Historie revizí

Verze Stav Datum vydání Přehled změn
3.2.0 Vydáno 26.7.2022
 • Oprava výpočtu dynamických parametrů skladby dle ČSN EN ISO 13786, kdy v některých případech po 08/2021 mohlo docházet k chybnému stanovení dílčích hodnot.
- Vydáno 11.1.2022
 • Doplněna možnost tisku Tutulní strany
 • Doplněna možnost přidat do protokolu sekci Závěr
3.1.9 Vydáno 20.5.2021
 • Modul ČSN: Upraveno vyhodnocení kategorie povrchové teploty vnitřní podlahy v případě trvalé nášlapné vsrty z textilní podlahoviny nebo podlahy s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C
3.1.8 Vydáno 2.12.2020
 • Modul STN: Doplněna volba pro stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla (U) do 31.12.2020 a od 1.1.2021
- Vydáno 1.8.2019
 • Aktualizovány požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle STN 73 0540-2/Z1+Z2
3.1.7 Vydáno 4.9.2018
 • Modul STN: Oprava výpočtu teplotního faktoru vnitřního povrchu
3.1.6 Vydáno 1.3.2017
 • Oprava ukládání zadaných okrjaových podmínek pro modul STN
 • Úprava stanovení odporu při přestupu tepla pro vnitřní konstrukce v modulu STN
3.1.5 Vydáno 19.12.2016
 • Nový systém validace vstupních hodnot pomocí barevného označování červená/oranžová/zelená
3.1.4 Vydáno 2.12.2016
 • Do katalogu konstrukcí je možno ukládat výplně otvorů
 • Doplněn pomocný výpočet pro stanovení plochy zasklení a rámu
3.1.3 Vydáno 13.9.2016
 • Aktualizace požadavků na součinitel prostupu tepla v modulu STN dle STN 73 0540-2/Z1
3.1.2 Vydáno 8.6.2016
 • Upraven způsob zaokrouhlování výsledků výpočtu součinitele prostupu tepla (modul ČSN) - výsledek je vždy uváděn na tři desetinná místa
 • Upraven způsob zaokrouhlování požadavku 0,90.Urec a 0,95.Urec (modul NZÚ) - výsledek je vždy uváděn na dvě platná místa
 • Upraven způsob zaokrouhlování výsledků výpočtu součinitele prostupu tepla (modul STN) - výsledek je vždy uváděn na dvě platná místa
3.1.1 Vydáno 4.2.2016
 • Upraveny hodnoty požadavků pro modul STN na hodnoty Ur1 a Ur2
3.1.0 Vydáno 11.11.2015
 • Výpočetní modul NZÚ 2015/10
 • Upraveny názvy starších modulů NZÚ dle data vyhlášení výzvy
3.0.0 Vydáno 26.5.2015
 • Ukládání hodnot z pomocných výpočtů včetně nového protokolu pomocných výpočtů
 • Výpočet vysychání zabudované vlhkosti dle EN ISO 13788
 • Zpřesnění výpočtu vysychání dle EN ISO 13788, který nyní umožňuje rozdělit měsíc, ve kterém dochází k vysychání na více částí dle času potřebného k vypaření akumulované vlhkosti
2.5.1 Vydáno 19.5.2015
 • V souhrnné tabulce pro modul NZÚ 2015 jsou šedým pozadím zvýrazněny konstrukce, na které je kladen požadavek NZÚ
2.5.0 Vydáno 30.4.2015
 • Výpočetní modul pro Novou zelenou úsporám 2015 (NZÚ 2015)
 • Přidány grafické výstupy pro výpočet bilance vodní páry dle EN ISO 13788
2.4.9 Vydáno 4.2.2015
 • Oprava stanovení požadavku na teplotní faktor vnitřního povrchu pro vnitřní konstrukce a konstrukce k zemině
2.4.8 Vydáno 28.1.2015
 • Úprava výpočtu okrajových podmínek pro 1. vlhkostní třídu - dolní mez
2.4.7 Vydáno 1.12.2014
 • Grafické znázornění požadavků a doporučení na součinitel prostupu tepla
 • Rozšíření hodnot pro součinitel f.x pro výpočet přirážky delta U pro inverzní střechy
 • Nový pomocný výpočet pro sádrokartonové rošty
 • Nový pomocný výpočet pro známou hodnotu bodového činitele prostupu tepla
2.4.6 Vydáno 26.8.2014
 • Změna systému číslování konstrukcí na souvislou číselnou řadu
2.4.5 Vydáno 31.7.2014
 • Přidáno schéma skladby
 • Přidán graf průměrných okrajových podmínek
2.4.4 Vydáno 28.7.2014
 • Možnost zadat více vrstev do výpočtu korekce součinitele prostupu tepla
 • Možnost zadat vlastní parametry venkovního prostředí
