Omezit pro: 
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
leden 2021
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
říjen 2020
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
březen 2020
REKUPERACE TV - 2.část
25. 3. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V prvním článku jsme představili novou funkci v programu ENERGETIKA od verze 4.4.2: možnost zadání účinnosti rekuperace (zpětného získávání tepla) z teplé vody. V této druhé části tuto informaci rozvineme z hlediska celkového pohledu hodnocení energetické náročnosti budovy.
Požadavky na energetickou náročnost budovy:

Již od roku 2013 se používá v ČR pro nastavení požadované úrovně energetické náročnosti referenční budovy, což byl krok "správným směrem". Její definice je uvedena ve vyhlášce o ENB 78/2013 Sb. v  §2 písm. a):

"referenční budovou výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy,

V tabulce 1, 4 a 5 přílohy 1 této vyhlášky jsou vyjmenované referenční parametry, se kterými musí referenční budova počítat. Protože ne všechny parametry u referenční budovy je nutné předepsat, tak je v příloze 1 uveden v odstavci (2) text:

"Parametry (pozn.: referenční) a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou."

Poslední větu jsme zvýraznili tučně, protože konkrétně u systému přípravy TV jsou specifikovány pouze tyto referenční parametry:

tabulka s referenčními parametry pro TV ve vyhlášce o ENB 78/2013 Sb.

Z toho vyplývá, že při respektování vyhlášky 78/2013 Sb. o ENB, pokud v objektu naprojektujete systém rekuperace TV, tak si tím nezlepšíte hodnocenou budovu vůči referenční. Protože dle výše tučně zvýrazněné věty se takový systém objeví automaticky i u referenční budovy pro nastavení požadavků na ENB.

Protože je to však velmi vítaný (a dle konkrétního způsobu řešení a typu objektu i velmi efektivní) systém pro další snižování energetické náročnosti budovy, bude v nové vyhlášce XX/2020 Sb. o ENB (platnost předpokládána ve 3Q 2020) definována pro referenční budovu účinnost rekuperace TV 0%. Při zpracování PENB to pak bude znamenat, že jakákoliv účinnost systému rekuperace TV > 0% bude hodnocenou budovu zlepšovat vůči referenční budově (požadavku).

tabulka s referenčními parametry pro TV v nové vyhlášce o ENB XX/2020 Sb.

Obecně jsou tyto systémy logicky dalšími na řadě, protože:
  • obalové konstrukce už umíme navrhovat na hodnotách doporučených pro pasivní domy (..a víme, že navýšení ceny TI v celé ceně  konstrukce není významné a navrátí se úsporou na provozních nákladech). Další zvyšování tloušťky Ti již není efektivní.
  • V důsledku výše uvedeného opatření připadá nejvyšší část tepelných ztrát na nutnost výměny vzduchu. Primárně kvůli zajištění požadovaného objemu větrání (tj. kvalitní větrání po celou požadovanou dobu) instalujeme do budov nucené větrání a jako sekundární bonus obsahuje takový systém i rekuperaci pro další snížení potřeby tepla na vytápění
  • V důsledku výše uvedeného se u obytných budov na celkové energetické náročnosti významně podílí spotřeba energie pro přípravu TV. Je tak logickým krokem zaměřit svou pozornost i na využítí tepelné energie, která odchází z objektu v odpadní vodě. Toto řeší systémy rekuperace teplé vody. Je to další krok k tomu, abychom měli budovy maximálně efektivně úsporné. I tyto systémy mohou být ekonomicky velmi efektivní (odvíjí od způsobu řešení, provozu, ceny energie atd.)
Příklad podílu roční spotřeby energie pro jednotlivá místa spotřeby (hodnocená v PENB) pasivního RD

V programu ENERGETIKA od 25.3.2020 umožňujeme novou funkci výběru konkrétního výrobku (zařízení): požadovaný vstup lze také nahrát ze Stavební knihovny DEK. Poprvé je tato funkce dostupná u pole pro zadání účinnosti rekuperace teplé vody (formulář zadání OHŘEV TV). Po kliknutí na vyznačené tlačítko se otevře Stavební knihovna DEK automaticky "zafiltrovaná" na položce systémů rekuperace teplé vody. Zpracovatel může rovnou z této knihovny načíst do zadání výrobek, který je uveden v projektu, nebo který navrhuje použít. Do pole se pak propíše hodnota sezónní účinnosti rekuperace teplé vody tohoto systému (sezónní vždy snížena oproti jmenovité hodnotě)! Uvedené sezónní účinnosti odpovídají standardnímu profilu užívání RD nebo BD. V ostatních případech je nutno vloženou hodnotu do výpočtu energetické náročnosti  vždy korigovat dle konkrétního provozně-projektového řešení a typu hodnoceného objektu.


Obecný popis možných způsobu řešení rekuperace teplé vody je popsán na konci 1. části tohoto článku, který je uveden zde. Ve Stavební knihovně DEK je nyní doplněn již první zástupce takového systému pro pasivní centrální rekuperaci TV.říjen 2019
REKUPERACE TV
2. 10. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku níže je uveden popis nové funkce v zadání, která umožní zadat účinnost (%) rekuperace TV. V projekční praxi se s tím potkáváme čím dál častěji, proto byla tato možnost doplněna i do programu.
březen 2017
Požadavky na účinnost zdrojů tepla v PENB (připomínky k vyhlášce 4)
20. 3. 2017 | Autor: Ing.Martin Varga
Ze strany SEI je připomínkována skutečnost, že v protokolech PENB nejsou v tabulkách b.1.b), popř.b.5.b) u stejných tepelných zdrojů uvedeny stejné hodnoty účinností jako v tabulkách b.1.a) a b.5.a.). Níže v článku uvedeme bližší rozbor takové situace.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.