Programy pro specialisty

 

ENERGETIKA

Program pro výpočty energetické náročnosti. Pomocí programu je možné vytvořit PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. i energetický certifikát a projektové hodnocení dle slovenské legislativy; výpočet energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Program také obsahuje modul pro výpočty pro dotační program NZÚ.

TEPELNÁ TECHNIKA 1D

Program pro tepelnětechnické výpočty skladeb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálního šíření tepla i vlhkosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.

TEPELNÁ TECHNIKA 2D

Program pro tepelnětechnické výpočty a posouzení stavebních detailů (výpočet tepelných vazeb - lineárního činitele prostupu tepla, výpočet povrchových teplot - teplotního faktoru vnitřního povrchu). Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2.

DUTINA

Program pro tepelnětechnické výpočty větraných vzduchových vrstev. Program umožňuje výpočty průběhu tepla i vlhkosti ve větrané vzduchové vrstvě konstrukce. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a dle STN 73 0540-2.

KOMFORT

Program pro tepelnětechnické výpočty místností. Program umožňuje výpočty průběhu teploty vzduchu v místnosti v letním i zimním období a stanovení parametrů tepelné pohody v místnosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na letní a zimní tepelnou stabilitu dle ČSN 73 0540-2 a dle STN 73 0540-2.

AKUSTIKA

Program pro výpočty neprůzvučnosti konstrukcí. Program umožňuje výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti jednoduchých i dvojitých konstrukcí. Výsledky je možné porovnávat s požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0532.

ANTIRADON

Program pro výpočty koncentrace radonu pronikajícího z podloží do vnitřního prostředí budov. Pomocí programu je možné dimenzovat protiradonová opatření.

NZÚ

Program pro tvorbu energetického hodnocení pro NZÚ v souladu s podmínkami SFŽP. Program využívá výsledky programů ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D a KOMFORT. Výstupem z programu je jediný dokument, který je možné pouze autorizovat a odevzdat v rámci žádosti o dotaci.

VARIANTY

Jedná se o program umožňující porovnání variant řešení objektu. Do programu vstupují výpočty z aplikace ENERGETIKA. V programu je provedeno podrobné ekonomické vyhodnocení ve spojení s energetickými a ekologickými parametry.

FVE

Program pro výpočty fotovoltaických elektráren (FVE) v hodinovém kroku výpočtu. Program umožňuje výpočet produkce elektřiny FVE, nastavení schémat odběru energetické energie v budově a výpočet využitelného množství elektrické energie k vlastní spotřebě. Program umí zohlednit také baterie pro ukládání elektrické energie.

HYDROIZOLACE

Program pro návrh vhodné hydroizolační konstrukce na základě známých okrajových podmínek stavby. Posouzení je založeno na směrnici České hydroizolační společnosti 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.


3D EDITOR

3D EDITOR je program pro zadání 3D geometrie objektu a okolí. V současné verzi je 3D zadání propojeno s programem FVE a umožňuje přesné stanovení zastíněné části fotovoltaického systému při výpočtu produkované elektrické energie.

TZB

TZB je program pro výpočet tepelných ztrát po místnostech, návrh otopných těles, výpočty otopných soustav pro dimenzování potrubí, tloušťky tepelné izolace potrubí, regulačních ventilů, vyvažovacích ventilů a dalších prvků otopné soustavy.

ZÁKLADNÍ PROVĚŘENÍ NEMOPAS

Program je založen na metodice NEMOPAS a umožňuje identifikovat rizika spojená s konstrukčním řešením domu, jeho stářím a jeho polohou. Všechna potenciální rizika technických poruch jsou vysvětlena a jsou doporučeny základní diagnostické metody, jak na objektu dané riziko při prohlídce objektu zhodnotit.

 INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Program je určen pro tvorbu pro tvorbu inspekcí domů metodikou NEMOPAS.


RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS

Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru. Program měl dva moduly - KUBIX a KOSTO. Podpora modulu KUBIX byla na stránkách DEKSOFT ukončena na konci roku 2019 a modul KOSTO na začátku roku 2023. Nyní tyto moduly provozuje jako samostatné aplikace společnost ÚRS.