Omezit pro: 
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
V tomto článku jsme uvedli důvod požadavku na zpracování PENB na každou část samostatně. V tomto článku uvedeme "jak na to".

Máme například objekt dle schématu A (model) a chceme zpracovat PENB pro každou ucelenou část budovy A i B. Obě ucelené části budovy mají společný suterén (např. garáže) s neupravovaným prostředím (tj. není v něm požadavek na cílovou teplotu na vytápění ani na chlazení). Ale v suterénu je minimálně spotřeba umělého osvětlení a také třeba nucené odvětrání. A tuto spotřebu ve společném nevytápěném prostoru potřebujeme rozdělit mezi oba PENB zpracované na "samostatné" nadzemní části.


Začneme například částí budovy A. Do programu zadáme 2 zóny a jeden nevytápěný prostor (Z1 - byty, Z2 - schodiště, Z3 - nevytápěná garáž). Nadzemní část budovy B u PENB zpracovaného na nadzemní část A postihneme v zadání tak, že dělící konstrukce mezi nevytápěnými suterénem a částí B zadáme jako vnitřní konstrukce k sousednímu prostoru. Profil užívání za těmito konstrukcemi volíme byty, resp. schodiště:Zónu Z1 a Z2 zadáme tak, jak jsme u bytových domů zvyklí. Pouze zde upozorníme na to, že zastínění Fsh,O výplní a neprůsvitných konstrukcí je nutno v tomto PENB na nadzemní část A zadat dle zastínění částí B!

Zaměříme se nyní na nevytápěný prostor garáží. V něm nejprve zadáme osvětlovací soustavu nebo soustavy tak, jak reálně jsou instalovány a provozovány. Stejně tak to platí i pro zadané vzduchotechnické jednotky pro nucené větrání těchto prostor.

A nyní otázky: Jak docílit toho, aby jen poměrná část ze spotřeby elektřiny nevytápěného prostoru garáže se započítala do PENB pro nadzemní část A? A dle jakého poměru mezi PENB na část A a B tuto spotřebu nevytápěného suterénu  (garáží) rozdělit?

Na druhou otázku odpovíme, že pravděpodobně nejsystémovějším řešením bude tento poměr zjistit na základě poměru energeticky vztažných podlahových ploch jednotlivých nadzemních částí A a B, např.:


Na první otázku odpovíme tak, že je nutno dle výše uvedeného podílu upravit u zadání umělého osvětlení a vzduchotechniky ty parametry, které mají vliv na výslednou spotřebu energie těchto míst spotřeby. Ale je nutno to udělat tak, aby se tím ovlivnila pouze spotřeba energie, ale nikoliv hodnocené výkonnostní ukazazele těchto systémů.

U umělého osvětlení v tomto poměru dle podlahových ploch snížíme provozní doby u osvětlovací soustavy tD a tN, např.:
..a např.:


U vzduchotechniky v tomto poměru dle podlahových ploch snížíme poměrnou dobu provozu VZT jednotky. Pokud například víme, že celkově věží VZT max 30% z celkové délky každého výpočetního kroku, tak ve výše uvedených poměrech tento podíl dále v zadání snížíme,  např.:


..a např.:

Tímto máme zadání hotovo a provedeme výpočet PENB na část A. U PENB na část B postupujeme podobně. Tzn. soubor zadání pro část A zkopírujeme a uložíme jako PENB pro část B. V souboru zadání pro PENB na část B musíme udělat tyto změny:

  • Upravit zadání orientací a ploch u zón Z1 a Z2 dle části B (z hlediska pracnosti úpravy zde velmi záleží na tom, jak moc jsou nebo nejsou tyto nadzemní části shodné)
  • Na předchozí bod navazuje i případná úprava ploch vnitřních konstrukcí k sousednímu prostoru (simulace části A) u nevytápěného prostoru. Pokud je základna obou částí stejná, nemusíme nic měnit. Pokud nikoliv, je třeba toto zadání upravit.
  • Nezapomenout na úpravu zadání zastínění Fsh,O pro část B - nyní stíní objekt A !
  • U nevytápěného prostoru zadat poměrnou provozní dobu umělého osvětlení (tD a tN) pro část B
  • U nevytápěného prostoru zadat poměrnou provozní dobu VZT vzduchotechniky (ft,vent) pro část B

Ve výsledcích v protokolech mezivýsledků pak můžeme pro každou zónu a nevytápěný prostor spatřit spotřeby elektřiny na umělé osvětlení a nucenou dopravu vzduchu (tabulkově i v grafech). U nevytápěného prostoru garáží tak máme přehled, jaká poměrná část připadla v rámci hodnocení na PENB pro část A a pro část B.

září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
červen 2020
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2017
Klasifikace spotřeby pro řízené větrání vychází ve třídě D a horší. Čím je to způsobeno?
4. 5. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Aktualizace článku z 11.8.2014. Ve výpočtech ENB v případě, že máme i řízené větrání, vychází často klasifikace měrné spotřeby energie na řízené větrání ve třídě D a horší. Přitom se třeba jedná i o novostavby nebo nově instalované vzduchotechnické jednotky v rámci rekonstrukcí. Proto se zpracovatelé PENB většinou domnívají, že nová VZT musí znamenat nejhůře třídu C v klasifikaci VZT. Níže je uvedeno, na čem hodnocení, resp. klasifikace VZT závisí, a že taková domněnka "nová VZT jednotka = automaticky max. třída A, B, popř. C" není relevantní.
duben 2017
Měrný příkon nuceného větrání
10. 4. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme, co je měrný příkon vzduchotechnické jednotky a jaké jsou typy regulace vzduchotechnických zařízení.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.
březen 2016
Vliv hodnoty n50 na potřebu tepla na vytápění
14. 3. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Zpracovatelé PENB si všimnou, že v některých přípradech navrhované opatření instalace nuceného větrání s rekuperací nemá energeticky úsporný efekt nebo má menší, než by očekávali. Čím je to způsobeno?
prosinec 2015
Intenzita větrání v profilech užívání
16. 12. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
V předdefinovaných profilech užívání dle TNI 73 0331 je možnost definování výměny vzduchu v zóně až 3 způsoby. Níže uvedeme podrobnosti týkající se uvažované výměny vzduchu v zadání pro výpočet od verze 4.2.1.
listopad 2015
Odlišné zadání vstupů pro větrání po měsících
11. 11. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
U MĚS modulu (s měsíčním krokem výpočtu) doplněna funkce (od verze aplikace 4.1.0.) pro možnost zadání odlišných vstupů pro každý měsíc.
červenec 2015
Krátké nucené odvětrání prostor (např. WC, koupelna) - jak zadat?
2. 7. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
Stále častěji přibývají diskuze, zda například odtahové ventilátory v hygienických jádrech (WC, koupelna) nebo v digestořích v kuchyních či kuchyňských koutech zadávat či nikolv pro výpočet ENB. V tomto příspěvku uvedeme specifika způsobu zadání těchto zařízení do měsíčního a hodinového modulu výpočtu, pokud je chceme ve výpočtu postihnout.
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.