Historie revizí

Verze    Stav Datum vydání Přehled změn

7.1.9

připravujeme

 
 • HOD modul -  doplnění funkce pro umožnění přímého využití elektrických zdrojů OZE neelektrickými místy spotřeby
 • HOD modul -  doplnění funkce pro využití tepelných OZE i pro vytápění
 • všechny moduly -  doplnění funkce přiřazení více TVsys k jednomu tepelnému OZE (doposud šlo přiřadit jen jeden TVsys)
 • HOD modul - doplněna poslední 3. část protokolu mezivýsledků o tabulky a grafy technických systémů
 • HOD modul - doplněna roleta u profilů užívání pro volbu, zda-li požadovaná teplota je teplotou operativní nebo teplotou vnitřního vzduchu
 • HOD modul - ošetřeno chování adiabatické okrajové podmínky ve výpočtu

-

Vydáno

16.5.2024

 • HOD modul - do zadání byla k vybraným vstupům doplněna možnost zobrazit si jeho průběh v responzivním grafu (profil užívání, VZT, VZV, umělé osvětlení osvětlení)

-

Vydáno

26.4.2024

 • V případě výpočtu tepelných ztrát zásobníku u TVsys doplněna podmínka pro nulový počet vztažných dní pro měrné tepelné ztráty  zásobníku (Wh/l.den) v případě, že v daný měsíc je nulová potřeba TV přiřazená k takovému TVsys (úprava u všech modulů)

-

Vydáno

23.4.2024

 • Ve výpočtu HOD modulu doplněna podmínka pro chybné zadání produkce elektřiny u FVE při zadání vlastních měsíčních hodnot (v takovém případě výpočet uvažuje produkci elektřiny z FVE vždy 0 kWh/rok: pouze 12 vlastních měsíčních hodnot produkce elektřiny z FVE není kompatibilní s hodinovým bilancováním využití elektřiny)

7.1.8

Vydáno

9.2.2024

 • Oprava zpětné kompatibility zadání. Chyba vznikla vystavením verze 6.0.8. v případě stanovení měrného příkonu umělého osvětlení. Oprava se projeví po přepočtu pouze u těch osvětlovacích soustav, jejichž měrný příkon u hodnocené budovy byl zadán na úrovni referenčního měrného příkonu pomocí příslušné rolety v zadání. Tato roleta byla ve verzi 6.0.8 zrušena a nahrazena katalogem.

-

Vydáno

30.1.2024

 • HOD modul - doplněno pole pro uživatelské zadání tolerance úhlu výšky Slunce nad horizontem Alfa,sol (kdy se ještě stále uvažuje úhel za 0°). Důvod této možnosti v zadání je popsán v článku v technické knihovně zde.

7.1.7

Vydáno

15.1.2024

 • HOD modul -  úprava výpočtu pomocné energie na chlazení (v případě, že není příkon pomocného spotřebiče znám a je odvozován od chladícího výkonu)
 • HOD modul - úprava výpočtu pomocné energie na přípravu TV (v případě pomocného spotřebiče zadaného v zóně a současně volby metody pro stanovení jeho provozní doby jiné, než na základě provozních hodin)

-

Vydáno

8.1.2024

 • HOD modul (!) - oprava vlivu zadaného činitele recirkulace u VZT jednotky, pokud byl zadán po měsících (doposud měsíční zadání způsobovalo nulovou spotřebu elektřiny na nucenou dopravu vzduchu u takové VZT jednotky)

-

Vydáno

14.12.2023

 • Do katalogu tepelných zdrojů byl doplněn filtr pro vyhledávání tepelných zdrojů prodle různých typů / vlastností / kritérií

-

Vydáno

24.11.2023

 • HOD modul - doplněna 2. část protokolu mezivýsledků s tabulkami a grafy za zóny (průběhy spotřeb energie na vytápění, chlazení, VZT, vlhkostní úpravu, umělé osvětlení a potřebu TV), více zde.
 • Doplněna roleta ANO/NE pro výběr informace, zda-li "štítek" PENB je nutno či nikoliv vystavit na veřejně přístupném místě.

-

Vydáno

13.11.2023

 • do programu ENERGETIKA doplněna funkce pro vkládání obrázku podpisu a razítka energetického specialisty (vložený podpis a případně i razítko se objevují v protokolu PENB a "štítku" PENB). Více informace zde.

7.1.6

Vydáno

24.10.2023

 • HOD modul - (!) i u referenční budovy doplněn výpočet tepelného zisku z TVsys pro stanovení potřeby tepla a chladu, pakliže byl zadán u hodnocené budovy. Při vystavení verze 7.1.3 toto u referenční budovy nebylo omylem doplněno.

7.1.5

Vydáno

23.10.2023

 • HOD modul - doplnění funkce pro využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí  - více zde
 • MĚS, NZÚ, ECB modul - úprava funkce využití odpadního tepla z chlazení (doposdu nebyla v odpadním teple z chlazení vnitřního prostředí zahrnuta spotřeba energie zdrojem chladu)
 • HOD modul - doplněna 1. část protokolu mezivýsledků s tabulkami a grafy (průběh teplot, tepelných zisků, větrání, potřeba tepla a chladu) - více zde

7.1.4

Vydáno

26.9.2023

 • HOD modul - (!) oprava energie okolí u TV v dodané energii
 • HOD modul - (!) oprava uvažování vlivu přímo zadané produkce STS (pomocí csv) do výpočtu
 • HOD modul - (!) oprava propisování spotřeby energie do tabulky TV v kapitole G protokolu PENB
 • HOD modul - změna propisované hodnoty průměrné požadované intenzity osvětlení v kapitole G protokolu PENB (nově průměr za hodnoty E'm za hodiny tD a tN, dříve max hodnota Em)
 • do protokolu PENB doplněny tabulky pro Ostatní OZE (nad rámec vzoru tabulky pro FVE a STS v protokolu PENB ve vyhlášce). Aby byo poznat, je-li zadána např. VE, MVE apod.

7.1.3

Vydáno

6.9.2023

 • HOD modul - vystavení funkce využití tepelných ztrát TVsys jako tepelného zisku pro výpočet potřeby tepla a chladu
 • HOD modul - vystavení zobrazení kontroly podílů nuceného větrání u VZT jednotek
 • HOD modul - úprava kompatibility zobrazování modálního okna s Fsh,gl u souborů zadaných před vystavením verze 7.0.0
 • HOD modul - (!) oprava výpočtu spotřeby pomocné energie na chlazení v případě zadání čerpadla v zóně nebo pomocným spotřebičů pro chlazení mimo objekt
 • HOD modul - (!) úprava výpočtu pomocné energie u VZT
 • HOD modul - do výsledků xlsx souborů doplněny informace o spotřebě tepla a chladu a zdrojích tepla a chladu

7.1.2

Vydáno

10.8.2023

 • HOD modul - úprava vstupu objemu větrání pro bilanční výpočet nevytápěného prostoru v protokolu Uem pro extrémní zimní návrhový stav. Projeví se v případech, kdy přiřazený profil užívání "nevytápěný prostor" k zóně neobsahoval současně i data pro měsíční výpočet nebo v případech, kdy tento vstup byl v datech tohoto profilu rozdílný pro měsíční a pro hodinový výpočet.

-

Vydáno

8.8.2023

 • HOD modul - do výsledků u souborů xlsx byly doplněny data o osvětlení

7.1.1

Vydáno

27.7.2023

 • HOD modul - doplněna možnost volby zdroje KVET
 • HOD modul (!) - oprava výpočtu potřeb na vlhkostní úpravu vzduchu v případech, pokud v rámci zóny dojde na potřebu vlhčení i odvlhčení + oprava výpočtu vlhčení u referenční budovy (doposud se u ní chybně také uvažovalo se zpětným získáváním vlhosti bylo-li zadáno u hodnocené budovy)
 • HOD modul (!) -  oprava výpočtu větraného vzduchu u zóny s profilem užívání "prostor pod zvýšenou podlahou"
 • HOD modul - oprava propisování hodnoty návrhové tepelné ztráty větráním Hv v protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED a PROTOKOL NZÚ (doposud nezahrnovala hodnota vliv rekuperace)
 • do českých modulů ENE sloužících pro výpočet NZÚ (tj. měsíční modul NZÚ a hodinový modul HOD) doplněna volba pro výběr období výzvy 2021 a 2023. A volba výběru typu vlastníka/stavebníka pro zobrazování odpovídající jednotkové podpory dle typu stavby RD/BD a oblasti podpory A/B v protokolech VÝČET PRO NZÚ a VÝČET PRO ADMINISTRACI NZÚ
 • HOD modul - do výsledků u souborů xlsx byly doplněny data o vlhkostné úpravě vzduchu a využití elektřiny z KVET

7.1.0

Vydáno

28.6.2023

 • HOD modul - doplněna funkce pro hodnocení úpravy vlhkosti vnitřního vzduchu
 • HOD modul - doplněna volba na formuláři zadání umělého osvětlení pro výběr hodnoty Em nebo E´m pro stanovení hodin tD a výpočtového stanovení činitele FD,S
 • měsíční moduly - oprava funkce rolety MIN/MAX na formuláři zadání tepelné vazby pro uvažování přirážky na tepelné vazby pro vnitřní dělící konstrukce mezi zónami (funkce má význam v případě, že pro sousedící zóny jsou zadané odlišné přirážky na tepelné vazby)

7.0.9

Vydáno

14.6.2023

 • HOD modul - ošetřeny méně časté modely zadání přilehlých k zemině dle EN ISO 13 370, ve kterých docházelo pro některé konstrukce v rámci výpočetního modelu k stanovení záporného virtuálního tepelného odporu zeminy Rgr,vi.
 • HOD modul - opravena podmínka pro výpočet ekvivalentního součinitele prostupu tepla stěny přilehlé k zemině Ubw při výpočtu dle EN ISO 13 370 v závislosti na porovnání hodnot ekvivalentních tlouštěk podlahy df a stěny dw
 • všechny moduly - opraven výpočet absorpčního chlazení (nenačítal se sezónní chladící faktor absorpčního zdroje chladu do výpočtu od verze 6.0.7)

-

Vydáno

8.6.2023

 • HOD modul - do výsledků u souborů xlsx byly doplněny data o potřebě TV a spotřebě TVsys. Stejně tak je možnost si tato nově přidaná data prohlížet v grafech

-

Vydáno

2.6.2023

 • HOD modul - oprava propisování údajů do tabulky VZT v kapitole G protokolu PENB v případě, kdy některé vstupy pro stanovení těchto údajů byly zadány typickým týdnem nebo hodinově

7.0.8

Vydáno

30.5.2023

 • HOD modul - (!) oprava uvažování podílu přirozeného větrání zóny v případech, kdy tato zóna je přiřazena k více než jedné VZT jednotce a současně součet podílů nuceného větrání fV,vent těchto jednotek v rámci této zóny nebyl 100%.

7.0.7

Vydáno

11.5.2023

 • Oprava výpočtu tepelných ztrát systému přípavy TVsys v případě, že k TVsys byla nebo byly přiřazeny potřeby TV k distribučním větvím v celkovém součtu podílů odlišném než 100%. Současně upraveno propisování i do xml souboru pro ENEX

-

Vydáno

27.4.2023

 • HOD modul - do výsledků doplněny soubory xlsx s výpisem vybraných vstupních údajů a mezivýsledků a také možnost prohlížet tyto data v responzivním grafu. Více zde.

7.0.6

Vydáno

5.4.2023

 • načítání HOD modulu do programu NZÚ + protokoly NZÚ
 • uživatelská volba vypnutí limitu pro započítání výpočtového exportu elektřiny do primární energie dle vyhl. 264/2020 Sb. §5, odst 2), písmeno d) (formulář zadání PŘEDNOST VYUŽITÍ)
 • HOD modul - (!) oprava limitu započítatelnosti vyrobené elektřiny do primární energie v případě zadání obsahující současně STS+FVE
 • HOD modul - (!) oprava zahrnutí vliv tepelných vazeb v případě, že jsou zadány podrobně
 • HOD modul - (!) oprava výpočtu vnitřní povrchové teploty v případě, že počet konstrukcí v zóně je menší než počet výpočetních uzlů (čili oprava se dotkne zón s počtem konstrukcí menší než 5)
 • HOD modul - (!) úprava funkce výpočtu předsazených dnů
 • MĚS moduly - (!) oprava kompatibility výpočtu vlhkostní úpravy vzduchu (důsledek prvotního vystavení verze 7.0.0)
 • HOD modul - (!) úprava ve výpočtu umělého osvětlení

-

Vydáno

23.3.2023

 • podstatné zrychlení výpočtu (náhrada stávající řešitelské funkce matice rychlejší funkcí). Časová úspora se pohybuje mezi 50-80% dle konkrétního modelu zadání. Vyšší úsporu mají objekty se zónami s vyšším počtem konstrukcí.

7.0.5

Vydáno

21.3.2023

 • MĚS modul - (!) doplnění výpočtu tepelných ztrát do zeminy dle EN ISO 13 370 v případě volby charakteristické konstrukce pro výpočet jako průměrné za všechny konstrukce přiřazené k tomuto výpočetnímu modelu
 • HOD modul - (!) úprava referenční budovy u chlazení (týká se zón s profilem užívání mimo RD/BD). Nově uvažován snížený měrný tepelný tok větráním HV o 30% i pro režim chlazení (doposud jen u režimu vytápění). Tato úprava je ekvivalentem vypnutého bypassu v případě nuceného větrání v režimu chlazení.

