Omezit pro: 
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
Váhový činitel:

Váhový činitel vyjadřuje (alespoň tak, jak je zapracován do SW ENERGETIKA) poměrnou změnu měrného příkonu VZT jednotky SFPahu v závislosti na jejím aktuálním zatížení. Aktuálním zatížením se má na mysli podíl průměrného objemu větrání za daný výpočetní krok VZT jednotkou k jejímu jmenovitému objemu průtoku vzduchu:

r = Vahu,set / Vahu,MAX (-)

r (-) - aktuální podíl zatížení VZT jednotky vůči jmenovitému zatížení (výkonu)
Vahu,MAX (m3/h) je jmenovitý objemový výkon VZT jednotky
Vahu,set (m3/h) je průměrný objem větrání VZT jednotky za daný výpočetní krok

Z toho je patrné, že tento podíl "r" může být odlišný pro každý výpočetní krok. Hodnota Vahu,set je závislá na volbě typu regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky:

 • 1 otáčková regulace (regulace Z/V)  = > Vah,set = Vahu,MAX
 • 3 otáčková regulace  = > Vah,set = 1/3 Vahu,MAX nebo 2/3 Vahu,Max nebo Vahu,MAX
 • plynulá (spojitá) regulace = > Vahu,set = Vnd,set (pro danou VZT jednotku)
Vnd,set (m3/h) - je průměrný požadovaný objem větrání v daný výpočetní krok. Jeho hodnota je určena přiřazeným profilem užívání k zónám přiřazených k VZT jednotce a zadáním podílů pokrytí potřeby větrání zóny VZT jednotkou.

Z toho je také patrné, že podíl závislosti "r" pro VZT jednotku s regulací Z/V je vždy 1.

V nabídce jsou aktuálně tyto volby typů závislostí změny měrného příkonu SFPahu na poměru "r": (tato funkce je dostupná od verze programu 6.0.2):

 • Špatný (konstantní)
 • Normální (proměnný)
 • Dobrý (proměnný)
 • Ideální (proměnný)
 • Referenční (konstantní)
 • Lineární (proměnný idealizovaný)
 • Kvadratický (proměnný idealizovaný)
 • Vlastní (konstantní)

Zpravidla výrobce uvádí měrný příkon SFPahu (Ws/m3) VZT jednotky pro jmenovitý objemový výkon Vahu,MAX. Tento měrný příkon nebývá však konstantní při jakémkoliv stupni zatížení VZT jednotky. Je to dáno zejména tím, že tlakové ztráty klesají, resp. rostou s kvadrátem rychlosti. Proto i např. měrný příkon SFPahu při požadavku na větrání na 50% jmenovitého objemu Vahu,MAX není stále stejný, ale je nižší. 

V této roletě můžeme právě volit typ závislosti změny měrného příkonu SFPahu na % zatížení VZT jednotky (procento zatížení jednotky automaticky dopočítává SW na základě zadání pro každý výpočetní krok). V nabídce je mnoho voleb k výběru. Pro nové kvalitní instalace VZT jednotek se předpokládá, že závislost bude normální, dobráideální. Pro VZT jednotky s regulací pouze Z/V (jednootáčková regulace) je volba v této roletě vždy zaaretována na špatné závislosti a nelze měnit!  Ostatní typ proměnných závislostí jsou teoretické: lineární, kvadratický (tzn. tyto volby se běžně nevolí). Pak tu jsou závislosti s konstantní hodnotou: referenční, vlastní. Referenční je zde uvedena proto, abyste třeba mohli u hodnocené budovy nasimulovat přesně referenční spotřebu (pokud zadáte SFPahu VZT jednotky na referenční hodnotě a typ regulace volíte plynulou).  A poslední volba jako vždy umožňuje uživatelskou volbu, avšak pouze konstantní hodnotou (závislostí).  Hodnotu konstantní závislosti neovlivňuje aktuální procento podílu "r" zatížení VZT jednotky. Jedná se o hodnotu zadanou tzv. „natvrdo“.

Poznámka: Pokud je u VZT jednotky s jednootáčkou regulací (Z/V) zaaretována možnost váhového činitele na volbě "špatná", tak to automaticky neznamená, že taková VZT jednotka je špatná. Jen to říká, že u takto regulovaného chodu VZT jednotky v podstatě nelze počítat s tím, že by měrný příkon mohl "klesat". VZT jednotka vždy běží na jmenovitý výkon. Jsou aplikace, kde taková regulace bude dostačující a nebude to špatně - např. v případě kontinuálního požadavku na konstantní objem větrání, jehož objem je blízký jmenovitému objemu VZT jednotky.

