Omezit pro: 
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
Jak většina z Vás zaregistrovala, byla 21.9.2021 oficiálně vyhlášena nová výzva v dotačním programu NZÚ.

1) dobíhající NZÚ a zahájení příjmu nových žádostí:
Příjem žádostí do stávající výzvy NZÚ bude ukončen 11.10.2021. Plynule na to bude navazovat příjem žádostí do nové výzvy od 12.10.2021.

Pokud budete zpracovávat dokumentaci pro oblast podpory B (RD - nová výstavba) pro novou výzvu, bude nutné pro žádosti doložit kromě požadavků nové výzvy i splnění požadavků na ENB platné od 1.1.2022. U staré výzvy požadavek na ENB se řídil datem podání žádosti na stavební úřad.

Pokud žádáte o dotaci zpětně (samozřejmě při splnění požadovaných kritérií), budou uznatelné náklady v nové výzvě brány v potaz jen z faktur vystavených a uhrazených po 1.1.2021 (do úhrady se započítávají i zaplacené zálohy). To se týká akcí zejména v oblastí podpory A a C, které již byly realizovány a chtěli bychom na ně získat dotaci.

U staré výzvy je zpětná uznatelnost nákladů 2 roky od podání žádosti, resp. všechny podané žádosti o dotace po 15. 5. 2020 mají uznatelné faktury s datem od 1. 1. 2018 – dodavatelsky. Dále jsou uznatelné všechny faktury na materiál (svépomocí a stínící techniku) od 1. 9. 2018.


2) Změny struktury oblasti podpory
Změna není nikterak zásadní, ale je. Nově jsou oblasti tyto:
 • A - zateplení
 • B - nová výstavba
 • C - zdroje energie
 • D - adaptační a mitigační opatření (pozn.: mitigace = zmírňování klimatické změny)
 • E - projektová příprava
A - zateplení
Zde se tolik nemění, A.0, A.1, A.2, A.3 se mění na dílčí, základ, komplex a památky. Samozřejmě se mírně mění sledovaná kritéria, ale princip zůstává. Ani se to nijak dramaticky nezpřísňuje. Žádat lze na objekty, kdy byla žádost o stavební povolení podána před 1.7.2013 - viz pokyny.

B - nová výstavba
Zde se také tolik nemění, B.0, B.1, B.2 se mění na Základ, Pasiv a Pasiv+. Z podmínek je asi nejzásadnější, že budova musí obecně plnit PENB po 1.1.2022 a samozřejmě "něco navíc", když chceme dotaci - viz pokyny.

C - zdroje energie
Zde se oproti minulé výzvě mění podstatně struktura. Nejsou zde kladeny požadavky na úspory, proto se nezpracovává energetické hodnocení / energetický posudek. Pouze pro FVE a STS se vyplňují excely a kontroluje se plnění vybraných parametrů):

    - C.1 výměna zdrojů (nedělí se na to, jestli žádáme samostatně nebo v kombinaci se zateplením)
    - C.2 příprava TV (solární termické kolektory a FVE pouze pro přípravu TV)
    - C.3 instalace FVE (sem patří FVE, nově se výše podpory počítá podle velikosti a složení systému, maximálně však 200 tis.)
    - C.4 VZT s rekuperací - nemění se, pouze není potřeba energetické hodnocení
    - C.5 Rekuperace TV

KOTLÍKOVÉ DOTACE:
Tady dochází k drobné změně. V podstatě část kotlíkových dotací bude spadat pod NZÚ a část zůstane v rámci kotlíkových dotací. Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Ostatní domácnosti budou moci žádat a dostat až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu NZÚ. Rozdělení najdete na stránkách SFŽP, nicméně hranice nízkopříjmových osob je 170 900 Kč na osobu/rok. O dotaci na výměnu kotle je možné požádat nejpozději před 1.9.2022, pak již na výměnu nelze dostat dotaci. Povinná výměna kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 před tímto datem je dána legislativou.

D - adaptační a mitigační opatření
Nová oblast, která je prezentována jako opatření vedoucí ke snížení dopadu na klima, resp. adaptaci na jeho změny. V oblasti lze žádat samostatně při splnění podmínek a pokud není uvedeno jinak:

    - D.1 instalace stínící techniky - pouze v kombinaci se zateplením, výměnou výplní v oblasti A
    - D.2 výstavba zelených střech
    - D.3 Dešťovka - v podstatě se jedná o původní program Dešťovka, který nyní spadá do NZÚ
    - D.4 ekomobilita - instalace dobíjecích stanic
    - D.5 zeleň (pouze pro bytové domy) - jedná se o podporu výsadby stromů kolem bytových domů

E - projektová příprava
Zde je podpora projekční přípravy, obdobná jako nyní. Předprojektovou přípravu lze podpořit v rámci programu EFEKT.