7.0.4

Vydáno

8.3.2023

 • HOD modul - (!) oprava započítání přirozeného větrání u vícezónových objektů v případě, že se v něm nacházejí současně 100% přirozeně větrané zóny a plně nebo z části nuceně větrané zóny
 • HOD modul - (!) úprava nastavení limitu tepelné ztráty do zeminy u referenční budovy v případě výpočetních modelů tepelných ztrát do zeminy dle EN ISO 13 370 s více konstrukcemi.
 • HOD modul - (!) úprava činitele Gw ve výpočtu zhledňujícího vliv spodní vody v případě výpočetních modelů tepelných ztrát do zeminy dle EN ISO 13 370
 • HOD modul - (!) oprava uvažovaných UR u refrenční budovy pro výpočet potřeby tepla a chladu v případech nadlimitního podílu prosklení fasády.

7.0.3.

Vydáno

24.2.2023

 • zrychlení výpočtu a snížení nároků na operační paměť (dílčí kroky, ve kterých budeme i nadále pokračovat)
 • HOD modul - (!) oprava výpočtu v případě zadání, kdy v rámci výpočetního modelu tepelných ztrát konsrukcí přilehlých k zemině dle EN ISO 13 370 bylo zadáno více konstrukcí a musí se vybrat charakteristická pro výpočet (chyba vedla většinou k velmi nerealistickým výsledkům i průběhům spotřeby energie na vyápění i chlazení)
 • HOD modul - (!) oprava kompatibility výpočtů u uvažování účinnosti rekuperace u souborů zadaných před verzí 6.0.6 (tj. před 29.7.2021)
 • HOD modul - (!) oprava výpočtu v případech, kdy u stínících clon nebo okenic byl zadán přídavný tepelný odpor
 • HOD modul - (!) oprava tepelných vazeb mezi zónami v případě, že jedna vnitřní dělící konstrukce byla zadána jako dělící současně mezi více zón
 • HOD modul - (!) propisování hodnot do tabulky pro navrhovaný stav při opatřeních zadaných zjednodušeně
 • HOD modul - (!) oprava kompatibility výpočtu z hlediska stanovení UR u starších souborů, u kterých byl dodatečně měn typ (z vnější na vnitřní konstrukci a naopak)
 • drobné opravy a úpravy v protokolu PENB (MĚS&HOD modul - tabulka VZT v kapitole G, změna odkazů na EKIS a KATALOG ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, HOD modul - číslo verze SW, ještě jedna oprava vyhodnocování požadavků)

-

Vydáno

17.2.2023

 • HOD modul - (!) oprava propisování Uem,R v protokolu PENB (a tím i hodnocení Uem)
 • MĚS modul - oprava propisování údajů o větrání zobrazovaných v sekci větrání na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY

-

Vydáno

15.2.2023

 • HOD modul - (!) oprava zobrazování klasifikace Uem ve "štítku" PENB
 • HOD modul - (!) oprava zobrazování hodnoty větrání na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY

7.0.2

Vydáno

13.2.2023

 • HOD modul - (!) oprava načítání hodnot účinnosti emise a distribuce na vytápění/chlazení při vkládání z katalogu učinnosti emise a distribuce

7.0.1

Vydáno

10.2.2023

 • HOD modul - doplněny chybějící údaje ve štítku PENB a protokolu PENB (kapitola E), úpravy v tabulkách v kapitole G. Komentář k bilanci tepelných zisků pro režim vytápění zde.
 • HOD modul - (!) oprava načítání teplotního profilu pro konstrukce přilehlé k sousednímu prostoru
 • HOD modul - (!) oprava načítání produkce elektřiny z programu FVE
 • HOD modul - (!) oprava tepelných vazeb mezi zónami (v případě zadání vnitřních konstrukcí)
 • HOD modul - (!) úprava limitní tepelné ztráty u konstrukcí přilehlých k zemině u referenční budovy při výpočtu dle EN ISO 13 370
 • HOD modul - (!) oprava načítání tepelných vazeb v protokolu Uem u konstrukcí přilehlých k zemině a vnitřních konstrukcí
 • MĚS & ECB modul - (!) oprava výpočtu Fsh,gl pro stínící clony (v důsledku sjednocení vzhledu modálu skrz všechny moduly)

-

Vydáno

1.2.2023

 • HOD modul: (!) předchozí oprava vlivem nesprávného načtení modulu pro výpočet virtualní teploty zeminy má tento den ještě jedno pokračování. Opraven součinitel přestupu tepla 1/Rgr,vi pro konstrukce přilehlé k zemině pro vnější výpočtový uzel - jeho chybou vznikala ve výpočtu poměrně vysoká potřeba tepla kontinuálně po celý rok.

-

Vydáno

27.1.2023

 • HOD modul: (!) při slučování výpočtů při vystavení HOD modulu neproběhlo správné načtení modulu pro výpočet virtuální teploty zeminy θgr,vi (při výpočtu tak došlo k tomu, že se uvažovala teplota zeminy pro každou hodinu 0°C). Nyní opraveno.

7.0.0

Vydáno

26.1.2023

 • nový HOD modul pro účely výpočtu dle vyhl. 264/2020 Sb. (BETA verze)

-

Vydáno

7.11.2022

 • Import gbXML - doplněna automatická oprava pořadí bodů v gbXML souboru exportovaném z DesignBuilder v7. Chybné pořadí bodů způsobovalo chybu při podrobném výpočtu zastínění budovy vnějšími překážkami.

-

Vydáno

30.6.2022

 • Aktualizace vzorových souborů (nově vystaveny vzor RD a AB pro české prostředí hodnocení ENB dle 264/2020 Sb., a vzor RD a AB pro slovenské prostředí hodnocení EHB dle 364/2012 Sb.)
 • V modulu ECB doplněna roleta na formuláři zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE pro výběr období požadavku na součinitel prostupu tepla konstrukcí

6.0.8

Vydáno

 11.5.2022

 • funkce katalogu potřeb TV (další etapa katalogizace vstupů), více zde
 • možnost využití tepelných ztrát TVsys jako tepelný zisk pro vytápění/chlazení - (viz odkaz na článek výše)
 • doplnění odběrových profilů potřeb TV včetně katalogu (součást přípravy na nový hodinový výpočet) - (viz odkaz na článek výše)
 • možnost volby počtu vztažných dnů pro výpočet tepelných ztrát jednotlivých částí TVsys (rozvodů a zásobníků) -(viz odkaz na článek výše)
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání POTŘEBY TV v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné (s běžnou hodnotou) nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr nebo je zadána velmi neobvyklá hodnota, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo běžné meze.
 • úpravy na formuláři UMĚLÉ OSVĚTLENÍ (doplnění katalogu světlených zdrojů, odstranění rolety pro rychlý výběr profilu užívání osvětlení)
 • (!) upraven výpočet infiltrace. Změna se týká zejména odvodních VZT jednotek. Pro odvodní i pro přívodní VZT jednotky doplněn činitel fV,out, který postihuje rozdíl mezi objemem přiváděného a odváděného vzduchu. Potřebný přiváděný vzduch (pouze odtahové VZT) nebo odváděný (pouze přívodní VZT) se vždy uvažuje k tomu určenými otvory (okna, štěrbiny apod.). Tj. mimo nežádoucí infiltraci. Míra přetlaku nebo podtlaku se odvozuje od zadaného činitele fV,out.
 • (!) HOD modul výpočtu bude dočasně znepřístupněn z důvodu pokračujících prací na novém hodinovém výpočtu

-

Vydáno

7.3.2022

 • (!) úprava výpočtu pomocné energie na chlazení (pump, vent) v případě způsobu zadání jako podíl z chladícího výkonu (dle ČSN 73 0331-1)

-

Vydáno

21.2.2022

 • modul ECB: doplněna nová podmínka pro klasifikaci globálního ukazatele pro třídu A0. Více informací zde.

-

Vydáno

18.2.2022

 • (!) mezi 16.2. (od cca 8:07h) až 18.2.2022 (do cca 12h) nevstupovaly do výpočtu zadané konstrukce k sousední budově/prostoru. Byl-li PENB spočten v tomo krátkém časovém intervalu a obsahoval-li tyto konsrukce, je nutno soubor pro správný výsledek znovu přepočítat.

6.0.7

Vydáno

18.1.2022

 • využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor, více zde
 • zadání chlazení pomocí freecoolingu, více zde
 • nastavení přednosti využití zdrojů energie (OZE, KVET aj.), více zde
 • zadání podílu pokrytí potřeb od zdrojů energie po měsících, více zde
 • cílené zadání požadavků chladíren/mrazíren pro Uem,R, více zde
 • grafy a tabulky využití elektřiny a tepla OZE, KVET aj. do protokolu mezivýsledků, více zde
 • grafy a tabulky pomocných energií, celkové přehledy za budovu do protokolu mezivýsledků, více zde
 • grafy a tabulky rozboru provozních nákladů za hodnocená místa spotřeby v PENB do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED, více zde
 • (!) oprava výpočtu osvětlení u referenční budovy v případě, že u hodnocené budovy zvoleno řízení na základě konstantní osvětlenosti
 • (!) oprava výpočtu provozní doby pomocných spotřebičů u typu výpočtu B4 nebo B4+C (vytápění/chlazení s poklesem/přerušením)
 • (!) oprava provozní doby pomocných spotřebičů pro systém vlhkostní úpravy

-

Vydáno

14.12.2021

 • doplnění zobrazování názvu aktuální zóny v horní liště programu (za názvem souboru)
 • zvýraznění aktuálního formuláře zadání v navigaci (modrý rámeček)
 • (!) oprava výpočtu vlhkostní úpravy v případě, že se cílové teploty na chlazení nebo vytápění zadají zvlášť po měsících v profilu užívání

-

 Vydáno

9.12.2021

 • vystavení aktuálního xsd souboru pro validaci vygenerovaného xml souboru pro nahrání na ENEX pro hlášenku NZÚ/264_2020
 • načítání ploch konstrukcí do xml souboru na 3 desetinná místa
 • do protokolu VÝČET PRO NZÚ, který je k dispozici ve výsledcích výpočtu modulu NZÚ, doplněno podbarvování konstrukcí vstupujících do výpočtu dotace zelenou barvou a také doplněny do tabulek informace o možné výši podpory pro oblast dotace A/B z programu podpory NZÚ pro RD a BD
 • doplněna další podmínka pro zahrnutí konstrukce do výpočtu dotace v případě, že jde o výplň počítanou podrobně. V TT1D hodnocenou pomocí referenční výplně, typ z pohledu NZÚ: "bez požadavku NZÚ".
 • (!) oprava redukce neobnovitelné primární energie u referenční budovy pro změnu dokončené budovy od 1.1.2022
 • (!) oprava načítání údajů do xml v případě zadání FVE nebo Ostatního OZE produkujícího elektřinu napojeného přímo na akumulační zásobník

-

Vydáno

20.10.2021

 • (!) mezi 14.10. až 20.10.2021 (do 12h) došlo vlivem nuceného přechodu na nové PHP na serveru s výpočty k chybnému stanovení teploty v nevytápěném prostoru u referenčních budov. Reálně se to projevilo abnormálně nízkou potřebou tepla na vytápění u referenční budovy. Za komplikace se omlouváme. Pro správné nastavení požadavku a klasifikace je nutno provést nový výpočet.

-

Vydáno

14.10.2021

 • nový xml soubor reflektující požadavky SFŽP na nahrávané hodnoty do ENEX pro hlášenku pro NZÚ
 • (!) oprava vstupu činitele regulace u zdroje chladu do výpočtu

6.0.6

Vydáno

 29.7.2021

 • jednodušší zadání využití elektřiny z OZE přeměměné na teplo, jsou-li napojeny na systémy, které standardně nepoužívají elektřinu ze sítě (např. příprava TV krytá zdrojem na zemní plyn apod.)
 • hromadnou editaci sklonu, orientace, zastínění konstrukcí Fsh,gl a Fsh,O v rámci zadání zóny
 • katalog sezónních účinností rekuperace tepla u VZT jednotek
 • automatické odečítání výplní otvorů od neprůsvitných konstrukcí při jejich podrobném zadání pomocí rozměrů
 • filtr v katalogu klimadat
 • drobné úpravy na podformulářích zadání FVE, STS (volba možnosti otáčení azimutu spolu s budovou apod.)
 • kompletní představení změn nových funkcí programu ENERGETIKA verze 6.0.6 je uvedeno zde.

-

Vydáno

16.7.2022

 • Import gbXML - oprava natočení ke světovým stranám při použití programu DesignBuilder v6.

-

Vydáno

8.6.2021

 • drobné grafické úpravy protokolu a štítku PENB (změna zápatí a záhlaví - uvádění čísla ENEX, skrývání prázdných tabulek, úprava zobrazování vyhodnocení u změny budovy, další drobné grafické opravy a úpravy) - změny na popud autora vzoru protokolu ve vyhlášce ENB
 • grafické úpravy protokolů mezivýsledků (skrývání prázdných tabulek, doplnění poznámek na konec protokolu - záporná ztráta zdrojem a emisí tepla)

-

Vydáno

28.5.2021

Novinky v importu gbXML:

 • Do technické knihovny byl doplněn článek s vysvětlením jednotlivých voleb v rámci importu gbXML (článek je dostupný zde).
 • Nově je možno nastavit úroveň tolerance azimutu konstrukcí.
 • Opraven problém v načítání paremetru CADModelAzimuth, kdy v některých případech nedocházel k natočení budovy na základě tohoto parametru.

