Programy pre špecialistov

 

ENERGETIKA

Program pre výpočty energetickej náročnosti. Pomocou programu je možné vytvoriť PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. aj energetický certifikát a projektové hodnotenie podľa slovenskej legislatívy; výpočet tepelných strát podľa STN EN 12831; výpočet energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2. Program tiež obsahuje modul pre výpočty pre dotačný program NZÚ.

TEPELNÁ TECHNIKA 1D

Program pre tepelnotechnické výpočty skladieb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálneho šírenia tepla aj vlhkosti. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.

TEPELNÁ TECHNIKA 2D

Program pre tepelnotechnické výpočty a posúdenie stavebných detailov (výpočet tepelných väzieb - lineárneho súčiniteľa prestupu tepla, výpočet povrchových teplôt - teplotného faktora vnútorného povrchu). Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2..

DUTINA

Program pre tepelnotechnické výpočty vetraných vzduchových vrstiev. Program umožňuje výpočty priebehu tepla aj vlhkosti vo vetranej vzduchovej vrstve konštrukcie. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2.

KOMFORT

Program pre tepelnotechnické výpočty miestností. Program umožňuje výpočty priebehu teploty vzduchu v miestnosti v letnom aj zimnom období a stanovenie parametrov tepelnej pohody v miestnosti. Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na letnú a zimnú tepelnú stabilitu podľa STN 73 0540-2 a podľa STN 73 0540-2.

AKUSTIKA

Program pre výpočty nepriezvučnosti konštrukcií. Program umožňuje výpočty vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti jednoduchých aj dvojitých konštrukcií. Výsledky je možné porovnávať s požiadavkami na konštrukcie podľa ČSN 73 0532.

ANTIRADON

Program pre výpočty koncentrácie radónu prenikajúceho z podložia do vnútorného prostredia budov. Pomocou programu je možné dimenzovať protiradónové opatrenia.

FVE

Program pre výpočty fotovoltaických elektrární (FVE) v hodinovom kroku výpočtu. Program umožňuje výpočet produkcie elektriny FVE, nastavenie schém odberu energetickej energie v budove a výpočet využiteľného množstva elektrickej energie na vlastnú spotrebu. Program vie zohľadniť aj batérie na ukladanie elektrickej energie.


3D EDITOR

3D EDITOR je program na zadanie 3D geometrie objektu a okolia. V súčasnej verzii je 3D zadanie prepojené s programom FVE a umožňuje presné stanovenie zatienenej časti fotovoltaického systému pri výpočte produkovanej elektrickej energie.


TZB

Program pre výpočet tepelných strát po miestnostiach a návrh vykurovacích telies. Teraz pracujeme na rozšírení programu TZB o výpočty vykurovacích sústav pre dimenzovanie potrubia, hrúbky tepelnej izolácie potrubia, regulačných ventilov, vyvažovacích ventilov a ďalších prvkov vykurovacej sústavy.