Základní pravidla

Program ENERGETIKA umožňuje zpracování PENB. Aby bylo možné tento PENB použít pro účely, o kterých hovoří Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je nutné, aby ho autorizovala oprávněná osoba, tedy energetický specialista zapsaný do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Osoby ve firmě DEKPROJEKT s.r.o. disponují potřebným oprávněním. Zkušeným uživatelům aplikace ENERGETIKA, kteří sami potřebné oprávnění nemají, nabízíme spolupráci při zpracování PENB na budovy jejich klientů. PENB autorizovaný oprávněnou osobou na tyto objekty vydá firma DEKPROJEKT s.r.o. Uživatel programu ENERGETIKA dodává podklady. DEKPROJEKT s.r.o. finální PENB expeduje objednateli (uživateli programu ENERGETIKA). Objednatel hradí za PENB částku dle ceníku. Ceny za tuto službu najdete v sekci ceník.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Aby mohl konkrétní uživatel programu ENERGETIKA využívat této spolupráce, je potřeba, aby splnil následující kritéria:

U stavebního vzdělání a praxe neposuzujeme konkrétní stupeň vzdělání či konkrétní délku praxe, jde nám spíše o to, aby tuto službu nevyužívali uživatelé zcela mimo obor stavebnictví.

ÚROVNĚ SPOLUPRÁCE
Služba SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ PENB má 2 úrovně spolupráce – spolupráce START a spolupráce PROFI. Jednotlivé úrovně se liší cenou za službu SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ PENB (viz ceník). Úroveň spolupráce START je základní, kterou může objednatel využívat od doby podpisu smlouvy. Této úrovně spolupráce se využívá vždy pro první objednávku služby SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ PENB, na kterou je zpracováván PENB, a také pro každou další objednávku v případě, že se u té předchozí vyskytly závažnější chyby ve správnosti zpracování PENB objednatelem. Úroveň spolupráce PROFI je pokročilá, kterou může objednatel využívat v případě, že mu k tomu dá poskytovatel (DEKPROJEKT s.r.o.) oprávnění. Oprávnění objednatel získá v případě, že byla dokončena služba SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ PENB bez závažnější chyby ve správnosti zpracování PENB objednatelem.

OBJEDNÁVÁNÍ
Objednatel objednává službu SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ PENB pomocí objednávkového formuláře na této webové stránce (formulář vpravo). Prostřednictvím objednávkového formuláře objednatel volí v kolika paré potřebuje PENB. Nedílnou součástí objednávky musí být soubor aplikace ENERGETIKA s vytvořeným PENB, který se vkládá do objednávkového formuláře. Nedílnou součástí objednávky musí být také technické podklady, na jejichž základě byl PENB objednatelem vytvořen. Tyto technické podklady se vkládají do objednávkového formuláře. Podklady by měly obsahovat dostupnou projektovou dokumentaci objektu – půdorysy, řezy, pohledy a technické zprávy. Pokud byl tvořen PENB bez projektové dokumentace na základě průzkumu objektu, pak by měli podklady obsahovat fotografie objektu a schémata objektu ze kterých byly počítány plochy konstrukcí. Pokud se PENB zpracovává pro účel Nová budova nebo Větší změna dokončené budovy dle § 7a, odst.(1), písm. a) Zákona 406/2000 Sb., je nedílnou součástí objednávky také 1 paré projektové dokumentace autorizované oprávněnou osobou, a to v papírové podobě doručené do sídla poskytovatele (DEKPROJEKT s.r.o.).