Omezit pro: 
duben 2024
Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je?
8. 4. 2024 | Autor: Ing.Martin Varga
Uživatelé programu ENERGETIKA (modulu ECB) se poměrně často dožadují u konstrukcí přilehlých k zemině činitele teplotní redukce "b" ve výpočtu tepelných ztrát na hodnotě 1. Proč toto vyžadují a je to vůbec správně?
červenec 2022
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB?
12. 7. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení EHB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení EHB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
11. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
únor 2022
Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0
18. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Dle www.inforeg.sk je nutno od 1.2.2022 splňovat pro klasifikaci budov ve třídě A0 globálního ukazatele současně i podmínku, že využití místního obnovitelného zdroje v budově pro hodnocená místa v rámci EHB je > 0 kWh/rok. Tuto novou podmínku splňují i objekty bez využití místního OZE, pokud jsou napojeny na CZT, je-li "založeno" na obnovitelných zdrojích energie.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
srpen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
12. 8. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
17. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
červen 2020
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790)
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790.
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1?
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání.
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
4. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2020
EN ISO 52 016-1: solární zisky
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
EN ISO 52 016-1: infiltrace
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020.
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě EN ISO 13 790. Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené níže v článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (pouze typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná. Aktualizace 2020.06.12.
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup.
Nový katalog klimadat
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Pro modul ECB platí stejné funkce katalogu uvedené níže s tím, že je pro normalizované hodnocení nutno vždy volit klimadata dle STN 73 0540-3. Pro normalizované hodnocení, které jediné je zatím v modulu ECB umožněno, není možno volit v zadání jiná klimadata, než ty normalizovaná uvedené v STN 73 0540-3. Aktualizace 18.6.2020.
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Do aplikace ENERGETIKA modulu ECB je doplněna od verze 5.0.0 možnost zadání kogenerace tj. kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).
duben 2020
Rekuperace TV
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku níže podrobně popíšeme novou funkci v programu - zadání rekuperace tepelné vody (funkce dostupná od verze programu 4.4.2)
Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže jsou popsány změny v programu v návaznosti na aktualizaci výše uvedených předpisů: vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. (účinná od 10.3.2020). Doplněny také úpravy v důsledku změny Z2 v STN 730540-2 (účinná od 1.8.2019).
Předem se omlouváme za delší časovou prodlevu  v zapracování změny Z2 STN 73 0540-2. Nicméně její změny se  projeví  u budov s požadavkem až po 1.1.2021, takže pro práci v programu do tohoto zapracování změny Z2 to nemělo zásadní dopad. Rozdíly v programu, resp. v protokolech v důsledku změny Z2 jsou uvedeny níže. Ale nejprve ke změně vyhlášky...

Na úvod formuláře zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE byla doplněna roleta pro výběr výpočtu, resp. nastavení požadavků dle vyhlášky:


V roletě jsou dvě nabídky:

 • EHB 364/2012 (324/2016) Z.z.
 • EHB 364/2012 (35/2020)  Z.z.
Při výběru nastavení požadavků podle aktuálně platné vyhlášky 35/2020 Z.z. dochází v programu k těmto změnám:

 • Aktualizované požadavky pro klasifikační třídy spotřeby energie pro jednotlivá místa spotřeby
 • Aktualizované požadavky pro klasifikační třídy pro celkovou spotřebu energie
 • Aktualizované požadavky pro primární energii (globální ukazatel)
 • Protokol SPRAVY: - tab. 5 (umělé osvětlení) došlo k menším vzhledovým úpravám
 • Protokol SPRAVY: - tab. 8 (výpočet CO2 a primární energie) došlo k menší vzhledové úpravě
 • V protokolu štítku globální ukazatele a části rekapitulace v protokolu PROJEKTOVÉHO HODNOCENÍ doplněna kategorie A0+
Poznámka: Kategorie A0+ je ve vyhlášce definována v  §4 odstavci 11: "Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtridey A0+". Tuto definici musíme ohodnotit jako velmi nejednoznačnou. Předpokládáme, že by se  měla týkat budov, které exportují energii mimo systémovou energetickou hranici budovy pro její hodnocení. Typicky např. při dodávce elektřiny z FVE do rozvodné sítě. Ať "online" nebo pomocí baterek později. V SW ENERGETIKA se podtřída A0+ vyhodnotí v případě, kdy budova exportuje energii o objemu > 0,0 kWh/rok a současně by byla klasifikována ve třídě A0 a současně  je zvolen výpočet dle vyhlášky 35/2020 Z.z. Nicméně, pokud bychom se drželi přesně uvedené definice, tak klasifikaci A0+ by obdržela budova s A0 i v případě, kdyby: měla například přímý ohřev TV od FVE =  uskladnění energie (bez exportu do sítě) nebo by měla ostrovní systém FVE s bateriemi (bez exportu do sítě). Navíc samotný pojem "odvádí" není dostatečný, protože chybí to "kam", tj. mimo systémovou energetickou hranici hodnocené budovy. Nebo to tak myšleno nebylo?

