Výpočtové programyENERGETIKA

Program pro výpočty energetické náročnosti. Pomocí programu je možné vytvořit PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb. i energetický certifikát a projektové hodnocení dle slovenské legislativy; výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12831; výpočet energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Program také obsahuje modul pro výpočty pro dotační program NZÚ.


TEPELNÁ TECHNIKA 1D

Program pro tepelnětechnické výpočty skladeb. Program umožňuje výpočty jednodimenzionálního šíření tepla i vlhkosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540-2.


TEPELNÁ TECHNIKA 2D

Program pro tepelnětechnické výpočty a posouzení stavebních detailů (výpočet tepelných vazeb - lineárního činitele prostupu tepla, výpočet povrchových teplot - teplotního faktoru vnitřního povrchu). Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2.


DUTINA

Program pro tepelnětechnické výpočty větraných vzduchových vrstev. Program umožňuje výpočty průběhu tepla i vlhkosti ve větrané vzduchové vrstvě konstrukce. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2 a dle STN 73 0540-2.


KOMFORT

Program pro tepelnětechnické výpočty místností. Program umožňuje výpočty průběhu teploty vzduchu v místnosti v letním i zimním období a stanovení parametrů tepelné pohody v místnosti. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na letní a zimní tepelnou stabilitu dle ČSN 73 0540-2 a dle STN 73 0540-2.


AKUSTIKA

Program pro výpočty neprůzvučnosti konstrukcí. Program umožňuje výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti jednoduchých i dvojitých konstrukcí. Výsledky je možné porovnávat s požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0532.      


ANTIRADON

Program pro výpočty koncentrace radonu pronikajícího z podloží do vnitřního prostředí budov. Pomocí programu je možné dimenzovat protiradonová opatření.


FVE

Program pro výpočty fotovoltaických elektráren (FVE) v hodinovém kroku výpočtu. Program umožňuje výpočet produkce elektřiny FVE, nastavení schémat odběru energetické energie v budově a výpočet využitelného množství elektrické energie k vlastní spotřebě. Program umí zohlednit také baterie pro ukládání elektrické energie.


3D EDITOR

3D EDITOR je program pro zadání 3D geometrie objektu a okolí. V současné verzi je 3D zadání propojeno s programem FVE a umožňuje přesné stanovení zastíněné části fotovoltaického systému při výpočtu produkované elektrické energie.TZB

Program pro výpočet tepelných ztrát po místnostech a návrh otopných těles.Nyní pracujeme na rozšíření programu TZB o výpočty otopných soustav pro dimenzování potrubí, tloušťky tepelné izolace potrubí, regulačních ventilů, vyvažovacích ventilů a dalších prvků otopné soustavy..