Historie revizí

Verze    Stav
Datum vydání
       Přehled změn

-

Vydáno

14.4.2020

 • TZ - oprava výpočtu tepelných ztrát u konstrukcí přilehlých k zemině v případě, že tepelné ztráty byly definovány zadanou teplotou přilehlé zeminy

3.1.1

Vydáno

18.9.2019
 • TH - oprava výpočtu při zadání OS s tepelným zdrojem napojeným přímo (tlakově závisle), pokud má v sobě integrováno čerpadlo
 • TH - doplněny nápovědy

-

Vydáno

6.11.2018
 • TZ - oprava funkce výpočtu teploty vnitřního vzduchu v modulu (chyba při vystavení této funkce 2.11.2018 způsobovala vyšší uváděné teploty vnitřního vzduchu)

3.1.0

Vydáno

2.11.2018
 • TZ - do modulu doplněna funkce pro výpočet teploty vnitřního vzduchu a pro stanovení tepelných ztrát pro více vnějších teplot. Podrobnější popis funkce zde.

 -

Vydáno

17.10.2018
 • Oprava v grafu protokolu "přehled tepelných ztrát" nevytápěného prostoru zadaným podrobným bilančním výpočtem a obsahující konstrukce přilehlé k zemině
 • Oprava protokolu "návrh spotřebičů",  kde se nepropisovaly některé hodnoty
 • Již není umožněno editovat v modulu TZ i TH otopná tělesa přímo v zadání (jejich parametry). Nově je možno zadání OT učinit pouze výběrem z katalogu OT. Jedině tak budou k dispozici všechny potřebné informace o OT pro protokol (TZ) i výpočet (TH). Pokud v katalogu OT nenajdete požadované OT, je nutno jej nejprve do katalogu vložit jako vlastní položku. Případně nám prosím na technickou podporu napište, jaké výrobky (OT) máme do katalogu doplnit.

3.0.0

 Vydáno
 
18.9.2018
 • Vystavena BETA verze modulu TERMOHYDRAULIKA pro návrh otopných soustav. Tato verze je již plně funkční. Je označena "beta" verzí, proto prosíme dbejte do doby odstranění "beta verze" zvýšené pozornosti výsledkům. Více informací zde.2.0.2 Vydáno4.5.2018
 • V modulu TZ byla do protokolu souhrn TZ doplněna informace pro návrhový tepelný výkon VZT jednotky pro případ ohřevu přiváděného vzduchu. Do zadání pro definování tepelných ztrát větráním vytápěných místností (záložka Hv,ie) doplněna roleta pro informaci, zda-li místnosti je větrána odpadním vzduchem z vedlejších místností či nikoliv. Více informací zde (příklad č. 4)
 • Úpravy v protokolu přehledu teplených ztrát konstrukcí
2.0.1
 Vydáno

 


 28.3.2018
 • TZ: Do  výpočtu měrných tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině dle ČSN EN ISO 13 370 byla doplněna podmínka v případě zadání exponovaného obvhodu P=0 m nebo plochy podlahy Af,gr = 0 m2, že výsledná měrná tepelná ztráta takové podlahy bude Hg = 0. Doposud při tomto zadání vycházely z podstaty normových vzorců hodnoty nesprávně Hg > 0 (dělení nulou)
 • TZ: Upraven vstup dle konkrétního zadání průměrné teploty Te,m během otopného období (okrajová podmínka EXTERIÉR) pro výpočet součinitele fg2 pro stanovení měrných tepelných ztrát podlahy na zemině při výpočetním postupu dle ČSN EN ISO 13 370, resp. ČSN EN 12 831. Doposud se vždy uvažovala teplota Te,m=3,90°C.
 • TZ: Opravena výpočtová konstanta (0,475 => 0,457) pro stanovení ekvivaletního součinitele prostupu tepla podlahy na zemině Ubf dle ČSN EN ISO 13 370 čl. 9.1 a čl. 9.3.
 • TZ: Opraveno zobrazování hodnot tepelných ztrát v tabulce protokolu přehledu tepelných ztrát konstrukcí (chyba se projevovala v případě zadání nevytápěných hodnot tabulkovými hodnotami činitele teplotní redukce "b" dle ČSN EN 12 831 a u konstrukcí přilehlých k zemině, byl-li zadán u některé z nich exponovaný obvod P = 0 m).


2.0.0


 Vydáno


 21.12.2017
 • TH: upgradována ALFA verze modulu TH. Dokončeny katalogy regulačních prvků, zabezpečovacích zařízení a místních odporů, které jsou postupně plněny výrobky. Kompletně přepracován způsob zadávání a vybírání přednastavených údajů a výrobků na formuláři zadání NASTAVENÍ VÝPOČTU a VĚTVE.
 


2.0.0 Vydáno  2.11.2017
 • TH: vydána ALFA verze nového modulu TH (termohydraulika) pro návrh otopných soustav. Bližší informace zde.
 • TZ: Vydání nových protokolů modulu TZ  (tepelné ztráty). Původní kompletní protokol zůstává. Dále byly přidány samostatné jednotlivé dílčí části kompletního protokolu. Zpracovatel si tak může "podrobnost informací" ve výstupním protokolu při generování do pdf navolit.
 • TZ: V modulu TZ přidán také protokol rozdělení tepelných ztrát po jednotlivých konstrukcích a grafické rozdělení tepelných ztrát a zisků prostupem a větráním po zónách


 -


Vydáno


  3.4.2017
 • TZ: uvolnění možnosti vybírat hmotnost (akumulační) místnosti
 • TZ: přidání identifikace u interiérových podmínek (INT) obytná/neobytná budova
 • TZ: rozdělení nabídky dle výše uvedeného dělení pro výběr teplotního útlumu
 • TZ: vlastní možnost definování přirážky na zátop (pokud pro zvolené zadání teplotního útlumu neexistuje tabulková hodnota přirážky)

 -

Vydáno
 
  03.2017
 • TZ: Do modulu TZ doplněny nápovědy ke všem polím zadání
 

1.0.0   
 

 Vydáno 
 

 14.7.2016 
 • TZ: Modul TEPELNÉ ZTRÁTY (TZ) byl převeden z programu ENERGETIKA jako samostatný modul do programu TZB, který byl poprvé vystaven dnes jako verze 1.0.0. Do programu TZB budou postupně doplňovány další moduly pro návrh otopných soustav. Funkcionality využití zadání v modulu TZ pro výpočet PENB v programu ENERGETIKA zůstávají zachovány.
     
 • MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY PŘEVEDEN DO SAMOSTATNÉHO PROGRAMU TZB


3.3.2


Vydáno


28.5.2015
 • TZ: Odstraněna BETA verze modulu TZ (Lze přepínat mezi modulem TZ a ostatními moduly aplikace ENERGETIKA. Při převodu lze načítat zadané plochy a objemy v modulu TZ)


3.2.0


Vydáno


19.3.2015
 • TZ: V beta verzi modulu TEPELNÉ ZTRÁTY došlo k modifikaci zadání dělících konstrukcí mezi místnostmi pro usnadnění zadání. Současné soubory je v tomto místě nutno přezadat, pokud budou nově přepočítány v této verzi (bez změny výsledku).

3.1.4

Vydáno

21.1.2015
 • TZ: Vydána BETA verze modulu TEPELNÉ ZTRÁTY
     
 • MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY VYDÁN POPRVÉ JAKO SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉHO PROGRAMU ENERGETIKA