Průměrnou roční hodnotu váhového činitele najdeme v tabulce nuceného větrání v kapitole G protokolu PENB. Pokud je váhový činitel odlišný pro každý výpočetní krok, je v tabulce uvedena jeho průměrná roční hodnota stanovená váženým průměrem přes Vahu,set. Tento činitel podává informaci o tom, jak průměrně za rok je využit instalovaný měrný příkon VZT jednotky.


Roletu s výběrem typu závislosti měrného příkonu SFPahu na podílu zatížení VZT jednotky naleznete v modálním okně pro zadání příkonu ventilátorů VZT jednotky (pod roletou s výběrem typu regulace pohonu VZT jedntoky):


Grafické vyjádření průběhu hodnot váhových činitelů pro jednotlivé typy závislosti změny měrného příkonu SFPahu na podílu zatížení VZT jednotky:


Poznámka: V grafu výše vyjádřené závislosti váhového činitele na zatížení jsou reálné do podílu zatížení cca 25-20%. Při nižším podílu zatížení odpovídá průběh křivek funkci platné v rozsahu zatížení 20-100%, avšak zde již nastává větší odklon od reality. Z hlediska programátorské nutnosti musí SW umět pracovat i s podíly 0-20%, ale je třeba mít na paměti, že výsledek může být více zkreslen. V souvislosti s takto nízkým podílem zatížení doporučujeme prověřit, zda navrhovaná/instalovaná VZT jednotka může pracovat efektivně, a zda-li není lepší ji vyměnit za VZT jednotku s nižším jmenovitým výkonem. U podílu zatížení pod 20% se ve výsledných hodnotách projevuje významněji vliv samotné účinnosti elekromotoru a ta je závislá na jeho konstrukci. Takže hodnoty pod tuto mez je třeba brát s rezervou co se týče reálnosti.

Typ regulace pohonu ventilátorů:

V nabídce jsou aktuálně tyto volby:

 • jednootáčkový pohon (Z/V)
 • tříotáčkový pohon
 • pohon s proměnnými otáčkami

První volba znamená, že VZT jednotka je vlastně bez regulace. Buď je VZT jednotka vypnutá nebo zapnutá. A pokud je zapnutá, tak vždy běží na jmenovitý výkon (objemový a tomu odpovídá i příkon). Bez ohledu na to, jaká je aktuální potřeba objemu větrání Vnd,set v daný výpočetní krok. Tento typ regulace je nejméně úsporný. Výjimkou mohou být provozy s kontinuálním požadavkem na konstantní požadovaný objem větrání a současně tento požadavek je velmi blízký jmenovitému objemovému výkonu VZT. V takovém případě tento typ regulace je akceptovatelný. 

Poznámka: Při výpočtu ENB, pokud je jen regulace Z/V a přitom Vnd,set je proměnné, tak do výpočtu potřeby tepla  a chladu se zpětně nepromítá toto zvýšené množství větraného vzduchu odpovídající jmenovitému objemu VZT jednotky. Typ regulace se projeví pouze na spotřebě elektřiny pro provoz VZT jednotky. Toto neodpovídá realitě, ale je to dáno metodikou výpočtu (to platí i pro 3 stupňovou regulaci).

Druhá volba znamená, že objemový výkon VZT jednotky lze regulovat ve 3 stupních. V praxi mohou mít tyto stupně různý odstup od jmenovitého objemového výkonu. Pro nezabíhání do přílišných podrobností z hlediska výpočtu spotřeby elektřiny pro VZT se v SW uvažují tyto výkonové stupně rovnoměrně rozděleny: 1/3 Vahu,MAX, 2/3 Vahu,MAX a 3/3 Vahu,MAX. Pro každý výpočetní krok program zjistí, do jakého výkonnostního stupně aktuální průměrná potřeba větrání Vnd,set spadá a tedy v jakém stupni regulace VZT v daný výpočetní krok VZT průměrně „běží“. Tomu odpovídá i příkon výkonnostního stupně a následná spotřeba elektřiny, kterou koriguje ještě váhový činitel.

