Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
2.3.1 Vydáno 28.82020
 • Program Varianty by uzpůsoben potřebám nové vyhlášky o ENB 264/2020 Sb. pro spolupráci s programem ENERGETIKA ohledně navrhovaných opatření.
2.3.0 Vydáno 4.4.2019
 • Zvýšení počtu iterací při výpočtu vnitřního výnosového procenta (IRR bude nově stanoveno pro více případů)
 • V případě zadání záporné hodnoty investice nejsou vyčíslovány hodnoty prosté návratnosti, reálné návratnosti a vnitřního výnosového procenta
 • Tabulky a evidenční listy je možné exportovat ve formátu obrázku pro jednodušší vkládání do textových editorů
2.2.4 Vydáno 18.6.2018
 • Úprava logiky ekonomického vyhodnocení, aby bylo možné hodnotit i optaření s nulovými investičními náklady (nově se investice i úspory uplatňují již v prvním roce investice)
2.2.3 Vydáno 6.3.2018
 • Úprava výpočtu vnitřního výnosového procenta IRR
2.2.2 Vydáno 16.5.2017
 • Vylepšen výpočet vnitřního výnosového procenta IRR
2.2.1 Vydáno 3.4.2017
 • Úprava tabulek ekonomického a ekologického hodnocení pro účel zpracování energetický posudek
 • Opravena funkce nastavení čísla stránky při generování PDF
2.2.0 Vydáno 24.3.2017
 • Přepracované zadávání dokumentu: Energetického posudku dle § 9a odst. 1 písm. a) vyhl. č. 480/2012 Sb. (posudek pro zdroje na 200 kW) s rozšířenou možností výstupů a aktualizovaným evidenčním listem dle vyhl. č. 309/2016 Sb.
 • Nový typ dokumentu: Energetický posudek dle § 9a odst. 1 písm. e) vyhl. č. 480/2012 Sb.(posudek pro dotační programy - např. OP PIK)
 • Odstraněny neaktuální vzory dokumentů
 • Drobné opravy a vylepšení
2.1.1 Vydáno 2.12.2016
 • Doplněny tabulky do výstupů nad rámec vyhlášky 480/2012 Sb. (základní parametry opatření, varianty, souhrn opatření)
 • Tabulky Soupis základních údajů o energetických vstupech jsou generovány i pro jednotlivé varianty
2.1.0 Vydáno 18.10.2016
 • Doplnění tabulek a evidenčních listů dle vyhlášky 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 480/2012 Sb.
2.0.0 Vydáno 7.9.2016
 • Nové možnosti účelu zpracování: Energetický posudek, Energetický audit, Energetický posudek pro OPŽP
 • Možnost podrobného hodnocení ekologických parametrů
 • Porovnání výpočtového stavu s fakturačními spotřebami
 • Rozšíření grafických výstupů
 • Generování tabulek dle vyhl. 480/2012 Sb.
 • Generování krycího listu dle vyhl. 480/2012 Sb.
1.0.1 Vydáno 24.9.2015
 • Doplněna úvodní obrazovka aplikace
1.0.0 Vydáno 25.8.2015
 • Vydána první verze programu VARIANTY