Omezit pro: 
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
V souvislosti s vyhlášením nové NZÚ na další programové období byly zrušeny pro dokládání žádosti tzv. krycí listy. Nově tento "informační " obsah z části převzala hlášenka do systému ENEX spravovaného MPO ČR.

Oprávnění energetičtí specialisté zajisté zaregistrovali email zaslaný MPO, který popisuje postup při vkládání takové hlášenky pro účely NZÚ. V tomto článku tento postup uvedeme v souvislosti s prací v programech DEKSOFT.

Pokud energetický specialita bude vytvářet PENB pro žádosti z programu NZÚ musí použít volbu typu hlášenky „Přidat hlášenku (PENB)“ a dále zvolit "podtyp" hlášenky pro PENB: „NZÚ“.


Hlavičku hlášenky vyplňuje standardním způsobem až na políčko: „Účel vypracování“, kde je možnost volby „NZÚ stávající stav“ a „NZÚ navrhovaný stav“.


U novostaveb energetický specialista vždy volí políčko „NZÚ navrhovaný stav“ a vytvoří se mu hlášenka za tečkou 0. U větší změny dokončené budovy zvolí-li energetický specialista políčko „NZÚ stávající stav“ vytvoří se mu hlášenka za tečkou 0 (např. 352466.0). Bude-li zvoleno políčko „NZÚ navrhovaný stav“ bude vytvořena za tečkou 1 (např. 352466.1). Poté energetický specialista vyplní (nebo pomocí xml souboru načte) ostatní položky, které jsou obsaženy v hlášence.

V hlavičce hlášenky také přibylo další pole „Číslo pro vložení do žádosti pro dotaci (platí pro adresu budovy)“, které ENEX vygeneruje automaticky. Toto číslo bude žadatel psát do žádosti o dotaci, další informace, které se budou psát do žádosti jsou číslo energetického specialisty a adresa budovy (katastrální území).  „Evidenční číslo“ zůstává a i nadále se uvádí v průkazu.


MPO také upozorňuje všechny energetické specialisty, že je nutné postupovat již zmiňovaným postupem a nenechávat hlášenky nevyplněné a dbát na správné vyplňování adresy nebo katastrálního území. Energetický specialista má 3 týdny (21 kalendářních dnů) na vyplnění hlášenek od jejího založení. Po zamčení hlášenek si Státní fond životního prostředí bude data stahovat do svého softwaru, aby mohl posuzovat žádost o dotaci.

A také MPO upozorňuje energetické specialisty, kteří zadali do systému ENEX průkaz, který je součástí žádosti o dotaci nové výzvy NZÚ, že musí tento průkaz zadat znovu (pokud už nebyl samozřejmě také zadán tímto způsobem, tj. jako "podtyp" NZÚ hlášenky PENB).

Komentáře DEKSOFT:

  • povinnost vkládat hlášenky PENB (pro účely NZÚ) současně vylučuje povinnost vkládat hlášenky PENB (dle vyhlášky 264/2020 Sb.). Tj. například tu samou hlášenku pro novostavbu nemusíme vložit do hlášenky PENB jako podtyp 264/2020 Sb. a pak ještě jednou do hlášenky PENB jako podtyp NZÚ. Stačí jen, když jej vložíme jako hlášenku NZÚ.
  • V návaznosti na výše uvedené je nutno v programu ENERGETIKA vytvořit pro novostavbu 1 soubor xml, který dostaneme z výpočtu s účelem zpracování PENB pro účely zákona 406/2000 Sb. (novostavba). I když je v hlavičce hlášenky NZÚ na ENEXu zaaretován účel zpracování PENB  "Jiný účel", tak to již nevylučuje nahrání xml souboru s účelem zpracování  "novostavba" . Po nahrání na ENEX si jen musíte zkontrolovat, zda máte v hlášence zvoleno "navrhovaný stav", pokud ne, tak jej z rolety vybrat.

Zde upozorňujeme, že období referenční budovy se většinou řídí předpokladem, kdy bude podána žádost na SÚ. Zda-li do 31.12.2021 nebo po tomto datu. Vzhledem k tomu, že v případě žádosti NZÚ se vztahují požadovaná kritéria pouze pro období od 1.1.2022, tak je jisté, že i pro účely zákona 406/2000 zpracujete pro novostavbu PENB, který vyhovuje již této referenční nulové budově platné od 1.1.2022 (tzv, NZEB II) !

1. xml - pro účel hlášenky PENB (podtyp NZÚ)  - novostavba  (nahráno do hlášenky NZÚ pod číslem XXXXXX.0)

  • V návaznosti na výše uvedené je nutno v programu ENERGETIKA vytvořit pro změnu stávající stavby 2 soubory xml. Jeden soubor xml dostaneme z výpočtu pro navrhovaný stav s účelem zpracování PENB pro účely zákona 406/2000 Sb. (větší změna dokončené budovy, popř. "Jiný účel zpracování" => Jiná změna dokončené budovy, pokud nejde o větší změnu), druhý xml soubor dostaneme po výpočtu pro stávající stav s účelem zpracování třeba "Prodej/pronájem" nebo Jiný účel zpracování" => "NZÚ stávající stav". V tomto případě by to mělo být jedno.  Pokud půjdete cestou "Jiného účelu zpracování" , tak následně vyplněný text jiného účelu by se měl shodovat s nabídkou v ENEXU "NZÚ stávající stav". Ale není to nutnost, nahrát xml do hlášenky půjde i tak.

