Omezit pro: 
říjen 2020
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky.
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
14. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
červenec 2020
Výpočty dle nové vyhlášky
8. 7. 2020 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Aktualizace: 18.8.2020. Od 5.6.2020 platí nová vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Nabývá účinnosti 1.9.2020. Od tohoto data budou muset být všechny průkazy energetické náročnosti budov (dále jen PENB) zpracovány dle této vyhlášky a budou posuzovány na nové požadavky. V reálné praxi však bude potřeba v některých případech PENB dle nové vyhlášky začít zpracovávat již před tímto datem. V tomto článku chceme dát doporučení, jak postupovat, pokud potřebujete již před účinností nové vyhlášky zpracovat PENB dle této nové vyhlášky.
červen 2020
Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Stašek
Program FVE nabízí automatické šablony pro nejčastější typy zapojení fotovoltaických systémů. V tomto článku se zaměříme na typ, který není mezi přímo podporovanými systémy, ale je možné jej v programu FVE počítat. Jedná se o systém kombinované akumulace přebytků elektrické energie do baterií a do teplé vody.
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790)
23. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790.
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1?
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce.
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání.
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2020
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy ČSN EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě ČSN EN ISO 13 790. Aktualizace 2020.06.12.
EN ISO 52 016-1: solární zisky
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
EN ISO 52 016-1: infiltrace
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020.
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy ČSN EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup.
Nový katalog klimadat
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Aktualizace 18.6.2020.
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing.Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.
Hlavní úpravy spočívaly v:

 • Maximální sjednocení funkci a způsobu zadání napříč moduly
 • Při vkládání vlastních dat produkce energie z OZE možnost využit zadání "csv" souborem
 • Doplněny přehledové grafy produkce OZE pro vlastní zadané hodnoty
 • Klimadata (solární ozáření) při výpočtu produkce z OZE nově převzaty dle vybrané lokality dle katalogu klimadat

FOTOVOLTAIKA (FVE):

Do všech modulů bylo v případě volby fotovoltaiky na formuláři zadání OZE sjednocen způsob využití vyprodukované elektřiny na tyto tři volby:

 • napojeno na elektrizační soustavu (export pouze přebytku elektřiny)
 • ostrovní (izolovaný) systém
 • napojeno na elektrizační soustavu (export celé produkce)
Posledně jmenovaná volba výše doposud chyběla v HOD modulu.
Sjednocen a doplněn způsob stanovení produkce elektřiny z FVE. Na tyto volby:

 1. EN 15  316-4-6
 2. definuji vlastní hodnoty produkce
 3. vlastní hodnoty - csv soubor
 4. nahrání produkce z programu FVE (není nabízeno v roletě - viz samostatná zelená ikona pro nahrání).
3. možnost je nová pro všechny moduly. 4.možnost je nahrání produkce vyrobené elektřiny z programu FVE, kde je nutno tento systém zadat, nechat vypočítat a pak jen hodnoty vyprodukované elektřiny nahrát z programu FVE do podformuláře FVE v programu ENERGETIKA. Tato 4. se nenabízí v roletě, ale její využití je možné pomocí zelené ikony umístěné na podformuláři FVE. V HOD modulu byla do této doby dostupná pouze první možnost - nově jsou doplněny možnosti zadání 2 až 4. Avšak v případě HOD modulu nemá zadání ad 2. smysl,  jelikož pomocí něho jsme schopni zadat pouze měsíční hodnoty, které pro hodinový krok výpočtu nejsou relevantní.


U všech modulů byly automaticky uvedeny informace, zda způsob zadání produkce elektřiny z FVE generuje vstupy pro měsíční nebo hodinové výpočty.

nebo

Těchto informací v zadání je/bude poté využito pro kontrolu zadání při přepínání mezi jednotlivými moduly. Týká se to především přepínání mezi modulem s hodinovým krokem výpočtu a s měsíčním krokem výpočtu. V  případě například zadání vlastních hodnot produkce souhrnně za měsíc, nelze tyto hodnoty použít pro hodinový krok výpočtu. Při opačném přechodu s tím samozřejmě problém není.
SOLÁRNÍ TERMICKÁ SOUSTAVA (STS):

U všech modulů byl v případě volby solárního termického systému sjednocen a doplněn způsob stanovení produkce tepla z STS. Na tyto volby:

 1. TNI 73 0302 (CZ)
 2. definuji vlastní hodnoty produkce
 3. vlastní hodnoty - csv soubor
3. možnost je nová pro všechny moduly. V HOD modulu byla do této doby dostupná pouze první možnost - nově jsou doplněny možnosti zadání 2 až 3. Avšak v případě HOD modulu nemá zadání ad 2. smysl,  jelikož pomocí něho jsme schopni zadat pouze měsíční hodnoty, které pro hodinový krok výpočtu nejsou relevantní.


U všech modulů byly automaticky uvedeny informace, zda způsob zadání produkce tepla z STS generuje vstupy pro měsíční nebo hodinové výpočty.

nebo


Těchto informací v zadání je/bude poté využito pro kontrolu zadání při přepínání mezi jednotlivými moduly. Týká se to především přepínání mezi modulem s hodinovým krokem výpočtu a s měsíčním krokem výpočtu. V  případě například zadání vlastních hodnot produkce souhrnně za měsíc, nelze tyto hodnoty použít pro hodinový krok výpočtu. Při opačném přechodu s tím samozřejmě problém není.

V případě STS je to samozřejmě reálně složitější, protože na rozdíl od elektřiny zde pro každou hodinu nemusíme bilancovat "poptávku" a produkci" pro každou hodinu, ale třeba za den. Záleží na dimenzování STS včetně zásobníku a profilu potřeby TV. Tomu se věnují již specializované SW. I v HOD modulu je to do doby zapracování EN 15 36-4-5, EN 15 316-5 (vysvětlení v CEN/TR 15 316-10-6) tak, že bilancování TV s STS je také po měsících, i když máme hodinové produkce tepla.