 • Možnost vložit z katalogu skladeb pouze vybrané vrstvy
 • V protokolu jsou nově zobrazeny šedým písmem i vrstvy, které nejsou uvažovány ve výpočtu
2.4.3 Vydáno 2.7.2014
 • Rozšířeny možnosti vypočtu korekce faktoru difuzního odporu pro lehké parozábrany
2.4.2 Vydáno 4.6.2014
 • Úprava stanovení průměrných měsíčních relativních vlhkostí v interiéru v modulu STN
2.4.1 Vydáno 8.4.2014
 • Nový modul Nová zelená úsporám 2014
2.4.0 Vydáno 4.3.2014
 • Výpočet dle slovenských technických norem
 • Slovenská jazyková mutace
 • Nová úvodní obrazovka při spuštění aplikace
2.3.0 Vydáno 5.2.2014
 • Výpočet dynamických parametrů konstrukcí dle ČSN EN ISO 13786
2.2.0 Vydáno 22.1.2014
 • Uživatelské skupiny umožňující rozšíření počtu katalogů a sdílení katalogů mezi uživateli
 • Možnost zasílání interních zpráv
2.1.1 Vydáno 7.1.2014
 • Možnost stanovení návrhového součinitele tepelné vodivosti z deklarované hodnoty (procentuální přirážkou nebo výpočtem dle ČSN EN ISO 10456)
 • Možnost ručně zvolit požadované hodnocení teplotního faktoru vnitřního povrchu
 • Pomocný výpočet pro příčnou plochu kruhové kotvy
 • Zobrazení množství kondenzace ve dřevě při hodnocení zabudovaného dřeva
 • Zobrazení množství kondenzace nad podhledem
 • Zobrazení množství kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy při hodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy
 • Kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy se hodnotí i pro průměrné okrajové podmínky
 • Přidány alternativní možnosti posouzení poklesu dotykové teploty podlahy
 • Do souhrnných tabulek doplněno vyhodnocení doplňkových vyhodnocení a poklesu dotykové teploty podlahy
2.1.0 Vydáno 2.12.2013
 • Import skladeb z jiných souborů
 • Katalog skladeb
 • Výpočet poklesu dotykové teploty podlahy dle ČSN 73 0540-4
 • Možnost změny pořadí vrstev pomocí tlačítek (zlepšení ovládání pro dotyková zařízení)
 • Zásobník materiálů pro rychlé vkládání opakujících se vrstev v různých skladbách
 • Možnosti nastavit zobrazení výchozích katalogů
 • Aktualizace zobrazení protokolů
2.0.0 Vydáno 21.10.2013
 • Možnost vytvářet uživatelské katalogy
 • Možnost výběru pouze části skladeb pro výpočet a zobrazení v protokolu
 • Pomocný výpočet pro stanovení Rsi a Rse
 • Zadání tepelné vodivosti materiálu na základě podmínek působení
 • Pomocný výpočet pro stanovení produkce vodní páry v interiéru
 • Pomocný výpočet pro spárové difuze vodní páry
 • Pomocný výpočet pro mechanicky kotvené parozábrany
 • Možnost otevřít aplikace ve více oknech. UPOZORNĚNÍ: Otevřením jednoho souboru ve více oknech dojde k zabránění synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi
 • Výpočet teplotní ho faktoru dle ČSN 73 0540-2
 • Výpočet teplotního faktoru dle ČSN EN ISO 13788
 • Výpočet vlhkostního chování konstrukce dle ČSN 73 0540-4
 • Výpočet vlhkostního chování konstrukce dle ČSN EN ISO 13788
 • Nový typ výstupu: Grafická část: Průběh tlaků vodní páry a výskyt kondenzace v konstrukci, průběh teploty v konstrukci, množství akumulace zkondenzované vlhkosti
 • Kontrola zadání při spuštění výpočtu
 • Vyhodnocení rizika ohrožení zabudovaných dřevěných prvků
 • Vyhodnocení rizika degradace konstrukce nad podhledem
 • Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy
 • Aktualizace zobrazení protokolů
1.1.0 Vydáno 27.8.2013
 • Výpočet součinitele prostupu tepla výplní a lehkého obvodového pláště
 • Aktualizace zobrazení protokolů
1.0.1 Vydáno 15.8.2013
 • Nový výstup: Souhrnná tabulka
1.0.0 Vydáno 12.7.2013
 • Vydána první verze aplikace Tepelná technika 1D pro výpočet součinitele prostupu tepla