Omezit pro: 
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
červen 2020
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2017
Klasifikace spotřeby pro řízené větrání vychází ve třídě D a horší. Čím je to způsobeno?
4. 5. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Aktualizace článku z 11.8.2014. Ve výpočtech ENB v případě, že máme i řízené větrání, vychází často klasifikace měrné spotřeby energie na řízené větrání ve třídě D a horší. Přitom se třeba jedná i o novostavby nebo nově instalované vzduchotechnické jednotky v rámci rekonstrukcí. Proto se zpracovatelé PENB většinou domnívají, že nová VZT musí znamenat nejhůře třídu C v klasifikaci VZT. Níže je uvedeno, na čem hodnocení, resp. klasifikace VZT závisí, a že taková domněnka "nová VZT jednotka = automaticky max. třída A, B, popř. C" není relevantní.
duben 2017
Měrný příkon nuceného větrání
10. 4. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme, co je měrný příkon vzduchotechnické jednotky a jaké jsou typy regulace vzduchotechnických zařízení.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.
březen 2016
Vliv hodnoty n50 na potřebu tepla na vytápění
14. 3. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Zpracovatelé PENB si všimnou, že v některých přípradech navrhované opatření instalace nuceného větrání s rekuperací nemá energeticky úsporný efekt nebo má menší, než by očekávali. Čím je to způsobeno?
prosinec 2015
Intenzita větrání v profilech užívání
16. 12. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
V předdefinovaných profilech užívání dle TNI 73 0331 je možnost definování výměny vzduchu v zóně až 3 způsoby. Níže uvedeme podrobnosti týkající se uvažované výměny vzduchu v zadání pro výpočet od verze 4.2.1.
V předdefinovaných profilech užívání dle TNI 73 0331 je definována výměna vzduchu v zóně až 3 způsoby:

1) požadavkem v m3/osobu,
2) požadavkem v m3/m2 celkové vnitřní podlahové.
3) požadavkem násobností výměny vzduchu 1/h

Poznámka: Parametr obsazenosti "fosoba" [m2/osoba] je v tomto případě chápán jako parametr průměrné obsazenosti pro daný profil užívání, takže i v tomto případě zadání požadované výměny vzduchu dostáváme k dispozici hodnotu průměrné výměny vzduchu pro výpočet ENB. I v případě, když definovaná hodnota výměny vzduchu v m3/osoba je chápána jako návrhová.

Do verze 4.1.1 aplikace ENERGETIKA byl u předdefinovaných profilů užívání dle TNI 73 0331 č. 1 až 46 uveden většinou pouze jeden způsob zadání požadavku na výměnu vzduchu vztažený k m3/osoba nebo k m3/m2 vnitřní podlahové plochy (kromě profilů č. 1 až 5, kde byl / je  požadavek  definován pouze násobností výměny vzduchu 1/h).

Příklad vzhledu předdefinovaného zadání u profilu č. 6 Administrativní budovy -velkoplošné kanceláře (do  verze 4.1.1) pro moduly s měsíčním  krokem  výpočtu:


Příklad vzhledu předdefinovaného zadání u profilu č. 6 Administrativní budovy -  velkoplošné kanceláře (do  verze 4.1.1) pro moduly s hodinovým krokem  výpočtu,  kde se rozlišuje provozní a mimoprovozní doba z hlediska požadavku na větrání:Přednost uvedení pouze tohoto způsobu zadání požadované výměny vzduchu (m3/osoba, m3/m2) v předdefinovaných profilech užívání byl v aplikaci zvolen s předpokladem, že je přesnější než obecné definování násobností výměny vzduchu. Ve výpočtové praxi se však u některých předdefinovaných profilů užívání potvrdilo, že takto  získané výsledné hodnoty požadovaného větrání pro zónu nejsou v některých případech reálné.

Níže v modré tabulce je vidět, jak se liší požadovaný objem větrání dle způsobu zadání uvedeného v profilech užívání dle TNI 73 0331. Poslední sloupec představuje MINIMÁLNÍ násobnost výměny vzduchu na základě dostupných způsobu zadání požadované výměny vzduchu dle TNI 73 0331. Předposlední sloupec představuje MAXIMÁLNÍ násobnost výměny vzduchu na základě dostupných způsobu zadání požadované výměny vzduchu dle TNI 73 0331.