-

Vydáno

20.5.2021

 • úprava vypisovaných hodnot v kapitole E protokolu PENB (pro případy přerušovaného vytápění nebo chlazení)

-

Vydáno

12.5.2021

Novinky v importu gbXML:

 • Nově je možno provést akualizaci předchozího importu novým souborem gbXML. Původní import musí být proveden po 12.5.2021, u starších souborů nelze tuto funkci využít.
 • Použitím funkce automatického importu dojde k novému vygenerování částí zadání Konstrukce a Plochy v programu Energetika a části Skladby v programu Tepelná technika 1D.
 • Zároveň dojde k aktualizaci údajů v části Základní popis zóny v programu Energetika. Ostatní části zadání zůstanou beze změny.
 • Automatický import lze použít v případě, kdy aktualizovaný soubor gbXML obsahuje stejné zóny jako soubor původní.

-

Vydáno

23.4.2021

Novinky v importu gbXML:

 • V souvislosti s vydáním nové verze programu DesignBuilder v7 byla doplněna roleta pro výběr verze ze které gbXML soubor pochází (verze 6 a 7 se liší v konvenci zádní sklonu konstrukcí).
 • Bylo upraveno rozpoznávání vnitřních konstrukcí přilehlých k jíné bodově.
 • Byly doplněny automatické opravy pro načtení konstrukcí suterénních stěn a stěn k sousední budově z programu DesignBuilder. Pro správnou funkci oprav je potřeba pro tvorbu geometrie využít šablonu dostupnou zde.
 • Doplněna alternativní metoda rozpoznávání shodných typů konstrukcí na základě parametru CADObjectID, která umožňuje využívat automatické slučování výplní otvorů i pro export gbXML z programu Revit.
 • Doplněna tolerance azimutu pro rozdělování konstrukcí po světových stranách. Konstrukce s odchylkou od standardního azimutu do 1° jsou nově považovány za shodně orientované konstrukce.

6.0.5

Vydáno

 30.3.2021

 • Funkce katalogizace vstupních údajů včetně doplnění aktuálních hodnot:  profilů užívání, účinností zdrojů tepla a chladu, účinností emise a distribuce tepla a chladu - více zde
 • Podrobný výpočet součinitele přestupu tepla při dlouhovlnném sálání. Při zadání emisivity vnějšího porchu konstrukce umožňuje přesněji stanovit tepelný tok sáláním k obloze - více zde
 • Kompletně přepracovaný doplňující protokol nově nazvaný základní přehled - více zde
 • menší úpravy u výpočtu spotřeby u vlhkostní úpravy pro režmi RH- (více VZV jednotek v jedné zóně)
 • menší úpravy ve výpočtu tepelných zisků z nevytápěných prostorů do bilance současně více přilehlých vytápěných zón v případě, že mají stejnou dělící konstrukci
 • ECB modul - doplnění výpočtu pro možnost snížení teploty vzduchu uvažovaného pro větrání (např. zemní výměník apod.)
 • Odstranění upozornění na BETA verzi programu v souvislosti s vystavením výpočtů dle 264/2020 Sb.

-

Vydáno

5.3.2021

 • (!) oprava bilancování využití elektřiny z Ostatního OZE produkujího elektřinu (např. MVE, VE apod.). Oprava se netýká využití elektřiny z FVE.

-

Vydáno

10.2.2021

 • doplnění možnosti označení VZT jednotky jako dodatečně instalované/měněné
 • doplnění možností volby typu dokumentace, je-li PENB její součástí

-

Vydáno

17.12.2020

 • Úprava v protokolu PENB v tabulce umělého osvětlení. Ve sloupci řízení soustavy se nově vypisuje činitel Foc. Doposud to byl činitel Fo.

-

Vydáno

7.12.2020

 • Ještě jedna úprava vyhodnocení dodatečné změny budovy: V protokolu PENB kapitoly I rozdělěno hodnocení dodatečně měněných konstrukcí a technických systémů na písmeno c) - jen konstrukce a písmeno d) - jen technické systémy dle platné vyhlášky o ENB 264/2020 Sb. (ve zrušené vyhlášce o ENB 78/2013 Sb. obojí bylo pod jedním písmenem c) ).

6.0.4

Vydáno

11.11.2020

 • (!) oprava výpočtu osvětlení u ref. budovy dle 264/2020 Sb. (týká se to referenční budovy i hodnocené, pokud byla u ní zadána spotřeba pomocí měrného referenčního příkonu). Oprava snižuje spotřebu elektrické energie na umělé osvětlení o 20% v případech bez řízení na základě konstatní úrovně osvětlonosti (Fc=1,0, MF=1,0)! Důvodem opravy byla absence součinitele FMF při stanovení referenčního příkonu osvětlení. FMF=0,80/MF.

-

Vydáno

27.10.2020

 • Pouze do on-line náhledu protokolu PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb. doplněna do kapitoly G pod tabulku s nuceným větráním další tabulka. Tato tabulka uvádí porovnání jmenovitého objemového toku vzduchu (maximálně možně nuceně dopravovaného) dle zadané VZT jednotky a požadovaného objemového toku vzduchu pro nucenou dopravu požadovanou po této VZT jednotce dle zadání v programu. Více na konci článku zde.

-

Vydáno

22.10.2020

 • Import gbXML - v rámci importu lze nově stanovit hodnoty korekčních činitelů stínění. Pro Fsh,O je k dispozici podrobný výpočet z 3D geometrie. Ukázku nové funkce naleznete ve videu zde.
 • Do protokolu PENB kapitoly I doplněno samostatné hodnocení každého ze tří možných požadavků na změnu stavby (dle §6 odst. 2) písmene a), b) nebo c) vyhlášky o ENB 264/2020 Sb.)

6.0.3

Vydáno

 21.10.2020

 • zadání účinnosti rozvodů vně systémové hranice budovy. Více informací zde.
 • úpravy v protokolu mezivýsledků (doplnění tabulky a grafu pro chlazení, úpravy v tabulkách a grafech vytápění, přípravy TV, VZV)
 • doplnění formátovacích polí s možností katalogu předdefinovaných textů (např. tepelné vazby), provázání pole zadání "seznam podkladů" s polem "výčet podkladů" v protokolech potřeby tepla a primární energie.
 • úprava několika popisků protokolů z hlediska uvádění správného čísla vyhlášky v závislosti na volbě vyhlášky pro výpočet
 • Při výpočtu dle vyhl. 264/2020 Sb. změna stanovení ustálené měrné tepelné ztráty do zeminy Hg,R v případě výpočtu dle EN ISO 13 370. Schématický vzorec Hg,R = Hg,N (f(UN)) * fR je nahrazen vzorcem Hg,R (f(UR=UN*fR)). To v případech, kdy se neuplatní limit pro zastropení Hg,R dle rovnice (3) přílohy 1 vyhlášky, zpravidla povede k vyšší referenční hodnotě Hg,R.
 • oprava podmínky pro vyloučení vnitřních konstrukcí mezi vytápěnými zónami (s rozdílnými θi) z výpočtu Uem (dle vyhl. 264/2020 Sb.)
 • uvolnění aretace v modulu NZÚ na formuláři UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
 • umožnění přímé zadání činitelů zastínění Fsh,O zvlášť pro každý měsíc

-

Vydáno

29.9.2020

 • modul NZÚ upraven pro možnost zadání výpočtů dle nové vyhlášky 264/2020 Sb. Podrobnosti jsou uvedeny v bodech 6) a 7) v článku zde.

6.0.2

Vydáno

25.9.2020

 • funkce výběru váhového činitele u VZT jednotek. Více zde.

-

Vydáno

28.8.2020

 • Import gbXML - při aktivování možnosti slučování výplní jsou nově shodné výplně ve více zónách importovány jako jedna konstrukce.
 • Import gbXML - vylepšena podpora importu méně kvalitních souborů gbXML. Nově je možné importovat i výplně otvorů, které nemají zadán parametr WindowType. Tato úprava umožňuje kvalitnější import z programů Archicad a ArchlineXP.

6.0.1

Vydáno

25.8.2020

 • BETA verze výpočtu dle nové vyhlášky o ENB 264/2020 Sb.: - úprava uvažovaných hodnot UR pro odlišné návrhové teploty mimo <18;22>°C.

6.0.0

Vydáno

18.8.2020

 • BETA verze výpočtu dle nové vyhlášky o ENB 264/2020 Sb.

 -

Vydáno

21.7.2020

 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné (s běžnou hodnotou) nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr nebo je zadána velmi neobvyklá hodnota, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo bežné meze.

5.0.2

Vydáno

 2.7.2020

 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání PLOCHY v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné (s běžnou hodnotou) nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr nebo je zadána velmi neobvyklá hodnota, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo bežné meze.
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání KONSTRUKCE v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné (s běžnou hodnotou) nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr nebo je zadána velmi neobvyklá hodnota, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo bežné meze.
 • V souvislosti s výpočetním postupem dle EN ISO 52 016-1 doplněna volba pro způsob výpočtu tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině dle EN ISO 13 370 pro vztažnou průměrnou roční teplotu. Více zde.
 • Menší úpravy v protokolu NZÚ a v zadání modulu NZÚ (uvolnění aretace u využití tepelných zisků v nevytápěných prostorech, uvolnění aretace způsobu výpočtu tepelných ztrát do zeminy)
 • Do protokolu mezivýsledků doplněny tabulky a grafy zobrazující spotřebu energie na vytápění (včetně případného vlivu OZE)
 • Do protokolu PENB doplněny konkrétní číselné hodnoty % pokrytí u vytápění a TV od OZE
 • Ještě jedna úprava ve stanovení stupně využití tepelných zisků (režim vytápění) při nulovém a záporném poměru tepelný zisků a ztrát způsobených zápornými tepelnými zisky

5.0.1

Vydáno

16.6.2020

 • doplnění podmínek pro nestandardní případy zadání (záponé tepelné zisky, záporné tepelné ztráty) při výpočtu dle EN ISO 52 016-1. Více informací zde. (pro modul ECB zde).

5.0.0

Vydáno

27.5.2020

Tato verze programu obsahuje primárně zapracovanou normu EN ISO 52 016-1 pro stanovení výpočtu potřeby tepla a chladu pro účely hodnocení ENB. Nahrazuje normu EN ISO 13790. Výpočet podle obou norem je v programu zachován (roleta pro výběr umístěna pod roletou pro výběr modulu - formulář ZÁKLADNÍ ÚDAJE nahoře), takže lze uživatelem volit. Nad to byly doplněny další funkce.

Souhrn změn společných pro všechny moduly (MĚS, NZÚ, HOD, ECB):

 • nový katalog klimadat (více zde pro CZ, zde pro SVK)
 • umožněno zadávání sezónní účinnosti zdrojů vyšší jak 100%
 • úpravy na formuláři OZE (více zde pro CZ, zde pro SVK)
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání OHŘEV TV v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo obvyklé meze.
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr
 • aktualizován protokol zastínění

Souhrn změn společných pro moduly MĚS a NZÚ:

 • doplněna možnost výpočtu potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 nebo EN ISO 13 790. V případě volby EN ISO 52 016-1 jsou změny v zadání a výpočtu popsány zde pro solární zisky, zde pro nevytápěné prostory, zde pro přerušované a snížené vytápění a zde pro výpočet nežádoucí infiltrace
 • doplněny údaje do protokolu mezivýsledků

Souhrn změn pro modul ECB:

 • doplněna možnost výpočtu potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 nebo EN ISO 13 790. V případě volby EN ISO 52 016-1 jsou změny v zadání a výpočtu popsány zde pro solární zisky, zde pro nevytápěné prostory, zde pro přerušované a snížené vytápění a zde pro výpočet nežádoucí infiltrace
 • doplněn protokol mezivýsledků s tabulkami měsíčních hodnot a grafy
 • doplněna možnost zadání typu zdroje KVET (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) a současně doplněna možnost volby využití elektřiny z KVET a FVE vybranými místy spotřeby. Více zde.

Poznámka: Výpočet potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 pro hodinový modul výpočtu bude doplněn později. U něj zůstává zatím dostupný jen výpočet dle EN ISO 13790.

-

Vydáno

22.4.2020

 • Aktualizace možností importu 3D geometrie pom ocí formátu -gbXML.
 • Funkce importu ze souboru gbXML umožňuje automaticky přenést informace z BIM/BEM programů. V této verzi je podporován přenos následujících parametrů.
  • Zónování objektu s možností sdružení zón do větších celků.
  • Plocha konstrukcí.
  • Plocha zóny.
  • Obestavěný objem zóny.
  • Součinitel prostupu tepla konstrukce.
  • Skladba konstrukce včetně tepelnětechnických parametrů.
  • Orientace a sklon výplní otvorů s možností jejich seskupení.

4.4.3

Vydáno

3.4.2020

 • modul ECB: aktualizace dle změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a aktualizace dle změny Z2 STN 73 0540-2 (podrobné informace zde)

-

Vydáno

13.3.2020

 • do tabulky d) protokolu PENB doplněny primární energie potřebné pro výrobu exportované elektřiny (bez vlivu na závazné ukazatele)

 

-

 

Vydáno

 

24.1.2020

 • Upraveno (nově nastaveno nezaokrouhlování na celá čísla) zadaných podílů pokrytí od zrojů tepla a chladu do výpočtu spotřeby energie. Projeví se v případě, kdy tyto podíly byly zadány i na desetinná místa %.

