S jejich hesly nedisponuje, hesla nejsou nikde ukládána ani archivována.
 

DEKPROJEKT s.r.o. archivuje na svém serveru soubory uložené uživateli, ale není oprávněn se soubory ani s informacemi v nich nijak nakládat, bez výslovného souhlasu majitele těchto souborů, například z důvodu pomoci uživateli se záchranou jeho ztracených dat. 
Společnost DEKPROJEKT s.r.o. prohlašuje, že ona ani DEK a.s. bez vědomí majitele souborů v žádném případě nezjišťovala, nezjišťuje a nebude zjišťovat informace ze souborů uložených na serverovém úložišti, nenakládala, nenakládá a nebude s těmito informacemi nijak nakládat pro obchodní ani jiné účely a ani je nepředávala, nepředává a nebude předávat tyto informace jakýmkoli dalším subjektům.
Uživatelé, kteří nedůvěřují serverovému úložišti, mohou své soubory ukládat výhradně na svůj lokální disk a bez dalších omezení využívat software DEKSOFT.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré písemnosti určené společnosti DEKPROJEKT s.r.o. v souvislosti s těmito licenčními podmínkami je uživatel povinen posílat výhradně na adresu: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu info@deksoft.eu.
Pokud soud rozhodne, že některé z ustanovení těchto licenčních podmínek je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení licenčních podmínek platná a účinná.

Verze platná od 29. května 2018.