Omezit pro: 
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
září 2019
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - přepracovaný formulář zadání
2. 9. 2019 | Autor: Ing.Martin Varga
V tomto článku jsou uvedeny změny, které byly vystaven na formuláři zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ v programu 4.4.0.
Na formuláři zadání došlo k těmto hlavním změnám:

  • Požadavky na parametry umělého osvětlení byly vyjmuty z profilů užívání přiřazovaných k zónám na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY a zadávají se vždy samostatně na formuláři zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
  • K tomu účelu byl vytvořen samostatný katalog profilů umělého osvětlení pro jednotlivé profily užívání, kam byly převedeny tyto údaje z profilů užívání přiřazovaných k zóně na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY
  • Nově je možnost zadávat v rámci jedné zóny libovolné množství různých osvětlovacích soustav a to jak z hlediska požadavků, tak z hlediska způsobu řízení apod. Stačí pouze navolit počet soustav (záložek) a vepsat pro ní výměru podlahové plochy z celkové vnitřní podlahové plochy zóny. Není již nutné v případě více typů soustav osvětlení v rámci jedné zóny vstupní parametry pro výpočet průměrovat.
  • Záložka zadání soustavy umělého osvětlení je primárně rozdělena na dvě části: Horní pro definování požadavků na umělé osvětlení (typ "budovy" - referenční požadavek, osvětlenost, činitel nepřítomnosti osob, definování provozních dob, průměrné geometrické charakteristiky místností), a dolní - zadání způsobu řízení soustavy umělého osvětlení a  příkonů / popř. spotřeb. K definování horní části je možno právě použít předdefinovaných profilů v katalogu profilů umělého osvětlení.
  • Doplněn výpočet pro stanovení příkonu svítidel na základě volby typu zdroje světla, požadavků na osvětlenost a geometrické charakteristiky místností pro danou soustavu osvětlení (využití,  pokud neznáme příkon)
  • doplnění funkce validační kontroly (červená: pole nezadáno nebo zadána chybná hodnota, oranžová: pole zadáno neobvyklou hodnotou)
  • z hlediska zadání je zaručena kompatibilita se soubory zadanými v předchozích verzích (tj. bez nutnosti měnit zadání je soubor spočítán v nové verzi programu při jeho otevření a odeslání na výpočet). Validační kontrola formuláře umělého osvětlení bude ale svítit červeně pro zadání některý nových údajů (kz, informace o typu budovy, název soustavy osvětlení). Tyto údaje je vhodné doplnit.
  • V rámci této verze programu došlo k nepatrně odlišnému rozdělení spotřeby energie na umělé osvětlení u měsíčních výpočtů mezi jednotlivé měsíce. Přes tepelné zisky z nich došlo k nepatrně změně ve výsledcích potřeb tepla popř. chladu.
Definování počtu záložek s různými soustavami umělého osvětlení:


Záložka se soustavou umělého osvětlení:  - "horní" část pro definování požadavků a provozní doby na umělé osvětlení

Modře vyznačené pole zadání jsou součástí profilů osvětlení v katalogu. Po načtení položky v katalogu se automaticky vyplní dle informací uvedených v načtené položce. Načtení položky z katalogu je jednorázové. Načtené informace lze v případě potřeby dále upravovat. Šedá pole nejsou přímo editovatelná, lze je editovat vždy pouze přes modální okno (oranžová ikona).

Konkrétně jde o pole pro zadání požadavků na osvětlenost Em, E´m a FCA:
I v rámci jedné záložky, resp. soustavy umělého osvětlení lze v modálním okně zadefinovat v případě potřeby více požadavků na osvětlenost. V případě jednoho požadavku v rámci soustavy umělého osvětlení je činitel "plošného využití" na osvětlenost vždy FCA=1,00. V případě více požadavků na osvětlenost je zpravidla FCA < 1,00 v případě, když za vztažný požadavek volíme  nejvyšší hodnotu zadané osvětlenosti nebo zpravidla FCA > 1,00, pokud za vztažný požadavek volíme hodnotu spíše nižší. Doporučujeme volit za vztažný požadavek hodnotu charakterizující tuto soustavu osvětlení (pokud bude FCA > 1,00 je toto pole v rámci validační kontroly vyznačeno oranžově).Kalendář pro zadání provozních hodin umělého osvětlení hour,L:
Pro každou osvětlovací soustavu je nutno zadat počet provozních hodin, ve kterých se svítí, pokud je potřeba (tj. pokud není dostatečné denní osvětlení). Uživatel zde zadá pouze provozní hodiny, ve kterých se svítí, pokud je potřeba. Zda-li se na základě denního osvětlení v danou provozní hodinu svítí či nikoli, určí již samotný program na základě porovnání osvětlenosti v exteriéru a zadané limitní hranici pro dostatečné denní osvětlení EDL. Nutno dodat, že zadání provozních hodin do tohoto kalendáře je nutné pro hodinový modul výpočtu. Pro měsíční moduly výpočtu tento údaj nevstupuje do výpočtu, protože reálný počet provozních hodin umělého osvětlení je již přímo definován jako vstup (tD, tN). Pokud však např. z měsíčního výpočtu přepneme na výpočet hodinový, pak nevyplnění tohoto kalendáře bude mít za následek chybný výpočet spotřeby energie na umělé osvětlení. Z hlediska logiky, pokud do interiéru představující danou osvětlovací soustavu není přístup denního světla, tak musí platit: hour,L = tD+tN. Pokud je přístup denního světla a praktický provoz je přes den, tak musí platit hour,L > tD+tN. Jinými slovy počty hodin tD +tN jsou vždy součástí počtu hour,L. Blíže je to vysvětleno v tomto článku zde.


V modálním okně kalendáře můžeme definovat provozní dobu globálně (rok, měsíc) až individuálně pro každou hodinu v roce:


Modální okno pro podrobné individuální definování dob v rámci měsíce:

Průměrný index místností kz:
Tento údaj se zadává nově a slouží pro stanovení základního měrného příkonu pL,lx pro stanovení příkonu osvětlení dané soustavy Pn,A.