Testování programu ENERGETIKA

Program Energetika úspěšně prošel následujícím testováním:

  • Testování výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení v hodinovém výpočetním kroku dle ASHRAE 2017 (pro hodinové výpočty dle EN ISO 52 016-1).
  • Testování výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení v hodinovém výpočetním kroku dle ČSN EN 15265 (pro hodinové výpočty EN ISO 13790).
  • Testování měsíčního výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení, spotřeb energií i primárních neobnovitelných energií, průměrného součinitele prostupu tepla atd. v měsíčním výpočetním kroku dle dokumentu "Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení ENB podle vyhl. 78/2013 Sb." - revize dokumentu 2014 (dále jen "Validace 2014"). Tento dokument byl vydán FSv ČVUT v Praze v 1. verzi v roce 2013 za pomoci programu podpory EFEKT 2013 MPO ČR. Dokument je k dispozici zde.

 

Výsledky testování hodinového výpočtu programu ENERGETIKA dle ASHRAE 2017 (pro hodinový výpočet dle EN ISO 52016-1)

Testy dle ASHRAE 2017 byly převzaty pro účely testování do EN ISO 52016-1 a mírně v normě "ISO" upraveny, co se týče vstupních parametrů pro výpočet a klimadat. Goemetrický testovací model pro testy byl převzat kompletně z ASHRAE 2017.

Vzhledem k nejasnému popisu některých vstupů v EN ISO 52016-1 pro testovací modely, bylo výpočetní jádro otestováno přímo dle ASHRAE 2017. V této normě jsou vyžadované testovací případy dostatečně přesně popsány. Kontrolní výpočty byly provedeny pro případy testů, jež vyžaduje EN ISO 52016-1 (600, 600FF, 640, 900, 900FF, 940).

 

1) Intenzita ozáření dle světových stran pro sklon konstrukce 90° a horizont (0°)

2) Solární zisky propuštěné do interiéru nestíněnou výplní se sklonem 90°

3) Celková propustnost výplně pro solární záření

4) Roční potřeba tepla na vytápění pro test: 600 a 640

5) Roční potřeba tepla na chlazení pro test: 600 a 640

6) Maximální topný výkon pro test: 600 a 640

7) Maximální chladící výkon pro test: 600 a 640

8) Roční potřeba tepla na vytápění pro test: 900 a 940

9) Roční potřeba tepla na chlazení pro test: 900 a 940

10) Maximální topný výkon pro test: 900 a 940

11) Maximální chladící výkon pro test: 900 a 940

12) Maximální dosažená teplota vtńitřního vzduchu při FF režimu pro test: 600 a 900

13) Minimální dosažená teplota vtńitřního vzduchu při FF režimu pro test: 600 a 900

14) Průměrná roční teplota vtńitřního vzduchu při FF režimu pro test: 600 a 900

 

Z porovnání jednotlivých testů skrz programy nelze říci, který je "nejsprávnější" výsledek, ani není stanovena nějaká směrodatná odchylka, co je považováno ještě za správný výsledek ("v toleranci") a co už ne. Každý SW z porovnávaných pojmul realitu do "svého" fyzikálního modelu. Je třeba ale konstatovat, že paušální 5-ti uzlový výpočet (v rámci každé konstrukce) předepsaný EN ISO 52016-1 je z tohoto hlediska třeba považovat za méně přesný. Nicméně pro účely hodnocení ENB dostačující. Vyšší přesnost řádově o jednotky procent by byla vykoupena delší dobou výpočtu. Hodinový výpočet byl zaveden zejména pro odstranění principiální nedostatků postihnutí "reality" měsíčním výpočtem v případech chlazených budov, budov s vlhkostní úpravou (odstranění problému vlivem průměrování teplot) nebo budov s místní výrobou elektřiny a bilancováním jejího užití na místě.

Zadání testovacích souborů:

600 (ASHRAE_2017).dkp

600FF (ASHRAE_2017).dkp

640 (ASHRAE_2017).dkp

900 (ASHRAE_2017).dkp

900FF (ASHRAE_2017).dkp

940 (ASHRAE_2017).dkp

 

 

 

Výsledky testování hodinového výpočtu programu ENERGETIKA dle ČSN EN 15265

Zde je podrobný protokol z testování hodinového výpočtu programu ENERGETIKA dle ČSN EN 15265.

Norma obsahuje 12 testovacích souborů. Program ENERGETIKA splňuje požadovanou přesnost výpočtu (vyhovující třídy jsou A, B a C) pro všech 12 testovacích souborů. Jen pro jeden soubor je třída přesnosti C, pro ostatní je třída přesnosti B, nebo dokonce nejvyšší třída A.

Testovací soubory zadání podle ČSN EN 15265

testovací zadání 01.dkp
testovací zadání 02.dkp
testovací zadání 03.dkp
testovací zadání 04.dkp
testovací zadání 05.dkp
testovací zadání 06.dkp
testovací zadání 07.dkp
testovací zadání 08.dkp
testovací zadání 09.dkp
testovací zadání 10.dkp
testovací zadání 11.dkp
testovací zadání 12.dkp

 

Výsledky testování měsíčního výpočtu programu ENERGETIKA dle "Validace 2014"

Validační dokument obsahuje 24 základních testů testujících reakci SW s měsíčním krokem výpočtu pro hodnocení ENB pro hodnocenou i referenční budovu na:

Validace netestuje potřebu a spotřebu energie na vlhkostní úpravu vzduchu, bilanční výpočty tepelných toků přes nevytápěné prostory dle ČSN EN ISO 13 789, tepelné toky u konstrukcí přilehlých k zemině dle ČSN EN ISO 13 370 apod.

V rámci interního testování programu ENERGETIKA existují již stovky referenčních souborů pro interní validaci SW, které postihují i oblasti, které Validace 2014 netestuje. Počet interních referenčních testů narůstá s tím, jak přibývají funkcionality programu.

Dodejme ještě, že referenční výsledky uvedené ve Validaci 2014 nemohou složit pro testování SW (resp. modul) s hodinovým krokem výpočtu. K tomu slouží  norma ČSN EN 15 265 (výsledky testování viz výše).

Přehledné shrnutí výsledků testů:

HODNOCENÁ BUDOVA:

 

REFERENČNÍ BUDOVA:

Testovací soubory zadání podle Validace 2014:

Níže jsou odkazy na soubory zadání všech 24 testovacích souborů zadaných do aplikace ENERGETIKA (MĚS modul výpočtu). Níže jsou uvedeny i odkazy na podrobné protokoly výsledků srovnání dle vzoru uvedeného ve validačním dokumentu.

TEST 1.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 1.pdf
TEST 2.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 2.pdf
TEST 3.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 3.pdf
TEST 4.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 4.pdf
TEST 5.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 5.pdf
TEST 6.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 6.pdf
TEST 7.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 7.pdf
TEST 8.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 8.pdf
TEST 9.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 9.pdf
TEST 10.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 10.pdf
TEST 11.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 11.pdf
TEST 12.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 12.pdf
TEST 13.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 13.pdf
TEST 14.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 14.pdf
TEST 15.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 15.pdf
TEST 16.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 16.pdf
TEST 17.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 17.pdf
TEST 18.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 18.pdf
TEST 19.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 19.pdf
TEST 20.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 20.pdf
TEST 21.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 21.pdf
TEST 22.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 22.pdf
TEST 23.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 23.pdf
TEST 24.dkp    POROVNÁNÍ TESTU 24.pdf