BONUSY:
 • na vybrané dotační oblasti lze pak žádat ještě bonusy za kombinaci opatření
 • v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji jsou jednotkové podpory zvýhodněny 10% navíc
 • bonus za enviromentální šetrné řešení - je to bonus až 30 000,- Kč

PUBLICITA:
U bytových domů je nutné, aby při realizaci byl na stavbě billboard o rozměrech min. 2,0 x 1,0 m, že je to podporováno z prostředků EU a po dokončení trvale umístěná tabulka o rozměrech min 0,2 x 0,15 m, že projekt byl podporován z prostředků EU. A je na to i samostatný příspěvek.

3) Alokace
Nyní bude k dispozici 11 miliard Kč, podle výzvy rozděleno následujícím způsobem:
 • RD - 6 mld., z toho pro novostavby 590 mil.
 • BD - 5 mld., z toho pro novostavby 28 mil.
Předpokládá se, že do roku 2030 bude celková alokace minimálně 39 miliard a přerozdělení v rámci oblastí podpory se může měnit. Z uvedeného rozdělení finančních prostředků je zřejmě, že program je jednoznačně zaměřen především na zlepšení již stávajícího stavebního fondu.


4) Výše podpory
Základní přehled (podrobněji v textu jednotlivých výzev - viz odkaz na konci článku na oficiální stránky NZÚ). Obecně se výše podpory na jednotlivá opatření/oblasti zvedá a to včetně kombinace opatření - podrobnosti viz jednotlivé kapitoly nové výzvy. Např.:...... a například u systémů FVE s akumulací do baterií budou podporování jen ty na bázi lithia...5) Oblast podpory nové výzvu NZÚ
Jak bylo již avizováno, podpora nové výzvy NZÚ pro RD i BD se týká celého území ČR (tato změna se týká především bytových domů, kde doteď platilo, že pro Prahu je program NZÚ a mimo Prahu je program IROP).

6) Aktualizace DEKSOFT na novou výzvu NZÚ
Samozřejmě počítáme s tím, že bude i nadále možnost využívat program NZÚ pro tvorbu dokumentů, v součinnosti s programy ENERGETIKA (modul NZÚ), TT1D (modul NZÚ), KOMFORT (modul ČSN) a FVE. Přizpůsobení programů nové výzvě NZÚ určitý čas zabere. Nyní na změnách usilovně pracujeme. Našim cílem je to stihnout před zahájením příjmu žádostí 12.10.2021. Ve zkratce, co lze očekávat:


Základní změny v programech v důsledku nové výzvy NZÚ:
 •  změna struktury podle oblastí (program NZÚ)
 • bude jen jedno hodnocení pomocí PENB, včetně příslušných příloh (odpadnou posudky)
 • nebudou krycí listy (SFŽP ve spolupráci s MPO přistoupilo k náhradě krycích listů hlášenkami speciálně pro NZÚ po vzoru hlášenek PENB, které se také budou zadávat na ENEX, informace půjde také nahrát pomocí xml souboru)
 • zachována možnost stále zpracovávat posudky dle staré žádosti
O změnách v programech DEKSOFT Vás budeme informovat podrobně, jakmile budou programy na novou výzvu připraveny.

Další náležitosti nové výzvy včetně přehledu technických kritérií lze dohledat na stránkách NZÚ zde.

  březen 2020
  Trendy ve výstavbě pasivních domů
  19. 3. 2020 | Autor: Ing. Ondřej Židek
  Rozhovor s Ondřejem Židkem z GSERVISu na téma trendů v pasivních domech.
  listopad 2015
  Novinky v aplikacích pro NZÚ 2015/10
  20. 11. 2015 | Autor: Ing. Jan Stašek
  V příspěvku je proveden souhrn změn a novinek v aplikacích a modulech pro 3. výzvu pro rodinné domy v rámci Nové zelené úsporám.
  listopad 2014
  Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
  4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
  Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.
  červen 2014
  Odečet ploch a objemů ve 3D
  11. 6. 2014 | Autor: Ing. Jan Stašek
  Tento příspěvek ukazuje možnosti odečtu ploch a objemů pomocí programu SketchUp. Příspěvek je doplněn manuálem a videoukázkou.
  květen 2014
  Jaký je rozdíl mezi ΔUem v Energetice a ΔU v Tepelné technice 1D?
  19. 5. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
  Ve výpočtech se samostatně zohledňují přirážky na tepelné mosty a tepelné vazby. Kdy a jak zohlednit jednotlivé případy popisuje tento příspěvek.