Poznámka: Pro orientační porovnání násobností výměny vzduchu na základě  různých způsobu zadání byla zvolena světlá výška podlaží 3m. U profilů pro hodinový krok výpočtu zůstává definován požadavek na výměnu vzduchu v mimoprovozní dobu stále definován pouze násobností výměny vzduchu na hodnotě n=0,10 /h.

U profilů č.  6 až 46 je vidět znatelný rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou požadované násobnosti výměny vzduchu. U některých velmi  výrazný. Existují  sice různé  způsoby definování potřeby výměny vzduchu, ale při výpočtu energetické náročnosti budovy by měly vést k podobné  hodnotě. Pokud nevedou, a současně je více způsobu zadání, je nutno definovat,  kterou hodnotu považujeme za reálnější, a kterou budeme dále uvažovat ve výpočtu.

V reakci na tuto skutečnost od verze 4.2.1 aplikace ENERGETIKA byl u předdefinovaných profilů užívání dle TNI 73 0331 č. 6 až 46 doplněn i druhý způsob zadání požadavku na výměnu vzduchu definováním násobností výměny vzduchu 1/h (viz v modré tabulce výše červeně vyznačené hodnoty). A také doplněn přepínač, zda-li do výpočtu uvažovat MAXIMÁLNÍ nebo MINIMÁLNÍ hodnotu požadované výměny vzduchu na základě zadaných způsobů definování požadavků. Z hlediska zachování kontinuity ve výpočtu již dříve zadaných souborů je tato volba automaticky přednastavena na MAXIMÁLNÍM objemu, jelikož nově přidaný způsob definování násobnosti vede téměř vždy k nižšímu požadovanému objemu větrání. Zpracovatel ji však v případě potřeby může změnit na MINIMÁLNÍ přímo v předdefinovaném profilu (změnu nutno uložit!) bez nutnosti  "pomáhat si" změnou požadavku na větrání pomocí definování vlastního profilu užívání.

Příklad vzhledu předdefinovaného zadání u profilu č. 6 Administrativní budovy -velkoplošné kanceláře (od  verze 4.2.1) pro moduly s měsíčním  krokem  výpočtu:Příklad vzhledu předdefinovaného zadání u profilu č. 6 Administrativní budovy -velkoplošné kanceláře (od verze 4.2.1) pro moduly s hodinovým krokem  výpočtu,  kde se rozlišuje provozní a mimoprovozní doba z hlediska požadavku na větrání:Z důvodu snadné kontroly požadovaného objemu větrání, se kterým se uvažuje v zóně (popř. nevytápěném prostoru) byly do formuláře zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY v části "větrání" doplněny kontrolní, resp. informační pole o celkovém objemu větrání zóny (popř. nevytápěného  prostoru) na základě údajů zadaných v přiřazeném profilu užívání. Tato pole nejsou editovatelná, zobrazují se v nich pouze hodnoty. Stejně tak byla doplněna informační pole o celkové výši  infiltrace v zóně (popř. nevytápěném  prostoru).

Příklad vzhledu nově přidaných informačních polí pro měsíční krok výpočtu:Příklad vzhledu nově přidaných informačních polí pro hodinový krok výpočtu: 
listopad 2015
Odlišné zadání vstupů pro větrání po měsících
11. 11. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
U MĚS modulu (s měsíčním krokem výpočtu) doplněna funkce (od verze aplikace 4.1.0.) pro možnost zadání odlišných vstupů pro každý měsíc.
červenec 2015
Krátké nucené odvětrání prostor (např. WC, koupelna) - jak zadat?
2. 7. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga
Stále častěji přibývají diskuze, zda například odtahové ventilátory v hygienických jádrech (WC, koupelna) nebo v digestořích v kuchyních či kuchyňských koutech zadávat či nikolv pro výpočet ENB. V tomto příspěvku uvedeme specifika způsobu zadání těchto zařízení do měsíčního a hodinového modulu výpočtu, pokud je chceme ve výpočtu postihnout.
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov?
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.