Třetí volba pohonu s plynulou regulací otáček znamená, že objemový výkon VZT jednotky vždy ideálně odpovídá aktuálnímu  požadovanému objemu větrání Vnd,set pro daný výpočetní krok. Objemový výkon VZT jednotky tak „kopíruje“ aktuální průměrný požadavek za daný výpočetní krok. Díky tomu je tento typ regulace nejúspornější (a je také automaticky vždy uvažován u referenční budovy). Samozřejmě má význam tam, kde potřebný objem větrání není kontinuálně konstantní nebo je, ale významně nižší než jmenovitý objem VZT jednotky. Tomu odpovídá i potřebný příkon a následná spotřeba elektřiny, kterou koriguje také ještě váhový činitel.

Příklad zobrazení jednotlivých hodnot Vnd,set, Vahu,set a Vahu,MAX a jejich význam pro stanovení spotřeby elektřiny VZT jednotky pro nucenou dopravu vzduchu:


27.10.2020 byla pouze do on-line náhledu protokolu PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb. doplněna do kapitoly G pod tabulku s nuceným větráním další tabulka. Tato tabulka uvádí porovnání jmenovitého objemového toku vzduchu (maximálně možně nuceně dopravovaného) dle zadané VZT jednotky a požadovaného objemového toku vzduchu pro nucenou dopravu požadovanou po této VZT jednotce dle zadání v programu. V posledním sloupci vyhodnocení musí být uvedeno u všech zadaných VZT jednotek "ANO". Pokud je uvedeno červeně "NE", je třeba upravit zadání dle červené poznámky pod touto tabulkou. Pokud je některý vstupní parametr mající vliv na porovnávané hodnoty zadán odlišný pro každý výpočetní krok, je toto porovnání provedeno pro každý výpočetní krok u takové VZT jednotky. Tato tabulka byla doplněna zejména proto, aby na to upozornila. Z oficiální tabulky nelze nevyhovující zadání vždy poznat, jelikož jsou zde uvedeny průměrné roční hodnoty těchto objemů. Vždy musí pro každý výpočetní krok platit:  Vahu,MAX Vnd,set.

Pro doplnění logiky zobrazovaných údajů doplníme, že v tomto příkladu tabulky byl typ regulace u VZT-1 a u VZT-4: tříotáčkový, VZT-2 a VZT-3: s plynulou regulací.


červen 2020
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2017
Klasifikace spotřeby pro řízené větrání vychází ve třídě D a horší. Čím je to způsobeno?
4. 5. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Aktualizace článku z 11.8.2014. Ve výpočtech ENB v případě, že máme i řízené větrání, vychází často klasifikace měrné spotřeby energie na řízené větrání ve třídě D a horší. Přitom se třeba jedná i o novostavby nebo nově instalované vzduchotechnické jednotky v rámci rekonstrukcí. Proto se zpracovatelé PENB většinou domnívají, že nová VZT musí znamenat nejhůře třídu C v klasifikaci VZT. Níže je uvedeno, na čem hodnocení, resp. klasifikace VZT závisí, a že taková domněnka "nová VZT jednotka = automaticky max. třída A, B, popř. C" není relevantní.
duben 2017
Měrný příkon nuceného větrání
10. 4. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme, co je měrný příkon vzduchotechnické jednotky a jaké jsou typy regulace vzduchotechnických zařízení.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.
březen 2016
Vliv hodnoty n50 na potřebu tepla na vytápění
14. 3. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Zpracovatelé PENB si všimnou, že v některých přípradech navrhované opatření instalace nuceného větrání s rekuperací nemá energeticky úsporný efekt nebo má menší, než by očekávali. Čím je to způsobeno?
prosinec 2015
Intenzita větrání v profilech užívání
16. 12. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
V předdefinovaných profilech užívání dle TNI 73 0331 je možnost definování výměny vzduchu v zóně až 3 způsoby. Níže uvedeme podrobnosti týkající se uvažované výměny vzduchu v zadání pro výpočet od verze 4.2.1.
listopad 2015
Odlišné zadání vstupů pro větrání po měsících
11. 11. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
U MĚS modulu (s měsíčním krokem výpočtu) doplněna funkce (od verze aplikace 4.1.0.) pro možnost zadání odlišných vstupů pro každý měsíc.
červenec 2015
Krátké nucené odvětrání prostor (např. WC, koupelna) - jak zadat?
2. 7. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
Stále častěji přibývají diskuze, zda například odtahové ventilátory v hygienických jádrech (WC, koupelna) nebo v digestořích v kuchyních či kuchyňských koutech zadávat či nikolv pro výpočet ENB. V tomto příspěvku uvedeme specifika způsobu zadání těchto zařízení do měsíčního a hodinového modulu výpočtu, pokud je chceme ve výpočtu postihnout.
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.