1. xml - pro účel hlášenky PENB (podtyp NZÚ)  - navrhovaný stav (nahráno do hlášenky NZÚ pod číslem XXXXXX.1)

Po nahrání na ENEXu do hláčenky NZÚ se musíte u souboru pro navrhovaný stav ujistit, že je v roletě "NZÚ navrhovaný stav", pokud ne, tak tuto možnost zvolit.


2. xml - pro účel hlášenky PENB (podtyp NZÚ)  - stávající stav (nahráno do hlášenky NZÚ pod číslem XXXXXX.0).
(výchozí stav právní předpisy nevyžadují, zpracovává se jen pro účely NZÚ):

Po nahrání na ENEXu do hláčenky NZÚ se musíte u souboru pro stávající stav ujistit, že je v roletě "NZÚ stávající stav", pokud ne, tak tuto možnost zvolit.


  • 14.10.2021 byla v programu ENERGETIKA vystavena nová verze generování xml souboru. V podstatě se jedná o verzi s rozšířenými informacemi dle požadavku SFŽP nutné pro hlášenky NZÚ (konkrétně navíc byly doplněny tyto informace: průvzdušnost obálky zóny n50, celková dodaná energie referenční budovy, primární energie z neobnovitelných zdrojů referenční budovy, měrná potřeba tepla na vytápění referenční budovy. A dále pro každou konstrukci obálky budovy její typ (střecha, stěna...) a výpis skladby konstrukce (název materiálu, jeho tloušťka v mm a jeho návrhová tepelná vodivost W/mK). A nesmíme zapomenout, že u každé konstrukce obálky budovy je informace ANO/NE, zda vstupuje do výpočtu podpory. 9.12.2021 byl vystaven nový validašní xsd soubor (již jsme obdrželi od MPO), který tyto nově přidané údaje neoznačuje jako "error".
  • Informace ve vygenerovaném xml souboru po výpočtu v programu ENERGETIKA, zda-li konstrukce vstupuje (ANO) do výpočtu dotace se vypíše pouze v případě, že v programu TT1D bude zvolen typ konstrukce z pohledu NZÚ: 
  • 1) "Dotace A - měněná konstrukce" v případě změny stávající budovy nebo                                                                           
  • 2) "Dotace B - stavební konstrukce" v případě novostavby nebo                                                                                                
  • 3) "bez požadavku NZÚ" v případě, že jde o novou nebo měněnou výplň, jejíž součinitel prostupu tepla je v programu TT1D stanoven výpočtem (čili nikoliv přímo zadán výslednou hodnotou součinitel prostupu tepla)
V případě použití programu NZÚ (tvorba posudku) pro vyhodnocení podmínek podpory se konstrukce označená ad 1) i ad 2) porovnává s dílčím požadavkem podmínek dle zvolené oblasti podpory NZÚ. Konstrukce výplně označená ad 3) se neporovnává s dílčím požadavkem NZÚ na konstrukci (=> "bez požadavku NZÚ), jelikož porovnání se provádí jen "u fiktivní pomocné výplně" přesně referenčních rozměrů zadávané jen v programu TT1D (u této "fiktivní výplně" se volí typ požadavku z pohledu NZÚ: => "Dotace B/A - okno referenčních rozměrů"). Ale na tyto nové nebo měněné výplně počítané podrobně chceme samozřejmě také žádat podporu, proto ta podmínka ad 3): "bez požadavku NZÚ" + stanovení součinitele prostupu tepla výpočtem.


Čili konstrukce na hranici obálky budovy (včetně výplní zadávaných přímo jen hodnotou součinitele prostupu tepla) vstupuje do výpočtu dotace, je-li na podformuláři konstrukce v programu TT1D zvolena jedna ze dvou výše uvedených možností. Připomínáme, že v tomto případě se pro všechny výplně zadává součinitel prostupu tepla stanovený z referenčních rozměrů.


Konstrukce výplně na hranici obálky budovy (jejíž součinitel prostupu tepla je počítán podrobně pro konkrétní rozměry) vstupuje do výpočtu dotace, je-li na podformuláři konstrukce v programu TT1D zvolena výše uvedená kombinace.

Článek budeme průběžně aktualizovat dle aktuální potřeby.

podklady:
email zaslaný MPO ČR, odbor energetické účinnosti a úspor energetickým specialistům 14.10.2021


září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
březen 2020
Trendy ve výstavbě pasivních domů
19. 3. 2020 | Autor: Ing. Ondřej Židek
Rozhovor s Ondřejem Židkem z GSERVISu na téma trendů v pasivních domech.
listopad 2015
Novinky v aplikacích pro NZÚ 2015/10
20. 11. 2015 | Autor: Ing. Jan Stašek
V příspěvku je proveden souhrn změn a novinek v aplikacích a modulech pro 3. výzvu pro rodinné domy v rámci Nové zelené úsporám.
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.
červen 2014
Odečet ploch a objemů ve 3D
11. 6. 2014 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento příspěvek ukazuje možnosti odečtu ploch a objemů pomocí programu SketchUp. Příspěvek je doplněn manuálem a videoukázkou.
květen 2014
Jaký je rozdíl mezi ΔUem v Energetice a ΔU v Tepelné technice 1D?
19. 5. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve výpočtech se samostatně zohledňují přirážky na tepelné mosty a tepelné vazby. Kdy a jak zohlednit jednotlivé případy popisuje tento příspěvek.