Červeně vyznačené hodnoty hranic v tabulkách níže pro klasifikační třídy byly v nové vyhlášce aktualizovány. V závorce je uvedeno % nárůstu nebo poklesu hranice oproti předchozí vyhlášce. Šipkou vzhůru je zvýrazněna kladná hodnota (nárůst), šipkou dolu je zvýrazněna záporná hodnota (pokles).


Poznámka: Za povšimnutí stojí například nárůst klasifikačních hranic pro umělé osvětlení v desítkách % od třídy C výše. Přitom tyto hodnoty už byly oproti původním hodnotám uvedeným ve vyhlášce z roku 2012 aktualizovány v roce 2016. Tehdy to byl také nárůst o vyšší desítky %, u budov pro obchodní účely dokonce o stovky %.

Poznámka: Hranice pro klasifikační třídy typů budov škol a pro sport pro místo větrání a chlazení není určeno (stanoveno). Už od roku 2012 (vydání původní vyhlášky) není minimálně poznámkou k této tabulce řečeno, jak v těchto případech postupovat. Jestli se u těchto staveb toto místo má hodnotit či nikoliv. A pokud ano, tak jakým způsobem se mají nastavit výchozí hodnoty pro stanovení hranic pro klasifikační třídy. Obdobně se to týká postupu při stanovení hranic pro klasifikaci globálního ukazatele v případě, že tyto spotřeby u hodnocené budovy jsou a v případě, pokud nejsou. Ani totiž nevíme, jestli v klasifikačních třídách primární energie pro tyto typy budov je část primární energie připadající pro toto místo spotřeby (větrání, chlazení, vlhkostní úprava) zahrnuta či nikoliv.Krom toho došlo ještě ke změnám / doplnění, které jsou společné pro obě vyhlášky:

 • Změny v zadání: Na formuláři zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ přibyla možnost volit typ světelného zdroje dle vyhl. 35/2020 Z.z. (viz tab. 3 přílohy 1a této vyhlášky)
 • Změny v protokolu SPRAVY: Označení příkonů nouzového osvětlení "Pem" a ztrátového příkonu soustavy (předřadníky, řízení apod.) "Ppc" umělého osvětlení v tabulce 5 protokolu SPRAVY
 • Změny v protokolu INFOREG: - přesunutí data vyhotovení a platnosti
 • Změny v protokolu INFOREG: - doplnění informace, zda-li jde o veřejnou budovu
 • Změny v protokolu INFOREG: - doplnění hodnoty účinnosti rekuperace u VZT a doplnění rekuperace systému přípravy TV
 • Změny v protokolu INFOREG: - doplnění pole pro vypsání měrné exportované energie
 • Změny ve štítku globálního ukazatele: - doplnění informace, zda-li jde o veřejnou budovu


Poznámka: V protokolu INFOREG bylo doplněno pole pro účinnost rekuperace. Bohužel toho pole je jenom jedno. V současnosti se však objevují i řešení využívající zpětně získanou tepelnou energii z odpadní vody (rekuperace TV). Způsob zadání rekuperace TV do programu je uveden tomto článku. V rámci jedné budovy může být teoreticky zadáno více VZT jednotek s různými systémy rekuperace, a tedy i s různou výši účinnosti rekuperace a k tomu ještě stejně tak jeden nebo i více systémů rekuperace teplé vody (zde dokonce jinými hodnotami zvlášť po měsících). Z tohoto důvodu se v této části protokolu generuje počet řádků "rekuperace" tolikrát, kolik  je VZT systémů a systémů u přípravy TV se zadanou účinností rekuperace. Nelze z toho vygenerovat jednu "průměrnou" hodnotu za celou budovu pro účely INFOREGU. Nutno však dodat, že ve většině případů zde bude uvedena jedna VZT jednotka (bude-li vůbec v budově VZT) a k ní příslušná hodnota účinnosti rekuperace. V případě souběhu více takových systémů v zadání  doporučujeme zadat do INFOREGU hodnotu rekuperace ze systému, u kterého lze předpokládat nejvyšší množství zrekuperované tepelné energie.