 

-

 

Vydáno

 

14.1.2020

 • Do protokolu PENB byla doplněna tabulka nad rámec vzoru protokolu PENB uvedeného ve vyhlášce, která uvádí typ referenční budovy zadané do programu uživatelem pro nastavení požadavku. Bez této informace není patrné, jaký typ referenční budovy byl použit pro hodnocení (informace vyžadována správními orgány zejména kvůli kontrole aktuálního požadavku, že po 1.1.2020 musí být již všechny novostavby v režimu budovy s téměř nulovou spotřebou energie).4.4.2Vydáno2.10.2019
 • Doplněna nová funkce zadání - rekuperace TV. Bližší informace jsou uvedeny zde.
 • Doplněna podmínka na "hlídání" nezapočítání plochy konstrukce zóny přilehlé k jiné zóně nebo k sousední budově do její obálky, pokud je shodná návrhová teplota na obou stranách konstrukce. Reálně se taková konstrukce nezadává. Pokud přesto bude zadána, nově program plochu této konstrukce automaticky vyloučí z výpočtu Uem.

4.4.1

Vydáno

20.9.2019
 • úprava přepočítávání požadavků UN a Urec pro vnitřní konstrukce mezi zónami a k sousedním budovám/prostorům.


4.4.0


Vydáno


30.8.2019
 • Kompletně přepracován formulář UMĚLÉ OSVĚTLENÍ. Nově v rámci jedné zóny je umožněno zadávat více typu osvětlovacích soustav. Rozdílnost osvětlovacích soustav, resp. požadavků již nemusí být důvodem pro vytvoření samostatné zóny (podrobnější popis změn zde)
 • Vytvořen samostatný katalog profilů umělého osvětlení, do nějž byly vytknuty hodnoty pro definování požadavků na umělé osvětlení, které byly doposud součástí profilu užívání přiřazovaného k zóně.
 • Zaveden nový typ výpočtu pro stanovení příkonu osvětlení Pn na základě typu světleného zdroje a geometrických a světelně technických parametrů
 • U měsíčních modulů výpočtu upraven výpočet ztrátové energie u referenční budovy a nepatrně upraveno rozdělení spotřeby energie na osvětlení mezi jednotlivé měsíce
 • U hodinového modulu výpočtu úpravy ve výpočtu nouzového osvětlení, řízení konstantní osvětlenosti a u hodnot venkovní hladiny osvětlenosti
 • Do výsledků doplněny grafy o spotřebě energie na umělé osvětlení
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ v levém navigačním menu programu a v pracovním poli. Tato kontrola je u některých polí pouze formální (pole není prázdné, roleta vybrána) u některých i technická (obvyklá výše zadané hodnoty). Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr, oranžová = nutná pole v zadání jsou vyplněna, hodnoty jsou mimo obvyklé meze.


4.3.6


Vydáno


7.8.2019
 • úprava výpočtu infiltrace pro nucené větrání, jde-li o přetlakový nebo podtlakový systém (činitel fV,out  u VZT byl zadán rozdílný od hodnoty 1.00)
 • úprava výpočtu energie pro pomocné spotřebiče systému rekuperace u nuceného větrání (pohon rotačního výměníku, čerpadlo u nepřímé rekuperace, spotřebič zadaný u vlastního systému rekuperace)
 • úprava výpočtu průměrné vstupní teploty vody u potřeby TV, je-li k TVsys přiřazena více jak jedna potřeba TV s odlišnou vstupní teplotou vody (používá se při výpočtu využití tepla z STS při výpočtu dle TNI 73 0302)
 • úprava výpočtu výše exportované elektřiny z OZE produkujícího elektřinu při způsobu využití pro budovu+export přebytku
 • oprava výpočtu využitelného tepla z STS při orientaci na J a sklonu 45°
 • do protokolu mezivýsledků doplněny tabulky a graf pro spotřebu elektřiny VZT v jednotlivých zónách

-

Vydáno

1.8.2019
 • doplněny požadavky a doporučení na součinitel prostupu tepla LOP (lehký obvodový plášť) v modulu ECB dle STN 73 0540-2 Z1+Z2 platné od 1.8.2019. Také u výplní v obvodové stěně a strmé střeše byla aktulizována doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle této normy.


4.3.5


Vydáno


11.7.2019
 • úprava výpočtu teploty v nevytápěných prostorech v případě zadání více jak jednoho nevytápěného prostoru, které spolu sousedí a současně byla zadána jejich dělící společná konstrukce
 • úprava výpočtu kolísání měrných tepelných toků do zeminy pro režim chlazení v případě, že nebyla zadána cílová teplota pro režim chlazení v mimoprovozní dobu a současně mimoprovozní doba byla v kalendáři profilu definována
 • úprava výpočtu týkající se referenční budovy v případě, že byl překročen podíl výplní na fasádě více jak 50%.
 • úprava výpočtu týkající se referenční budovy obsahující nevytápěné prostory a současně v nich konstrukce přilehlé k zemině
 • změny v protokolu mezivýsledků v měsíčních modulech výpočtů pro zkrácení jejich délky při vygenerování do pdf (sjednoceny grafy tepelných zisků do jednoho pro režim vytápění i chlazení, dtto pro tepelné ztráty bez vlivu tepelných zisků, zkráceny popisky k hodnotám v tabulkách) - Vydáno12.6.2019
 • Oprava započítání zadaných tepelných vazeb pro dělící konstrukce mezi zónami v případě, že u jedné zóny byla přirážka na tepelné vazby zadána paušální hodnotou (W/m2K) a u druhé přilehlé zóny byla zadána pro dělící konstrukci podrobně lineárními (W/mK) a  popř. i bodovými (W/K) součiniteli tepelné vodivosti tepelných vazeb. Oprava spočívá v upřednostnění užití ve výpočtu vždy jen podrobně zadaných tepelných vazeb pro takovou dělící konstrukci. Paušálně zadaná vazba v zóně není pro takovou dělící konstrukci do výpočtu zahrnuta.-
 


Vydáno24.4.2019
 • Doplněna kontrolní funkce pro formulář zadání ANALÝZA ALT. SYSTÉMŮ v levém navigačním menu programu. Tato kontrola je pouze formální, tj. zda nutná pole zadání k vyplnění nejsou prázdná a zda v nutných roletách zadání je učiněn výběr. Za faktickou správnost vyplnění odpovídá vždy zpracovatel. Kontrola je také aktivní pouze v případě, kdy je součástí PENB povinné zpracovat tuto analýzu (novostavba, větší změna, budova vlastněná nebo užívána orgánem veřejné moci).  Zelená = nutné pole k vyplnění není prázdné nebo v nutné roletě k výběru byl učiněn výběr , červená = nutná pole v zadání jsou prázdná a v nutných roletách nebyl učiněn výběr.

-

 Vydáno

1.4.2019
 • v  modulu ECB provedeny menší úpravy v protkolu INFOREG (zobrazení dodávky a podílu pokrytí OZE v případě souběhu více zdrojů OZE,  upraveny hodnoty solárního záření dle STN 73 0540-3 pro výpočet produkce FVE a STS)

 -
 
Vydáno

27.3.2019
 • Do MĚS modulu výpočtu byl doplněn protokol potřeby tepla na vytápění a primárních energií (je členěn shodně jako  v  modulu NZÚ).
4.3.4
Vydáno
13.3.2019
 • Změny na formuláři TEPELNÉ ZDROJE. Jedná se o změny v zobrazení a přidání některých polí / rolet. Změny byly vyvolány úpravou katalogu TEPELNÝCH ZDROJŮ, ve kterém je nyní umožněno zadat i informace potřebné pro návrh otopné soustavy (využití v programu TZB). Stávající část katalogu byla upravena pouze pro informace související přímo s tepelným zdrojem. Sezónní parametry tepelného zdroje se nyní uvádí pouze na podformuláři zadání konkrétního tepelného zdroje podle různých nabídek. Upozornění na kompatibilitu se staršími výsledky zde.
 • Doplněna kontrolní funkce úplnosti zadání pro formulář zadání TEPELNÉ  ZDROJE v levém navigačním menu programu. Zelená = správné zadání, červená = neúplné, chybné nebo krajně neobvyklá hodnota zadání, případně oranžová = neobvyklá hodnota zadání (nemusí ještě znamenat chybnou hodnotu zadání). Konkrétní pole, které vykazují chybu zadání, resp. neobvyklou hodnotu zadání, jsou v hlavním pracovním poli na příslušném formuláři obtaženy červenou, resp. oranžovou barvou pro jejich snadnou identifikaci a opravu / doplnění zadání.
 • Úpravy ve výpočtu vlhkostní úpravy (konkrétně ve výpočtu potřeby odvlhčení a primárních energií v případě využití tepelného čerpadla jako zdroje pro úpravu vlhkosti)

-

 Vydáno

30.11.2018
 • V programu ENERGETIKA u všech modulů doplněna funkce načítání výsledků výpočtů liniových detailů (psí) z programu TT2D.  Více informací zde.

 -

 Vydáno

20.11.2018
 • do modulu ECB (SR) vložena funkce pro rozhodnutí, zda-li zahrnout do požadavku na celou budovu u měrné spotřeby energie i místno spotřeby chlazení, nuceného větrání a vlhkostní úpravy vzduchu. Více informací zde


 -


Vydáno


 1.8.2018
 • do on-line náhledů vybraných protokolů všech modulů doplněna upozorňující poznámka na omezenost použití výpočtu produkce tepla ze solárních kolektorů dle TNI 73 0302:2014 v případě, že poměr Asts/ Qp,c je mimo interval <0,10; 2,60>. Taková poznámka značí nuntost změny zadání, protože zadaná plocha kolektorů nevede k efetivnímu návrhu solární termické soustavy.
4.3.3
Vydáno
20.7.2018
 • doplněna možnost volby pro každou zónu zvlášť, zda tepelné vazby zadat podrobně nebo paušální přirážkou. Podrobně zadané tepelné vazby pro dělící konstrukci mezi zónami mají ve výpočtu vždy přednost před paušálně zadanou přirážkou v přilehlé zóně. (ve všech modulech)
 • doplněna možnost zadání teploty přilehlé zeminy pro každý měsíc zvlášť (ve všech modulech)
 • doplněna funkce interpolace "fCOP" na základě výstupní teploty pro vytápění a přípravu TV v případě zadání sezónního faktoru pro tepelné čerpadlo dle TNI 73 0331 (moduly MĚS, HOD, NZÚ)
 • vzhledové úpravy v protokolu technických systému NZÚ (modul NZÚ)
 • v modulu ECB odstraněny z protokolu tepelných vazeb informace o referenční budově
 • v protokolu EŠOB upravena podmínka pro výpočet Uem,N z Uem,N,20
 • menší úprava ve výpočtu referenčního zastínění v hodinovém modulu výpočtu


 -


Vydáno


12.7.2018
 • opravena podmínka pro stanovení klasifikačních tříd Uem v grafickém  vyjádření PENB (oprava se projeví pouze v případě volby výpočtu s typem referenční budovy: stávající budova a její změna a to v kombinaci, kdy má být uplatňováň horní limit pro stanovení Uem,N,20,R,max). Oprava se netýkala požadavku Uem,R v protokolu PENB.


 -


 Vydáno


 26.6.2018
 • Nová funkce společná pro všechny programy DEKSOFT:  V nastavení podpisu zpracovatele (horní lišta programů) bylo umožněno vkládat více zpracovatelů, oprávněných osob (pro ČR i pro SR) a nově také lze přidávat spolupracující osoby.  V zadání programu ENERGETIKA lze pak tyto údaje načíst ze zvoleného zpracovatele, resp. oprávněné osoby, resp. spolupracující osoby.


-

 
Vydáno


 16.5.2018
 • Do protokolu NZÚ integrován obsah protokolu tepelných vazeb na konec bodu 18), ve kterém je výpis přirážek na tepelné vazby. Dne 10.1.2018 byl vystaven samostatný protokol tepelných vazeb. Tyto infomace nebyly do 16.5.2018 automatickou součástí protokolu NZÚ. Pokud nebyl k posudku NZÚ mezi 10.1.- 16.5.2018 přiložen i tento protokol v případě podrobného zadání tepelných vazeb, nebyla tato informace v posudku pro NZÚ uvedena, resp. doložena.
 • Současně bylo také opraveno zobrazování hodnoty paušální přirážky v protokolu NZÚ v bodě 18) v případě podrobného zadání tepelných vazeb, kde se doposud zobrazovala  hodnota přirážky na tepelné vazby ve W/K místo ve  W/m2K. Jedná se pouze o opravu zobrazování údaje v protokolu bez vlivu na správnost výpočtu.

 -

Vydáno
 
11.5.2018
 • Na formulář zadání PLOCHY bylo doplněno zobrazování názvu konstrukcí


4.3.2

 
Vydáno
 

12.4.2018
 • Doplněna funkce do nabídky profilu užívání sousedního prostoru pro nevytápěný prostor. Kromě přímo zadané teploty v nevytápěném prostoru je nově možno tento prostor definovat i zadaným činitelem teplotní redukce "b". I nadále však platí, že jednoznačně preferovaným způsobem zadání nevytápěných prostor je podrobný bilanční výpočet dle ČSN EN ISO 13 789. Více v tomto článku zde.

 -

Vydáno

 22.3.2018
 • Do protokolu SPRAVA a PROJEKTOVÉ HODNOTENIE v modulu ECB byly doplněny tabulky 7 a 8 i pro navrhovaný stav a upraveno zaokrouhlování některých zobrazovaných hodnot


-


Vydáno
 

23.2.2018
 • Do protokolu NZÚ integrován obsah protokolu zastínění výplní na konec bodu 17), ve kterém je výpis výplní. V souvislosti s vystavením samostatného protokolu zastínění výplní 10.1.2018 byla tato informace z protokolu NZÚ stažena. Pokud nebyl k posudku NZÚ mezi 10.1.- 23.2.2018 přiložen i protokol zastínění výplní, nebyla tato informace v posudku pro NZÚ uvedena.


