Omezit pro: 
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
červenec 2020
Výpočty dle nové vyhlášky
8. 7. 2020 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Aktualizace: 18.8.2020. Od 5.6.2020 platí nová vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Nabývá účinnosti 1.9.2020. Od tohoto data budou muset být všechny průkazy energetické náročnosti budov (dále jen PENB) zpracovány dle této vyhlášky a budou posuzovány na nové požadavky. V reálné praxi však bude potřeba v některých případech PENB dle nové vyhlášky začít zpracovávat již před tímto datem. V tomto článku chceme dát doporučení, jak postupovat, pokud potřebujete již před účinností nové vyhlášky zpracovat PENB dle této nové vyhlášky.
červen 2020
Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Stašek
Program FVE nabízí automatické šablony pro nejčastější typy zapojení fotovoltaických systémů. V tomto článku se zaměříme na typ, který není mezi přímo podporovanými systémy, ale je možné jej v programu FVE počítat. Jedná se o systém kombinované akumulace přebytků elektrické energie do baterií a do teplé vody.
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790)
23. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790.
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1?
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce.
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání.
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2020
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy ČSN EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě ČSN EN ISO 13 790. Aktualizace 2020.06.12.
EN ISO 52 016-1: solární zisky
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
EN ISO 52 016-1: infiltrace
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020.
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy ČSN EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup.
Nový katalog klimadat
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Aktualizace 18.6.2020.
Nový katalog klimadat doznal těchto změn:

  1. katalog sjednocen pro měsíční a hodinový krok výpočtu
  2. formát dat jednoznačně uzpůsoben normě EN 15 927-4.
  3. jsou-li pro danou položku v katalogu (lokalitu) hodinová klimadata, jsou z nich měsíční vygenerovány automaticky
  4. doplněny grafické přehledy klimadat jak pro měsíční, tak pro hodinová data
  5. pro měsíční data doplněn i tabulkový přehled klimadat
  6. doplněny další informace (časové pásmo, zeměpisná délka a šířka)
  7. umožnění nahrání vlastních měsíčních i hodinových klimadat pomocí "csv" souboru

Níže si jednotlivé funkce blíže představíme:

Katalog najdete na stejném místě jako doposud (formulář zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE) a to ve všech modulech výpočtu.


Katalog byl nově sjednocen pro všechny moduly výpočtu.  Záleží tedy podle modulu výpočtu (výpočetní krok a účel výpočtu), jakou položku z katalogu klimadat zvolíme pro výpočet (s výpočtem v hodinového modulu neuspějeme, pokud vybereme lokalitu jen s měsíčními klimadaty).


Formát dat dle EN 15 927-4 předepisuje strukturu dat pro hodinová klimatická data. Dle Národní přílohy 3 (NA.3) mají tento předpis:


Žlutě jsou vyznačeny ty klimatické údaje, které v současném stavu programu ENERGETIKA vstupují do výpočtu energetické náročnosti, pokud jsou v klimadatech zadány. Červeným obtažením jsou navíc označeny ty klimadata, které je nutno zadat minimálně, pokud chceme s nimi počítat (ty jsou nutné pro výpočet potřeba tepla a chladu).

TT - pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení, potřeby pro vlhkostní úpravu.
RH -  pro výpočet potřeby pro vlhkostní úpravu (pokud v klimadatech tato data absentují,  je v programu uvažováno s průměrnými hodnotami relativní vlhkosti v exteriéru dle ČSN 73 0331-1 pro každý měsíc). ,
PP - pro výpočet potřeby pro vlhkostní úpravu (pokud v klimadatech tato data absentují,  je v programu uvažováno se standardní hodnotou 1013,251) hPa). ,
WV - pro výpočet infiltrace a pro výměnu vzduchu v prostoru pod zvýšenou podlahou při přirozeném větrání (pokud v klimadatech tato data absentují,  je v programu uvažováno se standardní hodnotou 101) m/s).
GR - pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení, pro výpočet produkce "solárních" OZE
DR - pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení (pokud hodnota není k dispozici, uvažuje se podíl přímého solárního záření BR z celkového globálního záření GR pro výpočet "fsol,dir" dle tabulkových hodnot EN ISO 52016-1 tab. B.48a+b. Pokud je hodnota k dispozici, uživatel má možnost volit, zda "fsol,dir" pro výpočet volit z tabulkových hodnot nebo zda jej stanovit pomocí zadaného difuzního záření DR v katalogu: fsol,dir = 1 - DR/GR. Difuzní záření DR je uvažováno jako všesměrné, GR v předchozím vzorci jako globální záření kolmé na plochu konstrukce).

