TEPELNÁ TECHNIKA 2D

SPUSTIT

Program pre tepelnotechnické výpočty a posúdenie stavebných detailov. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.
 
Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo (viac info TU).

Základné informácie

TEPELNÁ TECHNIKA 2D je program na výpočet a posúdenie tepelnej techniky stavebných detailov (výpočet tepelných väzieb - lineárneho činiteľa prestupu tepla, výpočet povrchových teplôt - teplotného faktora vnútorného povrchu). Hlavné vlastnosti programu sú:

Projekt "TEPELNÁ TECHNIKA 2D - WEBOVÁ APLIKÁCIA PRE TEPELNOTECHNICKÉ VÝPOČTY A POSUDZOVANIE STAVEBNÝCH DETAILOV bol spolufinancovaný z fondov EÚ.

 
Program je možné vyskúšať na 14 dní zadarmo - viac informácií nájdete TU.

Pracovné okno programu Tepelná technika 2D


Výpočty a posúdenia sú realizované podľa noriem:

  • ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 6946:2018 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
  • ČSN EN ISO 10077-2:2019 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
  • ČSN EN ISO 13788:2019 - Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 10211:2018 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
  • ČSN EN 15026:2007 - Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace
Zobrazenie výsledkov v programe Tepelná technika 2D

Videoukážka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime celá obrazovka). K dispozícii sú celkom 4 videá venované jednotlivým oblastiam programu.

Video 1 - Tvorba geometrie

Video 2 - Zadávanie materiálov a okrajových podmienok

Video 3 - Výpočet a práca s výsledkami

Video 4 - Doplňujúce výpočty a protokol