Omezit pro: 
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
Úvodem je třeba říci, že jde o vstupy do programu. Neznamená to nemožnost využití programu pro výpočty PENB. Pouze to znamená, že do doby, než budou kompletně zapracovány nabídky vstupů dle ČSN 73 0331-1:2020 je zadání vstupů méně komfortní.

Jakmile budou do programu doplněny funkce katalogů profilů užívání, vrátí se komfort zadávání vstupů na stejnou úroveň jako před 1.11.2020, resp. bude ještě lepší.

Rozhodli jsme se nabídku vstupů realizovat v programu pomocí jednotlivých katalogů. Jako je to v programu již realizováno na formuláři UMĚLÉ OSVĚTLENÍ (katalog profilů požadavků na osvětlení). Takové řešení přináší do budoucna tyto výhody:

  • rychlá reakce na budoucí změny norem nabízejících vstupy (v řádu hodin). Zkrátka nové aktuální hodnoty budou vloženy jako další položky v katalogu administrátorem programu
  • Jakákoliv budoucí změna nebude vyžadovat zásah do programu (u současného roletového menu tomu bohužel tak není a to právě komplikuje zapracování jak do samotného programu, tak z hlediska kontroly všech protokolů z hlediska vypisování hodnot, které jsou na výběru těchto rolet také někdy závislé)
  • Možnost ukládat si vlastní uživatelské hodnoty do těchto katalogů (profily užívání, účinnosti apod.) a s tím souvisí i jednoduché opakované použití takto uložených hodnot pro jinou zónu nebo jiný soubor zadání
  • Odpadne nutnost přezadávání profilů užívání při změně modulu  MĚŠ<=>NZÚ, MĚS<=>HOD, NZÚ<=>HOD
  • bude plně zachována kompatibilita se staršími zadáními
Katalogy jsou momentálně rozpracovávány na vývojářské větvi programu. Časová tíseň z důvodu urcyhleného zapracování nové vyhlášky o ENB vše navazující odsunula. Přesný den vystavení katalogů nelze zatím dělit. Stane se tak samozřejmě co nejdříve, jak to bude možné (tj. kompletní zapracování do struktury programu a otestování). Zde například náhled na zapracování katalogu profilů užívání na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY:


JAK DOČASNĚ ZADÁVAT AKTUÁLNÍ HODNOTY VSTUPŮ DLE ČSN 73 0331-1:2020 NEŽ BUDOU VYSTAVENY KATALOGY?

U každého vstupu zadání je umožněno zadat vlastní - uživatelskou hodnotu. A toho je využito. Tzn. aktuální sezónní účinnosti zdrojů tepla, účinnosti distribuce apod.  dle ČSN 73 0331-1 lze zadat jako vlastní hodnotu. Aby uživatel nemusel kvůli tomu listovat v ČSN 73 0331-1, byly aktuální hodnoty těchto účinností vloženy do tabulek v nápovědě. V nápovědě lze tuto hodnotu zjistit a přepsat do zadání jako vlastní hodnotu.

1) sezónní účinnosti zdrojů tepla:

Např. nápověda k poli sezónní účinnosti zdrojů tepla. Tyto hodnoty se použití pro typy zdrojů K, CZT, KVET. Pro typ zdroje TČ se nic nezměnilo a je možno zadávat vstupy dle TNI 73 0331.2) sezónní účinnosti distribuce tepla:

Opět hodnoty dle ČSN 73 0331-1:2020 je možno zadat jako vlastní. Hodnoty jsou uvedeny v nápovědě k poli pro zadání účinnosti distribuce tepla na vytápění.
3) profily užívání umělého osvětlení

Jelikož tento katalog umělého osvětlení již delší čas je zapracován, jsou v něm uvedeny aktuální profily a lze je volit:
4) profily užívání zóny

Poslední je bod náleží profilům užívání, které se přiřazují na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY. V současné době jsou v roletě nabízeny profily užívání poplatné ČSN 73 0331-1:2018 (které byly shodné s TNI 73 0331). V aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 došlo u některých profilů ke změnám vstupních hodnot.

Pokud chceme zadat profil užívání, který má dle nové ČSN 73 0331-1:2020 některé vstupy odlišné a pokud je nutno tyto vstupy uvažovat, opět jdeme cestou definování vlastního profilu užívání.

1. volíme profil užívání  "definuji vlastní profil"


2. otevřeme modální okno a v něm jako výchozí profil pro úpravu volíme profil, který chceme použít např. profil BD - obytné prostory: