Informace z normotvorby

10.2.2015

Informace z Věstníku ÚNMZ 02/2015

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vydal dne 6.2.2015 věstník č.02 v roce 2015. Ve věstníku ÚNMZ informuje mimo jiné o vydání ČSN, jejich změnách, opravách a zrušení, i schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických norem a o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN. Níže jsme vypsali informace, které stojí za zmínku pro oblast Stavební fyziky a energetiky.

Informace o veřejném projednání návrhu normy:
prEN ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties. V současné době je v České Republice platná norma ČSN EN ISO 12572 - Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry, která byla vydána v červenci roku 2002. Výše uvedenou prEN ISO 12572 připravuje technická komise č. 89 Evropského výboru pro normalizaci CEN (CEN/TC 89). Tato norma má nahradit ČSN EN ISO 12572. Připomínky k prEN ISO 12572 je možné podat ÚNMZ do 21.4.2015.
13.1.2015

Informace z Věstníku ÚNMZ 01/2015

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vydal dne 8.1.2015 věstník č.01 v roce 2015. Ve věstníku ÚNMZ informuje mimo jiné o vydání ČSN, jejich změnách, opravách a zrušení, i schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických norem a o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN. Níže jsme vypsali informace, které stojí za zmínku pro oblast Stavební fyziky a energetiky.

Vydané ČSN:

ČSN 36 0020, Sdružené osvětlení, Vydání: Leden 2015, Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení; Vydání: Únor 2007
ČSN EN ISO 12999-1 (730511) Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1:
Zvuková izolace
, Vydání: Leden 2015, Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 20140-2 (730511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů; Vydání: Listopad 1994
11.12.2014

Informace z Věstníku ÚNMZ 12/2014

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vydal dne 8.12.2014 věstník č.12 v roce 2014. Ve věstníku ÚNMZ informuje mimo jiné o vydání ČSN, jejich změnách, opravách a zrušení, i schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických norem a o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN. Níže jsme vypsali informace, které stojí za zmínku pro oblast Stavební fyziky a energetiky.

Vydané normy
ČSN EN 16247-4 (011505), Energetické audity - Část 4: Doprava, Vydání: Prosinec 2014
11.11.2014

Informace z Věstníku ÚNMZ 11/2014

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vydal dne 7.11.2014 věstník č.11 v roce 2014. Ve věstníku ÚNMZ informuje mimo jiné o vydání ČSN, jejich změnách, opravách a zrušení, i schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických norem a o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN. Níže jsme vypsali informace, které stojí za zmínku pro oblast Stavební fyziky a energetiky.

Vydané ČSN:

ČSN EN 16247-2 (011505), Energetické audity - Část 2: Budovy, Vydání: Listopad 2014
ČSN EN 16247-3 (011505), Energetické audity - Část 3: Procesy, Vydání: Listopad 2014
ČSN EN 12828+A1 (060205), Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav, Vydání: Listopad 2014. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12828 (060205) Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav, Vydání: Květen 2013, část ČSN 06 0830; Vydání: Srpen 2014
12.8.2014

Norma ČSN EN 16247, Energetické audity - Část 2: Budovy

Technickou komisí CEN byla vydána norma EN 16247 Energetické audity. Tato norma má následující části:
Část 1: Obecné požadavky;
Část 2: Budovy;
Část 3: Procesy;
Část 4: Doprava;
Část 5: Kompetence energetických auditorů.
Tato norma musí dostat status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit. Část 1 této normy již byla 1.1.2013 zavedena překladem. V TNK 14 bylo 12.3.2014 rozhodnuto, že budou i části 2, 3 a 4 převzaty překladem. Nyní je TNK 14 a TNK 43 k dispozici pracovní návrh překladu normy  ČSN EN 16247-2, Energetické audity – Část 2: Budovy.

Na tuto normu se odkazuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne 25.října 2012. V jejím odstavci  (24) je uvedeno:
Aby bylo možné využít potenciálu úspor energie v určitých segmentech trhu, kde obecně nejsou komerčně nabízeny energetické audity (například v malých a středních podnicích), měly by členské státy vypracovat programy, které podpoří provádění energetických auditů v malých a středních podnicích. Energetické audity by měly být pro velké podniky povinné a pravidelné, neboť úspory energie mohou být značné. Energetické audity by měly zohledňovat příslušné evropské nebo mezinárodní normy, jako například EN ISO 50001 (systémy managementu hospodaření s energií) nebo chystanou normu EN 16247-1 (energetické audity) nebo normu EN ISO 14000 (systémy environmnentálního managementu), zahrnuje-li systém energetický audit, čímž by byly rovněž v souladu s přílohou VI této směrnice, neboť tato ustanovení nepřekračují požadavky uvedených příslušných norem. V současné době se pracuje na zvláštní evropské normě pro energetické audity.

Kontaktní formulář:

Pro aktivaci kontaktního formuláře je potřeba se přihlásit.