 -

 
Vydáno
 

7.2.2018
 • v modulu ECB je uváděn výpis splnění energetického kritéria v závěrečné tabulce rekapitulace protokolu PROJEKTOVÉ HODNOCENÍ  a v protokolu INFOREG vždy vztaženého k kWh/(m2a) bez ohledu na skutečnost, zda-li jsou v budově zóny s k.v. > 2,80 m.  Změna je podrobně popsána zde.-
 


Vydáno
 


10.1.2018
 • Do modulů výpočtu MĚS, NZÚ, ECB, HOD byl doplněn protokol podrobného výpisu zadaní tepelných vazeb
 • Do modulů výpočtu MĚS, NZÚ, ECB byl doplněn protokol podrobného výpisu zadaní zastínění výplní
 • V souvislosti s vystavením podrobného protokolu zastínění výplní byla z protokolu NZÚ modulu výpočtu NZÚ v bodě "17) Výplně" odstraněna dublující se informace o zastínění výplně.
 • Do modulu NZÚ byly doplněny protokoly mezivýsledků pro hodnocenou,  referenční a novou referenční budovu a také protokol titulního listu PENB a protokol základních informací o PENB

-

 Vydáno

 19.12.2017
 • V modulu ECB je umožněno navrhovat opatření i podrobným způsobem (tj. i pro technické systémy budovy), nikoliv pouze zjednodušeně (tj. jen pro stavební konstrukce). Více je uvedeno zde.
-
 Vydáno   
24.11.2017
 • Doplněna kontrolní funkce úplnosti zadání nutného pro výpočet pro formulář zadání TEPELNÉ  VAZBY v levém navigačním menu programu. Zelená = splněno nutné zadání pro správný výpočet, červená = neúplné nutné zadání nebo chybná nebo krajně neobvyklá hodnota zadání pro správný výpočet, případně oranžová = neobvyklá hodnota zadání (nemusí ještě znamenat chybnou hodnotu zadání). Konkrétní pole, které vykazují chybu zadání, resp. neobvyklou hodnotu zadání jsou v hlavním pracovním poli na příslušném formuláři obtaženy červenou, resp. oranžovou barvou pro jejich snadnou identifikaci a opravu zadání.


-


 Vydáno

 
10.11.2017
 • V protokolu PENB v tabulce ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY  u vyhodnocení splnění požadavků na ENB u změny budovy podle §6 odst. 2 písmene c) se objevuje nově "ANO" i v případě, že nebyla jako měněná zatržena ani jediná obalová konstrukce a současně nebyl jako měněný zatržen ani jediný zdroj tepla a chladu. Doposud se v tomto případě objevovala u vyhodnocení pomlčka. (více zde)


-


 Vydáno
 

31.10.2017
 • U modulu ECB opraveno v protokolu SPRAVY a PROJEKTOVÉHO HODNOCENÍ slovní hodnocení splnění "áno/nie" při vyhodnocení energetického kritéria pro případ, kdy všechny zadané zóny mají konstrukční výšku  > 2,8 m. Viz  způsoby hodnocení energetického kritéria v článku na technické podpoře zde.

-

 Vydáno

 2.10.2017
 • U modulu ECB byla opravena chyba, jenž vedla k odlišnému výsledku ve stanovení konstanty tepelné setrvačnosti Tau zóny způsobující mírně odlišné výsledky potřeby tepla a chladu. Chyba se projevila s vystavením verze 4.3.0 do tohoto dne opravy.

 -

 Vydáno

 4.8.2017
 • Doplněn aktivní odkaz na automatické doplnění názvu a adresy subjektu vlastníka nebo provozovatele do programu ENERGETIKA na základě zadaného IČ (údaje z databáze ARES MF ČR).
 
-

 Vydáno
 
 5.5.2017
 • Ošetření vstupů pro bilanční výpočet nevytápěného prostoru pro režim chlazení,  pokud u přilehlé zóny nebyly zadány cílové teploty pro režim chlazení. Pokud cílová teplota pro režim chlazení není zadána, uvažuje se automaticky za cílovou teplotu pro zahájení režimu chlazení v přilehlé zóně 30°C.4.3.1
(24.4.) Vydáno


 
21.4.2017
 • oprava podmínky ve výpočtu pomocné energie na vytápění a přípravu TV, pokud byly spotřebiče pomocné energie zadány mimo budovu v kombinaci se zadaným CZT s měřením mimo budovu a žádným jiným tepelným zdrojem umístěným mimo budovu. Doplněny také nápovědy k těmto polím zadání.
 • oprava výpočtu spotřeby energie na umělé osvětlení v případech, kdy činitel nepřítomnosti osob v zóně FA byl zadán v intervalu (0;0,20).4.3.0
 


 Vydáno
 


 19.4.2017
 • V měsíčních modulech výpočtů u VZT je možné zadat návrhový objemový tok vzduchu, ze kterého se stanovuje SFPahu, přímo. Neuvažuje se automaticky z požadovaného objemu větrání dle profilu užívání. Důvodem je častý i větší rozdíl mezi průměrným požadovaným objemem větrání pro výpočet potřeb energií na vytápění, popř. chlazení a návrhovým objemem větrání vzduchotechnickým zařízením. Více zde.
 • Upraveny výpočty pro přerušované vytápění v modulech s měsíčním krokem výpočtu (týká se pouze případů, kdy jsou zadány vnitřní konstrukce mezi zónami, konstrukce k sousední budově nebo konstrukce přilehlé k zemině, která je definována přímo zadanou teplotou).
 • Doplněny některé údaje do protokolu mezivýsledků (moduly s měsíčním výpočtem)
 • Validace pole pro zadání vnitřní návrhové teploty v profilu užívání, pokud je zadána desetinná čárka nebo tečka.
 • Při výpočtu tepelné kapacity Cm zóny podrobně na základě zadaných skladeb v TT1D se uvažovala ve výpočtu ENERGETIKY hodnota Cm=0. Tato chyba byla opravena.

-

Vydáno

31.3.2017
 • Oprava započítání zadané pomocné energie na chlazení u pomocných spotřebičů typu ventilátor nebo ostatní do celkové dodané energie do budovy, pokud byly zadány přímo v zóně.
 

 -
 

Vydáno
 

15.2.2017
 • úpravy v protokolech pro modul ECB v návaznosti na platnost nové vyhlášky o EHB od 1.1.2017 (z konce protokolu projektového hodnocení odstraněna informační tabulka, vyhodnocení vztaženo jen na globální ukazatel, odstraněno hodnocení požadavku na dílčí místa potřeby i celkové dodané energie)


 4.2.11


 Vydáno


 10.1.2017
 • Od této verze programu je umožněno generovat z výsledků výpočtů PENB (modul MĚS, HOD, NZÚ) "xml" soubory pro automatické načítání požadovaných údajů pro hlášenky ENEX.  Více informací zde.
 • Byla vystavena nová sada ikon programů DEKSOFT včetně programu ENERGETIKA a jeho modulů. -Vydáno4.1.2017
 • Doplněna kontrolní funkce úplnosti zadání nutného pro výpočet pro formulář zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE v levém navigačním menu programu. Zelená = splněno nutné zadání pro správný výpočet, červená = neúplné nutné zadání nebo chybná hodnota zadání pro správný výpočet, případně oranžová = neobvyklá hodnota zadání (nemusí ještě znamenat chybnou hodnotu zadání). Konkrétní pole, které vykazují chybu zadání, resp. neobvyklou hodnotu zadání jsou v hlavním pracovním poli na příslušném formuláři obtaženy červenou, resp. oranžovou barvou pro jejich snadnou identifikaci a opravu zadání. Postupně bude doplněna tato kontrolní funkce i do ostatních formulářů zadání.


4.2.10


 Vydáno


 3.1.2017
 • Do modulu ECB byly zapracovány změny vyvolané změnou vyhlášky o energetické certifikaci budov na SR (vyhl. 324/2016) platné od 1.1.2017. Více informací o změnách, které přináší změna vyhlášky a jejich dopadu do modulu ECB je uvedeno zde.

4.2.9

 Vydáno

 14.12.2016
 • Také do modulu ECB doplněna možnost podrobného zadání tepelných vazeb. Doplněny katalogy 2D a 3D tepelných vazeb. Více informací zde.

 -

 Vydáno
 
  7.12.2016
 • Podrobné popisy navrhovaných opatření vyplněné na formuláři zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ jsou nově propisovány do protokolu ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENB,

-

 Vydáno

 2.12.2016
 • Oprava výpočtu referenční spotřeby energie na nucené větrání při použití HOD modulu výpočtu v případě, kdy u hodnocené budovy byly zadány parametry VZT měrným příkonem a současně byla k jednomu VZT zařízení přiřazena více než jedna zóna.
4.2.8
 Vydáno
 8.11.2016
 • Do modulů MĚS, NZÚ, HOD doplněna možnost podrobného zadání tepelných vazeb. Doplněny katalogy 2D a 3D tepelných vazeb. Více informací zde.
 • Do modulů MĚS, NZÚ doplněna možnost odlišného zadání cílových teplot na vytápění i chlazení po měsících v profilu užívání zóny a za konstrukcí přilehlé k sousední budově. Více informací zde
 • Do protokolu energetického štítku obálky budovy (EŠOB) doplněny koláčové grafy rozložení tepelných ztrát po jednotlivých skupinách konstrukcí pro hodnocenou i pro referenční budovu. Grafy jsou samostatné pro každou zónu. Více informací zde.
 • V nabídce rolety požadavků na součinitel prostupu tepla pro základní teplotní rozdíl pro konstrukce přilehlé k exteriéru byly odstraněny požadavky pro vnitřní konstrukce.
 • V profilech užívání bylo doplněno samostatné pole pro vnitřní návrhovou teplotu. U stávajících zadání se v tomto poli automaticky objeví po opětovném uložení profilu MAX teplota z cílových teplot na vytápění v provozní a mimoprovozní dobu. Nově je tak možno v ojedinělých případech zadat rozdílné teploty pro výpočet požadavků UN, Uem a pro výpočet potřeby tepla na vytápění v provozní dobu.
 • V modulu ECB doplněna možnost hodnocení energetického kritéria dle tab 9 STN 73 0540-2 vztaženého i k obestavěnému objemu budovy. Více informací zde.    -Vydáno 9.9.2016
 • Doplněny protokoly mezivýsledků pro stanovení potřeby tepla na vytápění a chladu na chlazení. Protokoly jsou samostatné pro hodnocenou budovu, pro referenční budovu pro vyhodnocení v protokolu PENB a pro referenční budovu (=vždy typ nová budova) pro klasifikaci hodnocené budovy v grafickém vyjádření PENB. Protokoly jsou zatím doplněny pouze do MĚS modulu. Rozsah mezivýsledků v těchto protokolech bude postupně rozšiřován. V delším časovém horizontu budou protokoly mezivýsledků doplněny do všech modulů.


4.2.7
 

 Vydáno


 7.9.2016
 • Do všech modulů programu ENERGETIKA doplněna možnost zadání vlastních energonositelů a byl také doplněn další formulář zadání: EMISNÍ FAKTORY. Doplnění bylo vyvoláno současným vystavením nových funkcí v programu VARIANTY, které umožňují generovat tabulky pro energetické audity a posudky (viz historie revizí k programu VARIANTY)4.2.6 Vydáno 27.7.2016
 • Do formuláře zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ u všech modulů výpočtu byla do formy zjednodušeného návrhu opatření přidána možnost měnit součinitel prostupu tepla i u konstrukcí zadaných na záložce "vnitřní dělící konstrukce" (využije se např. při návrhu zateplení stropu k nevytápěné půdě nebo podlahy nad nevytápěným suterénem apod.). A dále možnost měnit také přirážku na tepelné vazby. Tím je výčet změn při využití zjednodušeného zadání navrhovaných opatření uzavřen. Pokud budou navrhována současně nebo pouze i jiná opatření, je nutno využít programu VARIANTY a do formuláře NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ u souboru s původním stavem soubor programu VARIANTY nahrát.
 • Do nastavení byly vloženy pole pro vyplnění údajů oprávněných osob také pro vystavení certifikátu energetické hospodárnosti budovy na Slovensku (využije se pro modul ECB -  Slovensko). Ve všech modulech bylo také upraveno načítání údajů oprávněných osob vyplněných v nastavení. Již se neděje automaticky při otevření souboru (pokud to v nastavení bylo zvoleno), ale pouze na vyvolání ze zadání. (21.7.2017)
 • Upraven text zápatí protokolů programů-Vydáno 19.7.2016
 • Doplněno pole zvlášť pro zadání čísla dokumentu (interní označení zpracovatele) a zvlášť pro zadání čísla z databáze ENEX
 • Na formuláři UMĚLÉ OSVĚTLENÍ doplněna možnost zadání příkonu umělého osvětlení Pn na základě volby typu svítidel, resp. jejich typických měrných příkonů (pomocí modálního okna u pole zadání příkonu Pn). Platí pro modul MĚS programu ENERGETIKA.
 • Na formuláři zadání KONSTRUKCE na záložce vnější konstrukce doplněna roleta pro zobrazení vybraných údajů zadaných u jednotlivých konstrukcí při zobrazení seznamu těchto konstrukcí na jednotlivých podzáložkách (výplně, stěny, strop a střechy, podlahy). Zobrazené hodnoty lze z tohoto místa i editovat kromě požadavků a doporučení na součinitel prostupu tepla. Platí pro všechny moduly programu ENERGETIKA (15.7.2016)
 • na formuláři zadání OZE byla u podformuláře FVE doplněna možnost nahrání celkové produkované elektřiny z fotovoltaických panelů pro každý měsíc z programu FVE. Platí pro moduly s měsíčním krokem  výpočtu programu ENERGETIKA. Vypočítané podíly spotřebované elektřiny pro vlastní spotřebu a dodané do sítě budou z podstaty povahy výpočtu v programu  FVE (hodinový krok, veškerá spotřeba  elektřiny) a modulů s měsíčním krokem výpočtu v programu ENERGETIKA i nadále rozdílné! (15.7.2016)


 -

 
Vydáno
 

14.7.2016
 • Modul TEPELNÉ ZTRÁTY (TZ) byl převeden z programu ENERGETIKA jako samostatný modul do programu TZB, který byl poprvé vystaven dnes jako verze 1.0.0. Do programu TZB budou postupně doplňovány další moduly pro návrh otopných soustav. Funkcionality využití zadání v modulu TZ pro výpočet PENB v programu ENERGETIKA zůstávají zachovány.