Krom toho došlo ještě ke změnám / doplnění na základě změny Z2 STN 73 0540-2:

 • Změny v protokolu SPRAVY: - u tab. 1 upraveny popisky požadovaných / doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem (ř. 46)
 • Změny v protokolu SPRAVY: -  u posouzení energetického kritéria podle STN 73 0540-2 pod tab.1 kromě požadované hodnoty doplněny i doporučené hodnoty (v případě nastavení požadavku A0 po 1.1.2021 stávající požadavky převedeny na doporučené hodnoty a pro tř. A0 nově uvedeny požadavky shodné s třídou A1). Doplnění doporučených hodnot platí jak pro posouzení měrné potřeby tepla na vytápění v kWh/m2a, tak i pro měrné hodnoty v kWh/m3a.
 • Změny v protokolu SPRAVY: -  u posouzení energetické hospodárnosti podle STN 73 0540-2 pod tab.1 kromě požadované hodnoty doplněny i doporučené hodnoty (v případě nastavení požadavku A0 po 1.1.2021 stávající požadavky převedeny na doporučené hodnoty a pro tř. A0 nově uvedeny požadavky shodné s třídou A1)
 • Změny v protokolu PROJEKTOVÉHO HODNOCENÍ v závěrečné tabulce REKAPITULACE, kde byly podle dvou předchozích bodů také doplněny tyto informace.

Poznámka: Není určeno, jaká je doporučená hodnota Uem pro budovy s faktorem tvaru > 1,00. Lze se jen domnívat, že pro tyto budovy platí stejné hodnoty jako pro faktor tvaru 1,00. Na rozdíl od tab.9 není v normě u tab.3 poznámka o interpolaci mezilehlých hodnot = > v SW je pro výběr doporučených hodnot v tabulce 3 faktor budovy podle pravidel matematického zaokrouhlování zjištěn na 1 desetinné místo a pro tuto hodnotu faktoru jsou uvedeny doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla. Jinak změna Z2 v STN 73 0540-2 nově stanovila -  zmírnila - maximální (požadovaný) součinitel prostupu tepla po 1.1.2021 (tř. A0) na hodnoty odpovídající požadavku období po 1.1.2016 (tř. A1). Původní cílové hodnoty byly označeny jako doporučené po 1.1.2012 (tř. A0). 

Poznámka: Změna Z2 v STN 73 0540-2 nově zmírnila normalizovanou (požadovanou) hodnotu energetického kritéria po 1.1.2021 (tř.A0) na hodnoty odpovídající požadavku období po 1.1.2016 (tř. A1). Původní cílové hodnoty po 1.1.2021 byly označeny jako doporučené. 

Poznámka: Změna Z2 v STN 73 0540-2 nově zmírnila normalizovanou (požadovanou) hodnotu energetické hospodárnosti po 1.1.2021 na hodnoty odpovídající požadavku období po 1.1.2016. Původní cílové hodnoty po 1.1.2021 byly označeny jako doporučené. 

Komentář ke změně Z2  STN 73 0540-2: Souhrnně se dá říci, že změny v Z2 ohledně tabulek uvedených výše jsou logické. Otázkou však je motivace k těmto změnám, resp. zmírnění požadavků po 1.1.2021. Zda-li se u změny Z1 jednalo o chybu nebo jde o změnu názoru, že kdyby tyto požadavky byly po 1.1.2021 skutečně vyžadovány, byly by moc přísné? Ať tak nebo tak, změnou Z1 zavedené požadované hodnoty jsou nyní touto změnou Z2 označeny pouze jako doporučené.

