Výhody DEKSOFT

Webové riešenie

Pre programy DEKSOFT sme zvolili koncept webového riešenia. Samotný fakt, že musí byť človek vždy „ONLINE“, keď pracuje, nemusí vyvolávať medzi mnohými práve nadšenie. Pri desktopových programoch, ktoré v oblasti stavebníctva stále prevládajú, nebolo pripojenie na internet nutné. Koncept webového riešenia však otvára veľké možnosti a poskytuje množstvo výhod oproti desktopovým programom. Ide napríklad o možnosť pristupovať k súborom z akéhokoľvek zariadenia vybaveného moderným internetovým prehliadačom, odpadá potreba inštalácie (programy je možné začať okamžite používať aj bez administrátorského oprávnenia, rýchlejšie výpočty na výkonných serveroch, jednoduchšia aktualizácia SW bez nutnosti inštalácie, priebežná aktualizácia výrobkových katalógov, atď. Niektoré z týchto výhod spomíname ďalej.

Bezkonkurenčná cena a pomer "cena/výkon"

Vzhľadom na webové riešenie si používatelia programy DEKSOFT nekupujú ako tie desktopové na dobu neurčitú, ale iba na určité obdobie, spravidla jeden rok. Toto riešenie umožňuje používateľom začať používať programy za rádovo nižšie ceny ako je pre obdobné programy bežné. Užívatelia tiež majú istotu trvalej aktuálnosti programov aj v čase, keď sa mení legislatíva alebo normy, a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Pri desktopových programoch sa užívateľ vystavuje riziku, že vynaloží veľmi vysoké finančné prostriedky za obstaranie SW a pri zmene legislatívy alebo noriem sa jeho program stáva neaktuálny a musí znovu platiť za upgrade SW.

Tým, že umožňujeme užívateľom nákup programov DEKSOFT za veľmi nízke ceny na obdobie iba jedného roka ideme tzv. s kožou na trh. Predajom programu to pre nás nekončí. O kvalite našich programov musíme užívateľov neustále presviedčať, čo nás núti programy neustále zlepšovať. Vystavujeme sa riziku, že pokiaľ by kvalita programu nezodpovedala predstavám užívateľa, licenciu si v nasledujúcom roku nepredĺži. To sa našťastie pre nás nedeje. Vážime si fakt, že si licencie našich programov užívatelia predlžujú a užívajú programy natrvalo.     

Previazanosť programov

Programy DEKSOFT sú medzi sebou veľmi úzko previazané. Medzi jednotlivými programami je možné prepínať v rámci jedného súboru. To umožňuje tzv. komplexné projektové posúdenie stavby z hľadiska tepelnej techniky, akustiky alebo energetiky. Nie je nutné do jednotlivých programov zadávať opakovane rovnaké údaje. Toto riešenie tiež znižuje chybovosť, pretože konkrétna zmena v jednom programe sa prejaví aj v programe druhom, nie je potrebné myslieť na to, kde všade je nutné zmenu vykonať. Prepínanie medzi jednotlivými programami je jednoduché zo záhlavia každého programu.Odborné zázemie, technická podpora

Pri vývoji SW vychádzame z mnohoročných skúseností pracovníkov spoločnosti DEKPROJEKT (pred rokom 2007 pracovníkov technického strediska DEKTRADE) najmä v oblastiach energetiky, stavebnej fyziky a technických zariadení budov. Pracovníci spoločnosti DEKPROJEKT sú členmi príslušných technických normalizačných komisií a podieľajú sa na príprave noriem v daných oblastiach, spracúvajú v daných oblastiach znalecké posudky pod Znaleckým ústavom DEKPROJEKT a vykonávajú akreditované merania pod Skúšobným laboratóriom ATELIER DEK. Vďaka týmto skúsenostiam môžeme v rámci DEKSOFT poskytovať rozsiahlu technickú podporu, a to nielen k programom samotným, ale aj k odborom, ktorými sa programy zaoberajú.

Rozsiahle katalógy

Nevyhnutnou súčasťou niektorých programov sú katalógy materiálov, skladieb, zdrojov tepla, zdrojov chladu, vykurovacích telies, okrajových podmienok a pod. DEKSOFT udržuje úzke väzby s výrobcami stavebných materiálov aj s niektorými výrobcami TZB systémov. Katalógy v našich programoch sú tak veľmi rozsiahle a aktuálne. Špeciálne katalógy ucelených skladieb a systémov v programoch TEPELNÁ TECHNIKA 1D, ŠTANDARDY MATERIÁLOV a STAVEBNÁ KNIŽNICA DEK veľmi uľahčujú používateľom prácu pri návrhu a posúdení skladieb. Vzhľadom na to, že používateľ nemusí skladať zdĺhavo konštrukcie z jednotlivých vrstiev, ale môže vybrať celú skladbu z aktuálneho katalógu a vykonať len drobné "klientské" úpravy, stáva sa návrh a posúdenie konštrukcií obálky budovy záležitosťou niekoľkých minút.

Školenia, články, manuály, systém pomocníkov

Programy DEKSOFT nie sú určené iba úzkej skupine špecializovaných odborníkov na daný odbor, ale širokej skupine projektantov, architektov a energetických špecialistov. Preto je našim cieľom tvoriť programy intuitívne a s ľahkým ovládaním. Ku každému programu je k dispozícii podrobný manuál. V jednotlivých zadávacích poliach sú nápovedy, ktoré užívateľom pomôžu k správnemu zadávaniu dát. Pre užívateľov programov pripravujeme organizované aj individuálne školenia alebo webináre. Témy diskutované na technickej podpore publikujeme v technickej knižnici na webe DEKSOFT.