4.2.5


Vydáno


 24.6.2016
 • V modulu ECB bylo doplněno hodnocení potřeby tepla na vytápění i podle Tab. 14 dle STN 73 0540-2. Více informací k projektovému hodnocení na Slovensku je uvedeno zde.
 • Oprava výpočtu obnovitelného zdroje energie - fotovoltaiky (ve výpočtu nebyl správně zahrnut korekční faktor orientace a sklonu PV panelů)
 
 -

Vydáno

 31.5.2016
 • Do všech modulů byly na formuláři ZÁKLADNÍ ÚDAJE doplněny tlačítka pro otáčení budovy na světové strany. Více nápověda k tomuto poli.

4.2.4

Vydáno

 30.3.2016
 • Úprava výpočtu kolísání tepelných toků do zeminy pro přerušované vytápění4.2.3Vydáno
 


24.2.2016
 • U modulu ECB byla doplněna možnost přiřadit ke konstrukci přilehlé k sousednímu prostoru (sousední budova, nevytápěný prostor apod.) přímo redukční faktor "bx" pro výpočet měrných tepelných ztrát.
 • do SPRAVY doplněno vyhodnocení energetického kritéria pod Tab 1.
 • menší úpravy ve výpočtu potřeby energie na vlhkostní úpravu
 • doplněna funkce katalogu klimadat (příprava na budoucí doplnění provozního hodnocení objektů do mudulu ECB)
 • úprava zobrazování požadavku Rr ("ve štítku") a dodané energie pro jednotlivá místa spotřeby v protokolu INFOREG (od 7.3.2016)
4.2.2 Vydáno 17.2.2016
 • Vylepšení funkce importu gbXML souborů - nově jsou importovány údaje o sklonu a orientaci výplní4.2.1
 


 Vydáno
 


 6.1.2016
 • Do měsíčních modulů (MĚS, NZÚ 2015/04 a 2015/10) doplněna možnost zadání kogeneračního zdroje na formuláři TEPELNÉ ZDROJE. Více informací zde.
 • Do měsíčních modulů (MĚS, NZÚ 2015/04 a 2015/10) doplněna možnost zadání dalších obnovitelných zdrojů energie na formuláři OZE. Více informací zde.
 • Do měsíčních i hodinových modulů doplněna možnost zadání výběru definování potřebného množství větraného vzduchu. Více informací zde.

4.1.1

 Vydáno

1.12.2015
 • Do protokolu PENB doplněny údaje/změny vyplývající z vyhlášky o energetické náročnosti budovy č. 230/2015 Sb. (mění původní vyhlášku 78/2013 Sb.). Účinnost vyhlášky 230/2015 Sb. je od 1.12.2015.


4.1.0

 
Vydáno

 
11.11.2015
 • Vydán modul NZÚ 2015/10
 • U modulů s měsíčním krokem výpočtu doplněna funkce umožňující zadání vstupů po měsících (více informací zde)


4.0.2
 

 Vydáno
 

 14.10.2015
 • Při volbě referenční budovy s téměř nulovou spotřebou energie doplněna podmínka pro uplatňování limitu na maximální Uem,R. Od této verze bude tento typ referenční budovy považován vždy také pouze za novou budovu z hlediska uplatnění tohoto limitu Uem,R. (Tzn. platí i pro případy, kdy v budoucnu se na tento standard bude rekonstruovat stávající budova).

4.0.1
 
Vydáno
 
8.10.2015
 • Oprava podmínky při stanovení hodnoty spotřeby "energonositele": elektrická energie v případě, že je zadána  FVE a současně exportuje pouze přebytek energie  a současně přebytek pro export výpočtově vzniká
 • Úprava výpočtu stanovení provozních hodin pro spotřebiče pomocné energie ve specifických případech zadání a rozdělení pomocné spotřeby mezi místa spotřeby "UT a TV" v případě, že se stejný tepelný zdroj podílí na krytí obou potřeb.
 • Úprava redistribuce spotřeby elektrické energie na umělé osvětlení mezi jednotlivé měsíce v případě volby redistribuce dle TNI 73 0331. Tato úprava má relativně neznatelný dopad na hodnotu spotřeby elektrické energie na umělé  osvětlení.

4.0.0

 Vydáno

24.9.2015
 • Vydána beta verze modulu ECB pro zpracování energetických certifikátů budov na SR dle vyhl. 364/2012 Z.z. o "energetickéj hospodárnosti budov"3.3.9
 


Vydáno
 


25.8.2015
 • V souvislosti s vydáním aplikace pro tvorbu VARIANT byla do ENERGETIKY doplněna možnost i zjednodušeného posouzení návrhu jednoduchých stavebních opatření v rámci souboru pro původní stav objektu. Stav objektu po realizaci navrhovaných opatření se automaticky doplní do protokolu souboru pro původní stav po provedení výpočtu. Podrobné (složitější) návrhy opatření a jejich variant  lze do ENERGETIKY importovat z aplikace VARIANTY.  Návod na použití aplikace VARIANTY je uveden zde.


3.3.8
 

Vydáno


 11.8.2015
 • V měsíčním modulu upravena podmínka pro výpočet tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině v případě volby zahrnutí kolísání měrných tepelných toků do zeminy a současně v případě, kdy šlo o přerušované vytápění (případ dle čl. 13.2.2. &  13.2.4 v ČSN EN ISO 13 790)3.3.7 Vydáno 5.8.2015
 • V aplikaci ENERGETIKA by změněn systém zobrazování nápověd. Nově se automaticky zobrazují nápovědy pouze v "bublinách" k jednotlivým aktuálním polím v zadání. Zobrazování nápověd ("bublin") je možné vypnout v nastavení (změna v nastavení se projeví vždy po aktualizaci okna prohlížeče). Zobrazování nápověd je sjednoceno s ostatními aplikacemi DEKSOFT (TT1D, KOMFORT...) a umožní do budoucna doplnění dalších informací, obrázků, grafů a tabulek do nápověď včetně převedení podrobnějších informací z manuálu ENERGETIKY. Informace z manuálu tak budou ihned dostupné "online" na vyvolaní.


3.3.6


 Vydáno


 30.7.2015
 • Do měsíčního modulu výpočtu byla doplněna možnost volby výběru i vkládání vlastních měsíčních klimadat pro výpočet (pomocí katalogu). Konkrétně se jedná o průměrné měsíční exteriérové teploty, průměrné měsíční hodnoty  exteriérové relativní vlhkosti a průměrných měsíčních hodnot solárního záření dopadajícího na horizontální rovinu. V katalogu jsou zatím přednastavena pouze klimatická data dle TNI 73 0331 (V budoucnu budou přidána další předdefinovaná klimadata pro konkrétní lokality).
 • V modulu NZÚ 2015/04 byla ve verzi 3.3.2 uvolněna možnost volit všechny typy profilů užívání zón (zejména BD mají i části např. s komerčními prostory apod.). Pro jiné profily užívání zóny než RD a BD byla nyní od verze 3.3.6. uvolněna možnost zadat potřebu TV dle vlastního výběru. U profilů RD a BD zůstává i nadále zadání potřeby TV pouze pomocí profilu potřeby TV č. 26 "jiné", tedy podle počtu osob dle metodického pokynu pro NZÚ2015.


3.3.5


 Vydáno


 27.7.2015
 • V měsíčním modulu výpočtu upravena podmínka pro výpočet potřeby chladu na chlazení / mrazení zóny při zadání nižších cílových teplot na chlazení / mrazení než průměrné exteriérové teploty. Konkrétní postup, jakým způsobem takovou zónu v případě potřeby zadat, je uvedeno zde, včetně popisu přístupu k výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla za celý objekt.

3.3.4

 Vydáno

 3.7.2015
 • Do hodinového modulu výpočtu doplněna možnost u VZT zadání objemového a časového podílu nuceného větrání zvlášť. Doplnění  v důsledku umožnění  zadání chodu VZT zařízení i kratší dobu než celou provozní hodinu. Více vysvětleno zde.
3.3.3
 Vydáno
 29.6.2015
 • Vzhledem k požadavkům SFŽP pro NZÚ 2015,  aby veškeré hodnoty, které se propisují do krycích listů byly dohledatelné i v přiložených protokolech, došlo ke sloučení protokolů měrné potřeby tepla na vytápění NZÚ a protokolu primárních energií NZÚ a byly také doplněny další údaje včetně klasifikačních tříd hodnocené budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. V souvislosti s touto úpravou jsou menší změny v generování příloh v posudku pro NZÚ v aplikaci NZÚ 2015.
 • Do formuláře zadání "ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY" přibyla doplněna možnost vkládat účinnosti distribuce tepla a chladu dle TNI 73 0331 (Lze volit, pokud neprovádíme podrobný výpočet nebo pro něj nemáme dostatek podkladů)
 • Doplněny nápovědy v hodinovém modulu výpočtu k polím pro zadání vlastnosti zasklení τe, ρe, ρ´e.

3.3.2

 Vydáno

 23.6.2015
 • V návaznosti na předchozí úpravu byla funkce vložení obrázku/fotky do "štítku" PENB přesunuta do zadání na formulář "ZÁKLADNÍ ÚDAJE", tak aby tím automaticky byla zajištěna posloupnost - vložení fotky - výpočet (funkce doplněna bez změny verze aplikace).


3.3.2


 Vydáno


  19.6.2015
 • změněna funkce zobrazování vloženého obrázku (fotky). Nyní se v náhledu i v pdf "štítku"  PENB objeví aktuálně nahraný obrázek až po provedení prvního výpočtu po nahrání obrázku, nikoliv "online" jako doposud. To umožnilo doplnit funkci zachování aktuálně nahraného obrázku i v případě otevření souboru zadání jiným uživatelem nebo při vytváření vlastních kopií pomocí funkce "uložit jako" při změně názvu kopie oproti názvu původního souboru zadání (funkce doplněna bez změny verze aplikace)
3.3.2
 Vydáno
 28.5.2015
 • zavedeno automatické závěrečné vyhodnocení v protokolu PENB (platí pro případy, kdy je zadán stejný typ referenčního požadavku pro všechny zadané zóny. Pokud jsou odlišné referenční požadavky, musí se závěrečné vyhodnocení vyplnit jako doposud)
 • Do  modulu výpočtu NZÚ 2015 byly doplněny všechny  profily užívání (zejména při hodnocení BD se setkáváme i s jinými typy užívání než pouze s obytnými)
 • Doplněna funkcionalita libovolného měnění pořadí zadaných konstrukcí
 • Odstraněna BETA verze modulu TZ (Lze přepínat mezi modulem TZ a ostatními moduly aplikace ENERGETIKA. Při převodu lze načítat zadané plochy a objemy v modulu TZ)


3.3.1


 Vydáno
 

 15.5.2015
 • Oprava výpočtu referenční budovy v případech, kdy ve výpočtu byla zvolena možnost zahrnutí  kolísání měrných tepelných toků do zeminy (týká se výpočtů od verze 3.3.0). Uživatelům se omlouváme za toto nedopatření.
 • Přejmenování názvů protokolů generujících se do pdf (názvy více odpovídají předmětu protokolu) 3.3.0
 


 Vydáno 30.4.2015
 • Doplněn Modul NZÚ 2015/04 (současně také v TT1D a doplněna aplikace na tvorbu EP pro NZÚ 2015).
 • Do měsíčního modulu a modulu NZÚ 2015/04 doplněna funkcionalita zadání a výpočtu měsíčního kolísání měrných tepelných toků konstrukcemi přilehlými k zemině pro zóny s požadavkem na vnitřní teplotu

3.2.1

 Vydáno

9.4.2015
 • Do hodinového modulu výpočtu byly doplněny průměrná klimadata pro 14 krajů ČR včetně průměrných klimadat pro celou ČR. Celkem 15 průměrných klimadat. 3.2.0 Vydáno19.3.2015
 • Doplněna funkcionalita pro zadání vlhkostní úpravy vzduchu (přidán formulář VLHČENÍ / ODVLHČENÍ) - funkcionalita dostupná zatím pouze v měsíčním modulu výpočtu, do hodinového bude doplněna později
 • V beta verzi modulu TEPELNÉ ZTRÁTY došlo k modifikaci zadání dělících konstrukcí mezi místnostmi pro usnadnění zadání. Současné soubory je v tomto místě nutno přezadat, pokud budou nově přepočítány v této verzi (bez změny výsledku).


