Ochrana osobních údajů

Velice si vážíme vaší důvěry, uživatelů našich stránek i našich obchodních partnerů, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V tomto dokumentu vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází při návštěvě webových stránek společnosti Dekprojekt (www.deksoft.eu). Prosíme vás o přečtení směrnice o ochraně osobních údajů, abyste měli jistotu, že je vám zcela srozumitelná. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně této směrnice, kontaktuje nás na této emailové adrese: info@deksoft.eu.

Úvodní ustanovení

Tento dokument shrnuje zásady nakládání s osobními údaji (dále jen „směrnice“), k jejichž zpracování dochází společností Dekprojekt s.r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27642411.

Dokument popisuje, jakým způsobem společnost Dekprojekt shromažďuje, sdílí nebo jiným způsobem zpracovává informace uživatelů (dále jen „uživatel“) svých webových stránek www.deksoft.eu, ale i obchodních partnerů (dále jen „zákazník“), kteří využívají služeb Dekprojekt. Uvedené zásady nakládání s osobními údaji se však nevztahují na informace, které zpracovávají sami zákazníci Dekprojekt s využitím služeb této společnosti.

Dekprojekt je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých zákazníků, kteří je poskytují při využívání služeb. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na adrese info@deksoft.eu.

Zpracování osobních údajů

Dekprojekt zpracovává osobní údaje získané na základě používání webových stránek www.deksoft.eu prostřednictvím souborů Cookies. Pro přesnější cílení reklamních kampaní a vylepšování svých webových stránek využíví Dekprojekt informace o uživateli, například o jeho chování na webových stránkách (na co konkrétně kliká, zda vyplňuje dostupné formuláře atp.). Tyto údaje se získávají automatizovaně prostřednictvím nástrojů webu Dekosft a dalších níže uvedených zpracovatelů dat. Pokud máte na svém zařízení povoleno ukládání souborů Cookies, jsou osobní údaje získávány i jejich prostřednictvím. Více informací o souborech Cookies, které web Deksoft používá, naleznete zde.

Web Deksoft. zpracovává také data ze sociálních sítí. Na webové stránce www.deksoft.eu se tedy využívají také možnosti hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, LinkedIn a další). Pokud tuto možnost použijete, umožníte firmě Dekprojekt přístup k veřejným informacím na vašem profilu v dané sociální síti. Součástí veřejného profilu na sociálních sítích může být vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, údaje o věku či pohlaví a další veřejné informace, které se odvíjejí dle vašeho uživatelského nastavení.

Dekprojekt však zpracovává zejména ty údaje, které uvádíte při vyplňování kontaktního formuláře, při přihlašování k odběru newsletterů nebo při vytváření zákaznického účtu. Některé osobní údaje jsou nezbytné (jméno a příjmení, e-mailová adresa, odvětví) a slouží pro základní identifikaci vás jako uživatele. Konkrétní údaje, které Dekprojekt zpracovávají, jsou následující:

Zpracování osobních údajů u dětí

Dekprojekt vědomě nesbírá informace o dětech mladších 16 let, děti do 16 let věku pak naše služby nemohou používat. Pokud se dozvíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje v rozporu s uvedenými zásadami, můžete nás na to upozornit na adrese info@deksoft.eu.

Účely, ke kterým budou údaje použity

Dekprojket osobní údaje zpracovává výhradně k těm účelům, pro které byly shromážděny, a na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti, plnění smlouvy nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje jsou pak zpracovávány pro různé účely, zejména pro:

Zpracovatelé, kteří mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména společností Dekprojekt, jejími zaměstnanci vázanými mlčenlivostí, a v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek jsou zpracovávány dodavateli společnosti.

Dekprojekt může využívat pro zpracování osobních údajů také tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a způsobem, který Dekprojekt určí, a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění nám poskytovaných služeb.

Dekprojekt jako zpracovatele využívá:

Dekprojekt může osobní údaje uživatelů svých webových stránek předat i jiným zpracovatelům, ovšem pouze v odůvodněných případech.

Jedná se o tyto zpracovatele:

Po jakou dobu budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění účelů uvedených níže a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro vědecké účely a pro účely archivnictví.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů

Dekprojekt zpracovává osobní údaje svých zákazníků a uživatelů až do zrušení jejich registrace. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu.

V případě zákazníků služeb je Dekprojekt oprávněn zpracovávat jejich základní osobní, identifikační a kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s firmou Dekprojekt, a to po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy.

Faktury vystavené firmou Dekprojekt jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Pro nutnost doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou archivovány také smlouvy, a to po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy.

Osobní údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, po kterou povolíte jejich ukládání v rámci nastavení Cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování osobních údajů může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu Cookies.

Obchodní a marketingová oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu jsou zasílána do doby odvolání souhlasu nebo do doby odhlášení jejich odběru.

Odvolání souhlasu

Kdykoliv se můžete rozhodnout pro zrušení odběru jakýchkoliv marketingových a obchodních sdělení, a to konkrétně:

Způsoby zpracování a úschova osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uschovávány:

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v případě, že je identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnují právo získat od Dekprojekt:

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Dekprojekt zpracovává. Právo na opravu nepřesných údajů je možné uplatnit písemně na email info@deksoft.eu. Dekprojekt opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Dekprojekt neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz je možné uplatnit písemně na email info@deksoft.eu. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Dekprojekt s.r.o.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů nebo důvody jejich zpracování či pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Dekprojekt s.r.o.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Dekprojekt informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Dekprojekt o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Dekprojekt.

V případě, že Dekprojekt neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Dekprojekt s.r.o.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a za účelem marketingového oslovení je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, nebo elektronicky za využití příslušného formuláře.

Zpracování osobních údajů z Cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Dekprojekt uvádí, že neprovádějí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Subjekt údajů má vedle práva podat námitky proti zpracování u Dekprojekt také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Dekprojekt s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje i jiné informace o svých zákaznících a uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Je důležité připomenout, že na internetu nelze nikdy zaručit 100% jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Kontakt

Pokud máte dotazy ohledně uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@deksoft.eu.

Správcem Vašich osobních údajů je Dekprojekt s.r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27642411.

Uvedené informace jsou v platnosti od 1. 1. 2019.