Omezit pro: 
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
Když byla vydána vyhláška 264/2020 Sb., byl v ní uveden i předpis, jak postupovat při hodnocení ENB pro zóny, jež jsou označeny za chladírnu/mrazírnu. V předchozí vyhlášce 78/2013 Sb. tyto prostory nepodléhaly z hlediska hodnocení ENB odlišnému režimu než klasické vytápěné zóny. To způsobovalo problémy, protože požadavek na tepelný odpor obalových konstrukcí chladíren/mrazíren definované v ČSN 14 8102:1993 byl již poměrně přísný sám o sobě a přitom se musel podle již neplatné vyhlášky 78/2013 Sb. v případě požadavků "nulových budov" ještě ponižovat činitele fR=0,70 u referenční budovy. Takové ponížení z hlediska snížení potřeby energie nemá již znatelný přínos, přitom samotnou konstrukci to posouvalo za hranu ekonomické efektivnosti v případě její realizace na úrovni hodnoty UR.

Ve vyhlášce 264/2020 Sb. je v případě tohoto typu zóny chladírna/mrazírna od přenásobování fR základního normového požadavku UN,C upuštěno. I pro novostavby platí pro referenční budovu dílčí referenční hodnota konstrukce pouze na úrovni požadavku UN,C dle ČSN 14 8102:1993. 

Doposud toto v programu šlo také postihnout, ale "složitě". Museli jsme normový požadavek UN dle ČSN 14 8102:1993 zadat jako vlastní hodnotu požadavku. Navíc v případě novostavby už přímo navýšenou o hodnotu fR (0,70), protože ve výpočtu se pak automaticky tímto činitelem fR u novostavby hodnota zadaného požadavku snižuje pro stanovení referenčního požadavku Uem,R a referenčních spotřeb energií. To vedlo k problémům ve vyhodnocení konstrukcí v kapitole F protokolu PENB.

Nově je v SW ENERGETIKA od verze 6.0.7 postihnutí tohoto typu zóny podstatně jednodušší.

Na formuláři zadání KONSTRUKCE na záložce vnější obalové konstrukce (výplně, stěn, střechy, podlahy) jsou doplněna na podformuláři jednotlivých konstrukcí pole pro zadání požadavků na konstrukci pro případ, že by tato konstrukce byla součástí obálky zóny označené jako chladírna/mrazírna.


Do pole pro hodnotu UN,C zadáme dle typu konstrukce a návrhové teploty chlazené/mrazené zóny požadavek podle ČSN 14 8102:1993 (viz tabulka na konci článku).

Do pole pro hodnotu Urec,C pro vyhodnocení dodatečně měněné konstrukce zóny chladírny/mrazírny musíme vepsat hodnotu z pole UN,C sníženou o 30% (viz příloha 1, odst. 7, tab. 2 vyhlášky 264/2020 Sb.). V SW je toto pole Urec,C editovatelné a není stanovení Urec,C automatické.

V profilech užívání přibyla nová roleta dotazující se na to, zda jde o profil užívání zóny v režimu chladírna/mrazírna:

 

Na formuláři PLOCHY se u takové zóny, která má profil užívání s označením chladírna/mrazírna ANO, v posledních sloupcích zobrazí hodnoty UR,C a UN,C. Nikoliv hodnoty UN a UR jako v případě zóny s klasickým profilem, který není chladírnou/mrazírnou.  V případě hodnot zobrazovaných pro chladírnu/mrazírnu hodnota UR,C = UN,C, protože se v tomto případě nepoužívá přenásobení činitelem fR. Výše uvedené platí pro konstrukce uvedené v sekci: konstrukce přilehlé k exteriéru a konstrukce přilehlé k zemině.


Pak už stačí jen dát výpočet ....

KOMENTÁŘE:

  • Zadávané hodnoty UN,C a Urec,C na podformuláři konstrukce nemají příznak dolního indexu "20", protože se nepřepočítávají podle návrhové teploty uvedené v profilu užívání označeného za chladírnu/mrazírnu. Přímo zadávaná hodnota UN,C  již musí zohledňovat návrhovou teplotu zóny chladírny/popř. mrazírny dle ČSN 14 8102:1993 - viz tabulka níže (požadavky jsou rozděleny do teplotních pásem A až G dle návrhové teploty)
  • Pokud k zóně, jež má v profilu užívání uvedeno ANO u chladírna/mrazírna, přiřadíme obalovou konstrukci bez definovaného požadavku UN,C a Urec,C, uvažují se ve výpočtu standardní hodnoty zadané v UN,20 resp. Urec,20 přenásobené činitele fR! (další přepočet podle vnitřní návrhové teploty se ale neprovádí)
  • U konstrukcí zadávaných na záložce "vnitřní konstrukce" není umožněno hodnoty UN,C a Urec,C zadat. V případě, že tyto přiléhají také k zóně chladírny/mrazírny, uvažuje se ve výpočtu se standardními hodnotami UN,20 a Urec,20 včetně přenásobení činitelem fR (bez přepočítání podle návrhové teploty)! U dělících konstrukcí mezi vytápěnou zónou a zónou chladírny není známa metodika, jak postupovat z hlediska nastavení požadavku na konstrukci u referenční budovy, proto je zde použit pro výpočet standardní postup.


Pro výpočet UN,C byly použity pro jednotlivé typy konstrukcí tyto součinitele přestupu tepla:

ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
leden 2021
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
říjen 2020
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
březen 2020
REKUPERACE TV - 2.část
25. 3. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V prvním článku jsme představili novou funkci v programu ENERGETIKA od verze 4.4.2: možnost zadání účinnosti rekuperace (zpětného získávání tepla) z teplé vody. V této druhé části tuto informaci rozvineme z hlediska celkového pohledu hodnocení energetické náročnosti budovy.
říjen 2019
REKUPERACE TV
2. 10. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku níže je uveden popis nové funkce v zadání, která umožní zadat účinnost (%) rekuperace TV. V projekční praxi se s tím potkáváme čím dál častěji, proto byla tato možnost doplněna i do programu.
březen 2017
Požadavky na účinnost zdrojů tepla v PENB (připomínky k vyhlášce 4)
20. 3. 2017 | Autor: Ing.Martin Varga
Ze strany SEI je připomínkována skutečnost, že v protokolech PENB nejsou v tabulkách b.1.b), popř.b.5.b) u stejných tepelných zdrojů uvedeny stejné hodnoty účinností jako v tabulkách b.1.a) a b.5.a.). Níže v článku uvedeme bližší rozbor takové situace.
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2)
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek.