Omezit pro: 
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
V protokolu PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb. přibylo oproti předchozí verzi PENB mnoho tabulek a grafů s měsíční podrobností zobrazení. To samo o sobě je v pořádku a zvyšuje to informační hodnotu PENB.

Relevantnost zobrazení  měsíčních průběhů spotřeb však může "snižovat" fakt, kdy máme zadáno například více zdrojů, které se o krytí potřeby každý měsíc "nestarají" stejným podílem. Doposud v zadání šlo totiž zadat podíly pokrytí potřeb pouze jednou průměrnou sezónní hodnotou. Pokud se zobrazí pouze sezónní koláčové grafy, není tím relevantnost nijak dotčena. Pokud však spotřeby a grafy zobrazujeme po měsících a současně víme, že zdroje nemají podíl pokrytí každý měsíc stejný, může být rozložení jednotlivých typů energonositelů v rámci jednotlivých měsíců zavádějící.

Proto od verze programu 6.0.7. byla doplněna možnost zadat podíly pokrytí u vytápění, chlazení a přípravy TV zvlášť po měsících. To ostatně bylo vyvoláno některými příklady z praxe.

Praktický příklad pro uvedení rozdílu v přístupu k zadání podílu pokrytí:
Máme RD, u něhož je vytápění a příprava TV realizována tepelným čerpadlem s bivalencí. Je jasné, že bivalence je v provozu zejména v zimních měsících. V teplejších měsících není u TČ už bivalence třeba. Bivalenční zdroj tvoří el. topná patrona v akumulačním zásobníku.

SEZÓNNÍ PODÍLY

Sezónními podíly bychom to zadaly například u vytápění takto:
(pozn.: sezónní podíl bivalence pro vytápění pro tento příklad uvažován dle tab. A.1 ČSN 73 0331-1: TČ vzduch/voda)

Sezónními podíly bychom to zadaly například u přípravy TV takto:
(pozn.: sezónní podíl bivalence pro přípravu TV pro tento příklad uvažován totožný s vytápěním, i když reálně by byl odlišný)
MĚSÍČNÍ PODÍLY

Sezónními podíly bychom to zadaly například u vytápění takto:

Měsíční podíly zadání pro TČ pro vytápění (zadání u K2 - bivalence je "zrcadlové" - tj. zbytek do 100%)

Sezónními podíly bychom to zadaly například u přípravy TV takto:

Měsíční podíly zadání pro TČ pro přípravu TV (zadání u K2 - bivalence je "zrcadlové" - tj. zbytek do 100%)


 

V tomto případě TČ s bivalencí byly výše ukázány oba možné způsoby zadání vedoucí ke stejnému celkovému výsledku. Jednou zadáno sezónními podíly pokrytí potřeby a jednou zadáno pomocí měsíčních podílů pokrytí potřeby. Pokud zadáváme podíly pokrytí po měsících, tak výsledný sezónní podíl se dozvíme až po výpočtu v kapitole G pro příslušné místo spotřeby (předem jej neznáme, ale můžeme cílit na požadované sezónní podíly pokrytí a podle toho korigovat zadávané měsíční podíly pokrytí). V tomto případě byly měsíční podíly pokrytí zadány tak, aby to dopovídalo reálnému předpokladu, ale současně, aby průměrné sezónní podíly pokrytí vyšly velmi podobně, ne-li totožně.

Tento případ TČ s bivalencí není samozřejmě typický případ, kdy tuto funkci zadání podílu pokrytí po měsících můžete využít. Jak je patrno z porovnání tabulek měsíčních spotřeb dle energonositelů v kapitole D protokolu PENB pro oba způsoby zadání. V tomto případě k přeskupení elektřiny a energie okolí mezi měsíci došlo jen nepatrně. Ale v praxi můžeme mít případy, kdy na průběh zobrazení spotřeby dle energonositelů v rámci jednotlivých měsíců bude mít způsob zadání podílů pokrytí velký vliv. Zvláště, jedná-li se o zdroje s naprosto vzájemně odlišnými energonositeli a významně měnícími se reálnými podíly pokrytí v průběhu roku.  Takže tuto funkci (zadání podílu pokrytí po měsících) můžeme využívat dle uvážení, není to povinnost.

Poznámka: V případě, kdy dva a více zdrojů je napojeno na jeden stejný emisní a distribuční systém a výsledný sezónní podíl je vždy stejný v obou případech zadání, tak výsledná celková dodaná i primární energie za celý rok bude vždy stejná.

Možnost zadání sezónních podílů pokrytí potřeby se v zadání programu týká:
  • vytápění
  • chlazení
  • přípravy TV

ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
leden 2021
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
říjen 2020
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
březen 2020
REKUPERACE TV - 2.část
25. 3. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V prvním článku jsme představili novou funkci v programu ENERGETIKA od verze 4.4.2: možnost zadání účinnosti rekuperace (zpětného získávání tepla) z teplé vody. V této druhé části tuto informaci rozvineme z hlediska celkového pohledu hodnocení energetické náročnosti budovy.
říjen 2019
REKUPERACE TV
2. 10. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku níže je uveden popis nové funkce v zadání, která umožní zadat účinnost (%) rekuperace TV. V projekční praxi se s tím potkáváme čím dál častěji, proto byla tato možnost doplněna i do programu.
březen 2017
Požadavky na účinnost zdrojů tepla v PENB (připomínky k vyhlášce 4)
20. 3. 2017 | Autor: Ing.Martin Varga
Ze strany SEI je připomínkována skutečnost, že v protokolech PENB nejsou v tabulkách b.1.b), popř.b.5.b) u stejných tepelných zdrojů uvedeny stejné hodnoty účinností jako v tabulkách b.1.a) a b.5.a.). Níže v článku uvedeme bližší rozbor takové situace.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.