3.1.5


Vydáno


 11.2.2015
 • U výpočtu umělého osvětlení v případě, že bylo zvoleno řízení soustavy umělého osvětlení centrálně pro celou budovu nebo po plošných úsecích s podlahovou plochou větší jak 30m2, opravena podmínka ve výpočtu. Ve výše zmíněných případech má oprav vliv na výpočet spotřeby energie na umělé osvětlení.


3.1.4


Vydáno


 5.2.2015

 • Vydána BETA verze modulu TEPELNÉ ZTRÁTY3.1.4Vydáno 21.1.2015
 • U měsíčního modulu výpočtu v případech přerušovaného vytápění nebo chlazení (případy dle odst. 13.2.4 v  ČSN EN ISO 13 790 - tj. pokud koeficienty na neobsazené období fH,nocc>0 nebo fC,nocc>0) oprava stanovení spotřeby energie na vytápění a chlazení. V těchto případech se doposud (od verze 3.1.0)  v protokolu zobrazovala pouze spotřeba energie za neobsazené období. (Potřeba energie je uváděna řádně za obsazené i neobsazené období tj. bez opravy)
3.1.3
Vydáno
 15.1.2015
 • Oprava výpočtu spotřeby energie na řízené větrání u hodnocené budovy v případech, kdy je příkon zadán přímo hodnotou. Tato oprava reaguje na soubory, které byly spočítány od verze 3.1.0.
 • U vlastních definovaných profilů užívání, kdy je u cílové teploty na chlazení v měsíčním modulu výpočtu zadána pomlčka, uvažuje program do výpočtu cílovou teplotu na chlazení automaticky 30st.C. 
 • Doplněna nápověda k poli pro výběr období pro referenční budovu
 • Doplnění podmínek pro zobrazování některých údajů v protokolech a v programu (zadání konstrukcí k sousední budově)
 • Úprava výpočtu provozní doby pro ztrátový příkon u umělého osvětlení v měsíčním modulu výpočtu.  

3.1.2

Vydáno

 7.1.2015
 • V hodinovém  modulu výpočtu byla  doplněna možnost volby výběru období pro referenční budovu pro redukci primární neobnovitelné  energie.


3.1.1


Vydáno


2.1.2015
 • Oprava uvažovaných tepelných zisků v bilančním výpočtu nevytápěné zóny. Tato oprava se projeví u souborů, které byly spočítány ve verzi 3.1.0, a které obsahovaly nevytápěnou zónu a současně bylo zvoleno, že u ní chceme zahrnout tepelné zisky do bilančního výpočtu pro stanovení teploty v nevytápěné zóně.

3.1.0

Vydáno

18.12.2014
Vystaven upgrade měsíčního výpočtu, který obsahuje níže uvedené změny pro nově zadané soubory. Změny jsou vyvolány metodikou (způsobem zadání testovacích souborů) testování měsíčního výpočtu a většinou znamenají zrušení možnosti podrobnějšího zadání:
 • možnost hodinového výpočtu umělého osvětlení byla u měsíčního výpočtu zrušena a výpočet probíhá pouze na základě předem zadaných hodnot tD  a tN v profilu užívání. Stejně tak jen přímým zadáním činitelů FO a FD. Také je nově umožněno přímé zadání roční spotřeby elektrické energie na umělé osvětlení. Spotřeba elektrické energie pro jednotlivé měsíce je rozvržena pouze pomocí tzv. redistribučních činitelů. Hodinový výpočet umělého osvětlení je a bude i nadále pouze v hodinovém modulu výpočtu.
 • u zadání potřeby TV je umožněno také přímé zadání měsíčních hodnot potřeby vody pro přípravu TV
 • u zadání produkce tepelné energie z STS je umožněno také přímé zadání měsíčních hodnot produkované solární tepelné energie solárním termickým systémem
 • u zadání produkce elektrické energie z FVE je umožněno také přímé zadání měsíčních hodnot produkované elektrické energie fotovoltaickým systémem 
 • u VZT se její provozní doba již určuje pouze tzv. činitelem časového provozu VZT jednotky ft,vent [-] bez vazby na provozní či mimoprovozní dobu
 • potřebu větrání již nelze zadávat rozdílnou hodnotou v provozní a mimoprovozní dobu. Profil užívání s sebou "nese" pouze jednu průměrnou hodnotu za celou dobu užívání zóny tj. za provozní i mimoprovozní dobu. Možnost rozdílného zadávání větrání v provozní a mimoprovozní dobu zůstane zachována pouze v hodinovém výpočtu.

Další doplněné funkcionality:

