Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
Pro měsíční výpočet pro hodnocení ENB je povinnost použít měsíční klimadata dle ČSN 73 0331-1: 2020. Na tuto normu se odkazuje vyhláška 264/2020 Sb. ve své příloze 5 v části A.

Pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB je doporučeno použít hodinová klimadata dle studie Společnosti pro techniku prostředí (STP), kterou vypracovalo na základě zadání MPO v rámci podpory EFEKT (studie zde). Zatím je to doporučení. Ale v budoucnu se předpokládá překlopení klimadat z této studie do ČSN 73 0331-2 a stejně tak se předpokládá při budoucí aktualizaci vyhlášky o ENB, že se bude na tuto normu odkazovat. Takže bude zakotvena povinnost použít jednotě pro hodinový výpočet ENB tato hodinová klimadata. Doposud je to pouze v úrovni doporučení.

Není to tak, že ty měsíční klimadata dle ČSN 73 0331-1  jsou průměrem hodinových klimadat dle studie STP. Jedná se zde o zcela jinou sadu klimadat.

Nejlépe to bude ilustrovat případ měsíčního výpočtu RD, u kterého vypneme všechny tepelné zisky pro výpočet (solární, osoby, spotřebiče, z osvětlení), uvažujeme také pouze s přirozeným větráním a provedeme měsíční výpočet:

MĚS modul vs. MĚS modul (bez všech tepelných zisků)
Vlevo měsíční klimadata dle ČSN 73 0331-1, vpravo měsíční klimadata odvozená z hodinových klimadat studie STP:
V tomto případě je vliv rozdílných teplot na potřebu tepla na vytápění cca (71,3 - 76,9) / 76,9 = -7,3%.MĚS modul vs. MĚS modul (pouze se solárními tepelnými zisky)
Nyní příklad objektu vypočítáme ještě jednou, tentokrát se zapnutými solárními tepelnými zisky:

Vlevo měsíční klimadata dle ČSN 73 0331-1, vpravo měsíční klimadata odvozená z hodinových klimadat studie STP:
V tomto případě je souhrnný vliv rozdílných teplot a solárních tepelných zisků na potřebu tepla na vytápění cca (48,0 - 53,3) / 53,3 = -9,9%.


Porovnání klimadat:
Z hlediska dopadů na výpočet, pokud použijeme stejnou metodiku výpočtu (měsíční viz výše), tak ten rozdíl v potřebě tepla na vytápění zhruba odpovídá odlišnosti těchto klimadat.

U hodinového výpočtu však nelze sledovat jen tu celkovou odlišnost v jednotlivých měsících, ale záleží i na průběhu těchto hodnot během hodin. V extrémním případě můžeme mít dvě sady hodinových klimadat se stejnými měsíčními hodnotami, ale průběhy během hodin budou odlišné a tím bude odlišný i výsledek a to také v závislosti na časovém průběhu profilů užívání.


MĚS modul vs. HOD modul (pouze se solárními tepelnými zisky)
Porovnání měsíčního výpočtu s klimadaty dle ČSN 73 0331-1 (vlevo) a hodinového s klimadaty dle studie STP (vpravo). Výpočet byl proveden  pouze se zapnutými solárními zisky.
V tomto případě je vliv rozdílných teplot, solárních tepelných zisků a metodiky výpočtu na potřebu tepla na vytápění cca (49,7 - 53,3) / 53,3 = -6,75%.Poznámka: Nunto dodat, že z principu odlišnosti práce s akumulační hmotou v obalových konstrukcích zóny a uvnitř zóny mezi měsíčním a hodinovým výpočtem, jde rozdíl ve výsledku nejen za klimadaty ale i za touto odlišností práce s ní. Toto v podstatě nelze ani ekvivalentně zadat bez podrobnějších výpočtů ("bokem"), což nikdo dělat nebude. Současně "pouhým" překlopením zadání do HOD modulu bychom měli mít na paměti, že ekvivalentní zadání mezi měsíčním a hodinovým výpočtem to nebude i z dalších hledisek (poměr přímé a difuzní složky solárního záření - vliv na zadané zastínění, pokud se uvažuje, redistribuce konvektivní a sálavé složky topného výkonu - u hodinového výpočtu také ovlivňuje potřebu tepla, zcela odlišný výpočet tepelných ztrát do zeminy pomocí "virtuální teploty zeminy" atd.). V tomto konkrétním příkladu profil užívání zón z hlediska sledovaného parametru je ekvivalentní, protože v obou výpočtech nás zajímá pouze požadovaná teplota a objem větrání a tyto hodnoty jsou po celou hodnocenou dobu shodné: 20°C, resp. 0,3 1/h. U spotřeby elektřiny na umělé osvětlení v důsledku odlišného výpočtu, resp. profilu užívání už jsou rozdíly (ale o tom někdy příště). Ty ale neovlivňují u tohoto srovnávacího případu potřebu tepla na vytápění, protože pro výpočet byly tepelné zisky z umělého osvětlení záměrně vypnuté. Stejně jako u tepelných zisků od osob a od spotřebičů.


Závěr:
Už jenom při použití stejné metodiky výpočtu (měsíční krok) je patrný rozdíl dosažený ve výsledcích potřeby tepla na vytápění  vlivem použití odlišné sady klimadat pro výpočet. Použitá rozdílná klimadata tvoří jeden z mnoha vlivů v rozdílnosti výsledků mezi měsíčním výpočtem a následným překlopením zadání do hodinového výpočtu. 

HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.