TEPELNÁ TECHNIKA 1D

SPUSTIT

Program pre tepelnotechnické výpočty skladieb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálneho šírenia tepla aj vlhkosti. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.

Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

 

Základné informácie

 

TEPELNÁ TECHNIKA 1D je program na výpočet a posúdenie tepelnej techniky skladieb konštrukcií a výplní otvorov. V programe sú k dispozícii rozsiahle pomocné výpočty na zohľadnenie rôznych systematických tepelných mostov, vplyvu spojov na faktor difúzneho odporu materiálu a ďalšie. K dispozícii sú katalógy materiálov, skladieb aj okrajových podmienok. Pomocou programu je možné vytvoriť:

 

 • Komplexné tepelnotechnické posúdenie skladieb konštrukcií a výplní otvorov podľa ČSN 73 0540-2
 • Komplexné tepelnotechnické posúdenie skladieb konštrukcií a výplní otvorov podľa STN 73 0540-2
 • Protokol výpočtov súčiniteľov prestupu tepla konštrukciou pre dotačný program Nová zelená úsporám
 • Kompletný energetický posudok pre datačný program Nová zelená úsporám

 

Pomocou programu je možné vypočítať nasledujúce tepelnotechnické parametre konštrukcií:

 • Súčiniteľ prestupu tepla podľa STN 73 0540-2 a ČSN EN ISO 6946
 • Súčiniteľ prestupu tepla výplňou otvorov podľa STN EN ISO 10077-1
 • Najnižšia vnútorná povrchová teplota (teplotný faktor vnútorného povrchu) podľa STN 73 0540-2
 • Najnižšia vnútorná povrchová teplota (teplotný faktor vnútorného povrchu) podľa STN EN ISO 13788
 • Pokles dotykovej teploty podlahy podľa STN 73 0540-2
 • Skondenzovaná vodná para vo vnútri konštrukcie a ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary vo vnútri konštrukcie podľa STN EN ISO 13788
 • Skondenzovaná vodná para vo vnútri konštrukcie a ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary vo vnútri konštrukcie podľa STN 73 0540-2
 • Hmotnostná vlhkosť drevených prvkov v konštrukcii na vyhodnotenie rizika biologického ohrozenia zabudovaných drevených prvkov
 • Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu na rozhraní jednotlivých vrstiev skladby pre podrobné vyhodnotenie rizika vlhkostných porúch (napr. kondenzácia alebo rast plesní nad podhľadom alebo kondenzácia na spodnom líci uzavretej dvojplášťovej strechy)
 • Vysychanie konštrukcie podľa STN EN ISO 13788
 • Dynamické parametre konštrukcií podľa STN EN ISO 13786
Výpočty a posúdenia sú realizované podľa noriem:
 • STN 73 0540-1:2002 - Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia
 • STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 - Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
 • STN 73 0540-3:2012 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 • STN EN ISO 6946:2019 - Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy
 • STN EN ISO 10077-1:2020 - Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne
 • STN EN ISO 13788:2013 - Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy
 • STN EN ISO 13786:2018 -Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy

VideoukáŽka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime celá obrazovka).


Technický list

Ďalšie podrobnosti nájdete v technickom liste k programu.

Technický list