Poznámka:
1) Pokud nemáme k dispozici přímo data ve formátu dle EN 15 927-4, tak většinou pro konkrétní lokalitu jsou běžně dostupná alespoň data TT a GR. Aby výpočet infiltrace (případně vlhkostní úpravy) mohl proběhnout a přitom nebyla data RH, WV (případně PP) ve vybraných klimadatech zadána, uvažují se výše uvedené obecné standardní hodnoty.  

ZÁLOŽKA MĚSÍČNÍ KLIMADATA:

Hodnoty globálního záření GR na horizontální rovinu jsou nejčastěji dostupná. Problémem je, že u měsíčního kroku výpočtu není jednoduché z tohoto vstupu získat hodnoty globálního záření kolmého na plochu o konkrétní dané orientaci ke světovým stranám a konkrétním sklonu. Proto také v TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny tyto hodnoty pro jednotlivé orientace a sklony konstrukcí. V katalogu klimadat SW ENERGETIKA je také umožněno zadat tyto hodnoty globálního záření GRβ,γ  i pro každý azimut a sklon konstrukce. Aby byla možnost plnohodnotně využívat získané globální záření GR na vodorovnou rovinu i pro různé další lokality  v rámci ČR, je v SW doplněna funkce, která zadané globální záření GR na vodorovnou rovinu automaticky přepočítá pro jednotlivé orientace ke světovým stranám a sklonům konstrukcí podle poměrů, které panují mezi GR na vodorovnou rovinu a GRβ,γ  na konkrétní plochy o orientacích a  sklonech uvedených v TNI 73 0331, resp.  ČSN 73 0331-1. Tuto možnost stanovení globálního záření GRβ,γ pro jednotlivé orientace a sklony na základě zadaného globálního záření na vodorovnou rovinu považujeme za dostačující a blíže realitě, než uvažovat pro všechny případy údaje dle TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1. Toto je samozřejmě možné tam, kde užití klimadat dle TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1 není závazné (např. energetické studie, energetické audity a posudky apod.). Pokud však uživatel má tyto údaje globálního záření GRβ,γ  po jednotlivých orientacích a sklonech již změřeny přímo,  nic nebrání už v této podobě zadat klimadata do katalogu.ZÁLOŽKA HODINOVÁ KLIMADATA:Hodnoty globálního záření GR na horizontální rovinu jsou nejčastěji dostupná. V hodinových klimadatech se však poměrně často setkáme také s uváděním globálního a přímého solárního záření kolmého na rovinu normály ke slunečním paprskům (v katalogu označeno jako GR↙ a BR↙ ). Katalog SW ENERGETIKA umožňuje i tento typ klimadat zadat. Má to svůj důvod: V  hodinovém výpočtu není problém přepočítat pro každý sklon a orientaci konstrukce z globálního záření GR na vodorovnou rovinu na globální záření GR kolmé na plochu řešené konstrukce. Umožňuje to znalost výšky a azimutu Slunce na obloze pro každou hodinu (závisí na světové šířce a délce - čili polohy objektu, hodině, ročním období). Problém je v tom, že při přepočtu pohybujících se ve velmi ostrých úhlech (mezi vodorovnou rovinou a kolmicí na řešenou plochu) jsou tyto přepočty  velmi citlivé na změnu vstupů (např.svěětová šířka objektu) a tudíž náchylné na chybu (odklon od reality), byť matematicky správně.  Důvodem je vyšší "tloušťka" atmosféry (a její vlastnosti) pro směr paprsků, které jí pronikají v ostrém úhlu než v úhlech větších.