Např. doporučené hodnoty potřeby tepla na vytápění (energetické kritérium) po 1.1.2021 jsou na úrovni pasivních domů. Určitě k těmto hodnotám se obecně směřuje, otázkou však je, jestli již po 1.1.2021,  jak vyžadovala změna Z1. Změna Z2 tyto hodnoty uvedla nově jako doporučené a zavedla pro období po 1.1.2021 (tř. A0) nové požadované hodnoty na úrovni požadavku po 1.1.2016 (odpovídá požadavku A1).

Přeci jenom hlavním ukazatelem je vliv budovy na životní prostředí z pohledu využití (obnovitelnosti) primární energie - globální ukazatel. Není zde úplně přímá úměra mezi spotřebou energie a výší primární energie, neboť ta závisí na užitém typu "paliva" nebo energie (tepelná, elektrická), resp. jeho faktoru přeměny. A tak hodnocení globálního ukazatele budovy po 1.1.2021 bude stavebníky nepřímo směřovat spíše k doporučeným hodnotám energetického kritéria v případě použití energonositelů s vyšším faktorem primární energie nebo jen na nutnou úroveň požadavku, pokud je užito energonositelů s lepšími faktory přeměny primární energie. Požadavek je vyžadován bez rozdílu typu užitých energonositelů pro zajištění vnitřního prostředí budovy, protože kvalita řešení budovy má delší životnost (zejména stavební konstrukce) než zdroje a použité energonositele, které se mohou časem změnit. Obecně nelze akceptovat z hlediska spotřeby energie velmi nehospodárný dům, i když by byl v hodnocení globálního ukazatele ve třídě A0 popř. A0+. Tzn. i v těchto případech je nutné nastavit určitý minimální standard požadavku, který po 1.1.2021 je prezentován normalizovanou hodnotou energetického kritéria. Na druhou stranu u domu, jež bude využívat energonositele s příznivým faktorem primární energie a bez problémů splní požadavek A0 popř. dokonce A0+ nemá smysl vyžadovat doporučené hodnoty (proto ta nutná změna Z2). Mezi normalizovanou a doporučenou hodnotou je tedy benevolence, kterou může projektant využít pro maximální ekonomickou optimalizaci celého objektu pro splnění požadavku globálního ukazatele.

listopad 2018
Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku
20. 11. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
Do modulu ECB programu ENERGETIKA byla doplněna funkce, kterou uživatel rozhoduje o započítání měrné spotřeby energie na chlazení (CHL), nucené větrání (VZT) a vlhkostní úpravu vzduchu (VZV) na straně požadavku či nikoliv podle podílu pokrytí podlahové plochy budovy těmito systémy.
prosinec 2017
Navrhovaná opatření při zpracování ECB
19. 12. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme postupy a jejich možnosti, jakým způsobem do ECB zapracovat navrhovaná opatření.
leden 2017
Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016)
3. 1. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška 324/2016, která mění vyhlášku 364/2012. Změna vyhlášky je vyvolána zejména předepsáním náležitostí pro zpracování energetického certifikátu pro samostatnou část budovy (především byt), dále aktualizací některých hodnot emisních a primárních faktorů paliv, vstupních hodnot pro výpočet umělého osvětlení a také aktualizací některých textů původní vyhlášky, které nereagovaly na zpřísnění požadavků na úroveň výstavby dle období výstavby budovy.
listopad 2016
Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D
8. 11. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Od 1.8.2016 začala platit na Slovensku změna normy STN 73 0540-2. Změna reagovala na dosavadní zkušenosti a ohlasy projektantů s projektovým hodnocením budov, zejména po 1.1.2016 (požadován globální ukazatel ve třídě A1, používání doporučených hodnot na součinitel prostupu tepla jako požadovaných). Článek byl aktualizován 7.2.2018 - aktualizace se týká zobrazování splnění energetického kritéria - viz níže.
květen 2016
Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR
30. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Pro všechny členské státy Evropské unie vyplynul na základě povinné implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov požadavek na "certifikaci" energetické náročnosti budov. Směrnice předepisuje určitý souhrn obecných požadavků s tím, že každá členská země EU si v rámci těchto požadavků zvolila svůj vlastní systém prokazování energetické náročnosti budov a tempo přibližování se ke stanovenému cíli směrnice.