 • nově je doplněna možnost volby období pro referenční budovu tj. do nebo po 1.1.2015
 • u výplní otvorů k exteriéru je doplněna volba, zda chceme, či nikoliv do výpočtu zahrnout negativní sálání výplní (zasklení) k obloze. Doposud se do výpočtu vždy zahrnovalo.
 • u prostoru pod zvýšenou podlahou doplněna funkcionalita výpočtu přirozeného větrání tohoto prostoru pomocí zadání velikosti provětrávacích otvorů
 • Upřesnění uplatňování limitu (50%) na maximální plochu prosklení obvodového pláště zóny, resp. budovy pro stanovení požadavku na Uem. Pro posouzení se uvažují pouze výplně se sklonem 90 st.
 • Doplnění výpočtu spotřeby elektrické energie na větrání i v závislosti na průběhu objemu větracího vzduchu nikoliv jen na základě zadaného příkonu a typu regulace pohonu motoru ventilátoru (plynulá regulace otáček při konstantním průtoku vzduchu již neznamená automaticky nižší spotřebu oproti jednootáčkové regulaci, tedy Z/V, při konstantním objemu větracího vzduchu).
3.0.8 Vydáno 21.11.2014
 • Doplněna funkcionalita přečíslování potřeb TV. Do verze 3.0.7 soubor používá staré číslování potřeb TV. Přečíslováním odstraníte případná prázdná místa v číselné řadě potřeb TV, pokud jste u těchto souborů promazávali přidané potřeby TV. Pro nově zadané soubory od této verze je již číslování plovoucí. Jedná se o doplnění obdobné funkcionality, jaká byla uvedena při vydání verze programu 3.0.5. týkající se číslování konstrukcí.
3.0.7 Vydáno 17.10.2014
 • Upravena funkcionalita zadávání sezónního topného faktoru u tepelných čerpadel, pokud volíme možnost jeho zadání dle katalogu TNI 73 0331.
3.0.6 Vydáno 5.9.2014
 • Do seznamů zdrojů nízkopotenciálního tepla (u TČ) byly přidány energonositelé "CZT" - důvod je uveden v manuálu k programu ENERGETIKA verze 3.0.6.A v kapitole 6.3.8.6.3.
 • Z hodnoty spotřeby energie na chlazení odejmuta složka exportovaných tepelných zisků do okolí. Změna bez vlivu na hodnotu primární neobnovitelné energie. Ve specifických případech chlazených budov může mít vliv na klasifikaci celkové dodané energie.
 • Menší úpravy v protokolu průkazu (rozlišení oproti vzoru protokolu "COP" a "η" u tepelných zdrojů) v tabulce b.1.b) a b.5.a), v tabulce b.5.a) rozdělení podle tepelných zdrojů přiřazených k TV.
3.0.5 Vydáno 26.8.2014
 • Doplněna funkcionalita přečíslování konstrukcí. Do verze 3.0.4 soubor používá staré číslování konstrukcí. Přečíslováním odstraníte případná prázdná místa v číselné řadě konstrukcí. Více v manuálu ENERGETIKY k formuláři "KONSTRUKCE".
3.0.4 Vydáno 18.7.2014
 • V hodinovém výpočtu je doplněna funkcionalita generování výsledků v grafické podobě. Momentálně je k dispozici pro hodnocenou budovu zobrazení průběhů potřeby a spotřeby tepla, tepelných zisků, teploty interiéru a exteriéru, větrání a graf podrobného rozdělení energonositelů. Lze volit časový krok pro zobrazení průměrných hodnot v daném kroku od hodiny po celý rok a časový úsek pro zobrazení. Portfolio grafů bude postupně rozšiřováno, resp. doplňováno i pro jiné typy výpočtů.
3.0.3 Vydáno 26.6.2014
 • Oprava výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla při zadání konstrukce k sousední budově.
3.0.2 Vydáno 17.6.2014
 • Ve výpočtu NZÚ 2014 pouze v případě profilů RD s nuceným větráním je doplněno uvažování tepelných zisků od osob a spotřebičů i mimo provozní dobu.
3.0.1 Vydáno 28.5.2014
 • UPOZORNĚNÍ: při přechodu mezi moduly výpočtů měsíčního (včetně NZÚ) a hodinového výpočtu je vždy nutno přezadat profil užívání (na formuláři "ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY") a přezadat pohyblivé Fsh,gl i pevné Fsh,O stínění výplní (na formuláři "PLOCHY"). Důvodem jsou odlišné zadávací formuláře (modální okna) pro zadání stínění pro měsíční i hodinový výpočet. Také v případě přechodu z měsíčního výpočtu na hodinový, je nutno u výplní (na formuláři "KONSTRUKCE") zadat solární vlastnosti zasklení (činitel přímé solární propustnosti a odrazivosti)
 • oprava kompatibility dříve zadaných souboru s verzí 3.0.0 pro případ, kdy u starších souborů bylo pohyblivé stínění Fsh,gl zadáno zvlášť pro každý měsíc.
 • doplněna možnost editace poznámky k zadané hodnotě paušální přirážky k tepelným vazbám
3.0.0 Vydáno 16.5.2014
 • vystaven plnohodnotný hodinový výpočet (klimatická hodinová data jsou zatím k dispozici pro Prahu, Ostravu a zkušební data dle ČSN EN 15265 (Trappers, FRA), data budou postupně doplňována). Výsledky testování hodinového kroku výpočtu programu ENERGETIKA podle normy ČSN EN 15265 (12 testovacích případů zadání) naleznete zde.
 • doplněna funkcionalita možnosti zadání konstrukce k sousední budově (sousední budova se již nemusí simulovat pomocí zóny s nulovou podlahovou plochou, objemem a nulovými ochlazovanými plochami). Kromě všech možných prostředí (profilů) v přilehlých sousedních budovách (prostorech), je možnost zadat i adiabatickou podmínku pro konstrukci.
 • do programu ENERGETIKA doplněna úvodní obrazovka s rozcestníkem modulů pro výpočet (obdoba úvodní obrazovky modulů v programu TT1D)
2.1.7 Vydáno 25.4.2014
 • ve výsledcích dle výpočtu NZÚ 2014/04 byl doplněn protokol technických systémů budovy
2.1.6 Vydáno 8.4.2014
 • doplněn způsob výpočtu pro NZÚ 2014/04 (týká se několika drobných změn v protokolech měrné potřeby tepla na vytápění a primární energie). Změny se týkají výpisů dalších informací o budově, hodnocení součinitele prostupu tepla konstrukcí, podrobný výpis technických vlastností VZT jednotky s rekuperací.
 • doplněna možnost zadání akumulačních zásobníků vytápění na formuláři "Tepelné zdroje" (tepelná ztráta akumulačních zásobníků je již obsažena v sezónní hodnotě účinnosti distribuce tepla na vytápění). Tato přidaná pole jsou tedy pouze informační a hodnoty se budou propisovat do protokolu technických systémů budovy pro NZÚ 2014/04 - protokol technických systémů bude vydán ve verzi 2.1.7.
 • doplněna možnost zadání délky a měrných tepelných ztrát potrubí solárního systému tj. mezi kolektory a akumulačním zásobníkem na formuláři "OZE" - "STS" (tepelná ztráta potrubí je již obsažena v činiteli "p" srážky ze solárních zisků dle TNI 73 0203). Tato přidaná pole jsou tedy pouze informační a hodnoty se budou propisovat do protokolu technických systémů budovy pro NZÚ 2014/04 - protokol technických systémů bude vydán ve verzi 2.1.7.
 • doplněno pole pro zadání pomocné energie na řízené větrání na formuláři "Vzduchotechnika". Spotřeba dle zadaného příkonu a vypočtené provozní doby VZT jednotky se propisuje do protokolu průkazu ENB v části spotřeba pomocné energie na řízené větrání. Nově je do této pomocné spotřeby přeřazena spotřeba na pohon rotačního rekuperačního výměníku a spotřeba čerpadla kapalinového rekuperačního výměníku.
2.1.5 Vydáno 5.3.2014
 • úprava výpočtu umělého osvětlení pro některé případy zadání u nevytápěných zón
 • úprava výpočtu Uem pro některé případy zadání vícezónových objektů
2.1.4 Vydáno 20.2.2014
 • nově doplněn protokol měrné neobnovitelné primární energie v případě výpočtu pro NZÚ
 • úpravy v protokolu měrné potřeby tepla na vytápění pro NZÚ (doplnění výčtu solárních tepelných zisků, zobrazení redukčních činitelů měrné tepelné ztráty u konstrukcí k zemině aj.)
 • změna barev v koláčovém grafu paliv pro paliva: zemní plyn, elektřina a Slunce a energie okolí - změna v důsledku shody se vzorem vyhlášky 78/2013 Sb.
 • úprava výpočtu Uem,N pro případy zón s definovaným požadavkem pro konstrukce pro temperovaný prostor
 • úprava výpočtu Uem,N pro případy zón s návrhovou teplotou mimo <18,22> st. C
 • úprava aplikování limitů Uem,N,20 a Uem,N,20,R ve výpočtech dle ČSN 73 0540-2 a dle vyhl. 78/2013 Sb.
 • do protokolu energetického štítku obálky budovy doplněn grafický štítek pro celou budovu. Znovu upozorňujeme na to, proč klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla Uem dle ČSN 73 0540-2 není pro všechny případy shodná s klasifikací průměrného součinitele prostupu tepla dle vyhlášky 78/2013 Sb. v grafickém vyjádření průkazu. Bližší vysvětlení zde.
 • drobné změny (popisky, doplnění) na formulářích základní údaje, tepelné zdroje a zdroje chladu. V základních údajích lze zatrhnou více účelů zpracování průkazu najednou např. Budova užívaná orgánem veřejné moci a větší změna dokončené budovy apod.
 • aktualizovány nápovědy pro formuláře základní údaje, tepelné zdroje a zdroje chladu
 • úprava vyhodnocení účinnosti zdrojů v tabulkách b.1.b), b.2.b) a b.5.b) v protokolu průkazu - vyhodnocuje se jen v případě posuzování změny dokončené budovy podle §6 odstavce 2 písmene c) vyhlášky 78/2013 Sb.
 • přesunutí nepovinné části protokolu průkazu do doplňujícího protokolu
 • dílčí pokrytí potřeby energie u vytápění a chlazení je v protokolu nově vztaženo ke zdroji z hlediska pokrytí potřeby na vytápění, resp. na chlazení. Nikoliv k energonositelům.
 • v grafickém vyjádření průkazu v případě, že je zadáno strojní chlazení v hodnocené budově a přitom výpočtově nevznikla potřeba chladu, je doplněno zobrazení potřeby chladu na chlazení s hodnotou 0,0 kWh/m2rok zobrazenou ve třídě A (doposud se v tomto případě chlazení v grafickém vyjádření průkazu neobjevovalo). U typů budov RD a BD i v takovém případě není dle vyhl. 78/2013 Sb. dle §9 odstavce 8 provedena klasifikace.
 • do závěru doplňujícího protokolu byla doplněna tabulka s orientační tepelnou ztrátou objektu a měrnou tepelnou ztrátou objektu prostupem tepla a větráním
2.1.3 Vydáno 6.12.2013
 • další úpravy vzhledu protokolu a grafické části průkazu podle vyhlášky 78/2013 Sb.
 • úprava vyhodnocení rekonstruovaných konstrukci pro budovy, resp. zóny s referenčním požadavkem "dokončená budova a její změna" v případě hodnocení změny dokončené budovy nebo zóny podle §6 odstavce 2 písmene c) vyhlášky 78/2013 Sb. = měněné konstrukce musí splňovat doporučení na součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2. Tato úprava obsahuje doplnění sloupce se zatržítky pro označení měněné konstrukce u dokončené budovy nebo zóny na formuláři "Plochy" v zadání programu a změnu zobrazování referenčních požadavků UN,rq na jednotlivé konstrukce v části protokolu průkazu a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla. Referenční požadavek na součinitel prostupu tepla na samostatnou konstrukci dle vyhlášky 78/2013 Sb. je tak v protokolu průkazu uveden pouze v případě dokončené budovy a její změny u měněné konstrukce, pakliže změnu dokončené budovy, resp. zóny hodnotíme §6 odstavce 2 písmene c) vyhlášky 78/2013 Sb. Ve všech ostatních případech referenční požadavek součinitele prostupu tepla UN,rq na samostatnou konstrukci vyhláška nestanovuje, pouze stanovuje referenční požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla Uem,R celé budovy, resp. zóny.
 • doplnění správné funkcionality výpočtu Uem,R v případě zadání lehkého obvodového pláště (LOP) a vypuštění redukce průsvitných ploch pro nevytápěné zóny
 • úprava formuláře "Navrhovaná opatření" a oprava propisování doporučených technicky a ekonomicky vhodných opatření do protokolu průkazu
 • revize a doplnění kontextových nápověd programu pro formuláře zadání: Tepelné vazby, Potřeba TV, Ohřev TV, Vzduchotechnika, Umělé osvětlení, OZE, Navrhovaná opatření.
2.1.2 Vydáno 20.11.2013
 • Vydána verze reaguje na nestandardní výpočet průměrného součinitele prostupu tepla v některých případech zadání. Současně také byl zpřesněn výpočet měrných tepelných ztrát přes konstrukce přilehlé k nevytápěným prostorům. Toto zpřesnění se týká v některých případech jak výše uvedeného, tak obecně matematického nezaokrouhlování vstupů do bilančního výpočtu pro stanovení činitele teplotní redukce "b" pro konstrukce přilehlé k nevytápěným prostorům. Matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná místa je až zobrazení činitele teplotní redukce "b" uvedeného v protokolu.
 • Často se uživatelé programu dotazují, proč je někdy rozdíl v požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla stanovený podle ČSN 73 0540-2 a podle vyhlášky 78/2013 Sb. Odpověď naleznete zde.
2.1.1 Vydáno 5.11.2013
 • Úprava protokolu průkazu přesně podle vzoru dle vyhl. č. 78/2013 Sb.
 • V souvislosti s úpravou protokolu dochází k přeznačení indexů podlahových ploch a objemů zón v programu na formuláři "Základní popis zóny". Podlahová plocha zóny z vnějších rozměrů Af bude nově označená Af,ext a podlahová plocha zóny z vnitřních rozměrů Ac bude nově označena Af,int. Objem zóny z vnějších rozměrů Vf bude nově označen Vext a vnitřní objem zóny (objem vzduchu) Vc bude nově označen Vint. Součet podlahových ploch Af,ext z vnějších rozměrů zón s řízeným vnitřním prostředím je energeticky vztažná podlahová plocha Ac. Součet objemů z vnějších rozměrů zón Vext s řízeným vnitřním prostředím je objem V. Z hlediska principu stanovení těchto ukazatelů se tedy nic nemění, jen dochází k jejich přeznačení.
 • Úprava vzhledu protokolu energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Nově se tento protokol objevuje i při způsobu výpočtu dle vyhlášky č. 78/2013. Doposud se ve výsledcích objevoval jen v případě výpočtu dle NZÚ 2013.
2.1.0 Vydáno 18.9.2013
 • Možnost otevřít aplikace ve více oknech. UPOZORNĚNÍ: Otevřením jednoho souboru ve více oknech dojde k zabránění synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi
 • Přepracován systém zadávání pomocných energií. UPOZORNĚNÍ: U některých souborů starších verzí je potřeba provést nové zadání pomocných energií
 • Úprava stupnice průměrného součinitele prostupu tepla Uem pro jiné budovy než novostavby
 • Změna logiky stanovení referenčních požadavků na celkovou dodanou energii a neobnovitelnou primární energii z důvodu konzistentnosti výsledků v souvislosti s bodem uvedeným výše
 • Úprava výpočtu vzduchotechniky
 • Přidány energinositele pro centrální zásobování teplem
 • Upřesnění výpočtu Uem u vícezónového objektu u referenční budovy, pakliže jsou definovány vnitřní dělící konstrukce mezi zónami
 • Možnost přepínat mezi aplikacemi pomocí klávesové zkratky Ctrl + šipka vpravo / vlevo
 • Vylepšení ovládání pro dotykové obrazkovky
 • Možnosti nastavit automatické vyplňování údajů o zpracovateli
 • Možnost zadat více vlastníků, stavebníků a provozovatelů
 • Aktualizace zadávacích formulářů
 • Aktualizace zobrazení protokolu (doplněny tabulky s referenčními ukazateli a požadavky)
2.0.3 Vydáno 27.8.2013
 • Přidání volby stávající / navrhovaný stav pro NZÚ
 • Přidání protokolu výčet pro NZÚ
 • Aktualizace zobrazení protokolů
2.0.2 Vydáno 15.8.2013
 • Přidán výčet konstrukcí do protokolu NZÚ
2.0.1 Vydáno 6.8.2013
 • Upravena násobnost výměny vzduchu u RD s řízeným větráním pro účely výpočtu NZÚ mimo provozní dobu VZT
 • Drobné změny v protokolu NZÚ
2.0.0 Vydáno 12.7.2013
 • Modul Nová zelená úsporám
 • Protokol měrných tepelných ztrát dle požadavků NZÚ
 • Protokol Energetického štítku obálky budovy (EŠOB)
 • Propojení s Tepelnou technikou 1D
 • Možnost pojmenovat verzi výpočtu
 • Umožněny základní uživatelská nastavení
 • Možnost zadat tepelné vazby paušální přirážkou a po zónách
 • Sjednocen přístup k výpočtu infiltrace pro přirozené a mechanické větrání
 • Úprava výpočtu mechanického větrání
 • Aktualizace zadávacích formulářů
 • Aktualizace zobrazení protokolu
1.1.2 Vydáno 20.6.2013
 • Doplňkový protokol s údaji, které nejsou vyžadovány vyhláškou 78/2013 Sb. (zkušební verze)
 • Modální okno pro přesnější zadání stínění oken (v případě zadání po měsících je potřeba zadat nově)
 • Možnost zadat plochu konstrukce pomocí vzorce začínajícím znaménkem rovná se (=)
 • Modální okno pro výběr součinitele prostupu tepla standardních konstrukcí pro stěny a střechy
 • Nové zadání tepelné ztráty rozvody TV (u starších souborů je třeba zadat tyto ztráty nově na listu Ohřev TV)
 • Opravena chyba výpočtu v uvažování teploty v nevytápěném prostoru
 • Opravena chyba, kdy pro všechny výplně byla v některých případech uvažována shodná hodnota stínících součinitelů
 • Optimalizace výpočtů
 • Aktualizace zadávacích formulářů
 • Aktualizace zobrazení protokolu
 • Aktualizace grafického vyjádření
1.1.1 Vydáno 29.5.2013
 • Výpočet fotovoltaiky dle ČSN EN 15316-4-6
 • Datum v grafické části je propisován ze zadání
 • Zkrácení doby výpočtu
 • Aktualizace zadávacích formulářů
 • Aktualizace zobrazení protokolu
 • Aktualizace grafického vyjádření
1.1.0 Vydáno 15.5.2013
 • Výpočet solárních kolektorů dle TNI 73 0302
 • Možnost definování vlastního profilu užívání, zobrazení hodnot z užívacích profilů
 • Odstraněny problémy se zobrazením fotografie u souborů s diakritikou v názvu
 • Aktualizovány profily užívání - chybné jednotky u vnitřních tepelných zisků od osob (z důvodu konzistence výsledků nejsou profily aktualizovány automaticky, změna se projeví až novým výběrem profilu)
 • Upravena logika výpočtu vzduchotechniky vícezónových objektů
 • Upravena logika výpočtu měrných tepelných ztrát
 • Aktualizace zadávacích protokolů
 • Aktualizace zobrazení protokolu
1.0.4 Vydáno 30.4.2013
 • Nový list: Závěrečné hodnocení
 • Přepracovaný list: Navrhovaná opatření
 • Možnost vložit fotografii do grafického znázornění průkazu
 • Úprava výpočtu větrání, oprava reakce VZT na provozní dobu
 • Oprava situace, kdy mohlo docházet v grafické části ke zobrazení neaktuálních výsledků
 • Přepracování výpočtu pomocné energie na vytápění a přípravu TV
 • Oprava výpočtu maximálního objemu větracího vzduchu ve vícezónových modelech s nuceným větráním
 • Aktualizace zadávacích protokolů
 • Aktualizace zobrazení protokolu
 • Aktualizace grafického vyjádření
1.0.3 Vydáno 16.4.2013
 • Úprava výpočtu limitů Uem
 • Do celkové dodané energie je nově započtena dle vyhl. 78/2013 Sb. i energie okolního prostředí
 • Upravena citlivost zadání na desetinou čárku
 • Aktualizace zadávacích formulářů.
 • Aktualizace grafického vyjádření.
 • Aktualizace zobrazení protokolu.
1.0.2 Vydáno 11.4.2013
 • Opravena chyba, kdy nedocházelo k propsání některých hodnot ze zadání do protokolu
 • Úprava zadání osvětlení v nevytápěných zónách.
 • Oprava situace, kdy mohlo docházet ke ztrátě propojení konstrukcí mezi zónami, nebo k nezobrazení konstrukce v protokolu.
 • Úprava stanovení celkové ochlazované plochy obálky budovy
 • Oprava nepřesného stanovení tepelné ztráty větráním v neprovozních hodinách
 • Úprava výpočtu rekuperace tepla
 • Oprava zobrazování záporného znaménka u potřeby energie na chlazení
 • Oprava účinnosti chlazení referenční budovy
 • Oprava redukce primární energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • Aktualizace zadávacích formulářů
 • Aktualizace zobrazení protokolu.
1.0.1 Vydáno 8.4.2013
 • Možnost vytvářet adresářovou strukturu při ukládání souborů na serverové úložiště.
 • Úprava výpočtu pomocné energie na vytápění. V některých případech mohla vycházet nulová spotřeba.
 • Odstranění případu, kdy v některých situacích nedocházelo k redukci průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy pro nové budovy.
 • Odstranění problémů s výpočtem umělého osvětlení v případě vícezónových objektů.
 • Aktualizace výpočtu spotřeby energie na chlazení. V případě, kdy nebylo chlazení zajišťováno pomocí VZT, mohla vycházet nulová spotřeba.
 • Aktualizace výpočtu energie na větrání. Změna výpočtu referenční budovy, odstranění chyby při přepočtu jednotek.
 • Aktualizace zadávacích formulářů.
 • Aktualizace grafického vyjádření.
 • Aktualizace zobrazení protokolu.
 • Změna navigace v části "Výsledky"
1.0.0 Vydáno 29.3.2013
 • Vydána první verze aplikace Energetika