Testování programu ENERGETIKA

Program Energetika úspěšně prošel následujícím testováním:

  • Testování výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení v hodinovém výpočetním kroku dle ČSN EN 15265.
  • Testování měsíčního výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení, spotřeb energií i primárních neobnovitelných energií, průměrného součinitele prostupu tepla atd. v měsíčním výpočetním kroku dle dokumentu "Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení ENB podle vyhl. 78/2013 Sb." - revize dokumentu 2014 (dále jen "Validace 2014"). Tento dokument byl vydán FSv ČVUT v Praze v 1. verzi v roce 2013 za pomoci programu podpory EFEKT 2013 MPO ČR. Dokument je k dispozici zde.

Výsledky testování hodinového výpočtu programu ENERGETIKA dle ČSN EN 15265

Zde je podrobný protokol z testování hodinového výpočtu programu ENERGETIKA dle ČSN EN 15265.

Norma obsahuje 12 testovacích souborů. Program ENERGETIKA splňuje požadovanou přesnost výpočtu (vyhovující třídy jsou A, B a C) pro všech 12 testovacích souborů. Jen pro jeden soubor je třída přesnosti C, pro ostatní je třída přesnosti B, nebo dokonce nejvyšší třída A.


Testovací soubory zadání podle ČSN EN 15265

testovací zadání 01.dkp
testovací zadání 02.dkp
testovací zadání 03.dkp
testovací zadání 04.dkp
testovací zadání 05.dkp
testovací zadání 06.dkp
testovací zadání 07.dkp
testovací zadání 08.dkp
testovací zadání 09.dkp
testovací zadání 10.dkp
testovací zadání 11.dkp
testovací zadání 12.dkp


Výsledky testování měsíčního výpočtu programu ENERGETIKA dle "Validace 2014"

Validační dokument obsahuje 24 základních testů testujících reakci SW s měsíčním krokem výpočtu pro hodnocení ENB pro hodnocenou i referenční budovu na:

Validace netestuje potřebu a spotřebu energie na vlhkostní úpravu vzduchu, bilanční výpočty tepelných toků přes nevytápěné prostory dle ČSN EN ISO 13 789, tepelné toky u konstrukcí přilehlých k zemině dle ČSN EN ISO 13 370 apod.

V rámci interního testování programu ENERGETIKA existují již stovky referenčních souborů pro interní validaci SW, které postihují i oblasti, které Validace 2014 netestuje. Počet interních referenčních testů narůstá s tím, jak přibývají funkcionality programu.

Dodejme ještě, že referenční výsledky uvedené ve Validaci 2014 nemohou složit pro testování SW (resp. modul) s hodinovým krokem výpočtu. K tomu slouží  norma ČSN EN 15 265 (výsledky testování viz výše).

Přehledné shrnutí výsledků testů:

HODNOCENÁ BUDOVA:


REFERENČNÍ BUDOVA:

Testovací soubory zadání podle Validace 2014:

Níže jsou odkazy na soubory zadání všech 24 testovacích souborů zadaných do aplikace ENERGETIKA (MĚS modul výpočtu). Níže jsou uvedeny i odkazy na podrobné protokoly výsledků srovnání dle vzoru uvedeného ve validačním dokumentu.

TEST 1.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 1.pdf
TEST 2.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 2.pdf
TEST 3.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 3.pdf
TEST 4.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 4.pdf
TEST 5.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 5.pdf
TEST 6.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 6.pdf
TEST 7.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 7.pdf
TEST 8.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 8.pdf
TEST 9.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 9.pdf
TEST 10.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 10.pdf
TEST 11.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 11.pdf
TEST 12.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 12.pdf
TEST 13.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 13.pdf
TEST 14.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 14.pdf
TEST 15.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 15.pdf
TEST 16.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 16.pdf
TEST 17.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 17.pdf
TEST 18.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 18.pdf
TEST 19.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 19.pdf
TEST 20.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 20.pdf
TEST 21.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 21.pdf
TEST 22.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 22.pdf
TEST 23.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 23.pdf
TEST 24.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 24.pdf