ENERGETIKA

SPUSTIT

Pomocou programu je možné vytvoriť PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. aj energetický certifikát a projektové hodnotenie podľa slovenskej legislatívy.
 


Program je možno vyskúšať na 14 dní zadarmo ( info TU).

 
Od 10.3.2020 je účinný zákon č. 378/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 35/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z.z..
 
Základní informace
 

ENERGETIKA je program pro výpočet a posouzení energetické náročnosti se širokým rozsahem využití.  Pomocí programu je možné vytvořit:

 • Energetický certifikát budovy (ECB) podľa zákona 555/2005 Z.z. a 300/2012 Z.z. a vyhlášek  364/2012, 324/2016 a 35/2022 Z.z.
 • Projektové hodnocení budovy
 • Výpočty pre certifikáciu BREEAM - kredit ENE 01

Medzi výstupy programu patria (všetko obsiahnuté v protoloch programu):

 • merná potreba tepla na vykurovanie
 • merná potreba chladu na chladenie
 • čiastková dodaná energia pre technické systémy vykurovania, chladenia, vetrania, úpravu vlhkosti vzduchu, prípravu teplej vody a osvetlenie za rok
 • celková dodaná energia za rok
 • celková primárna energie za rok (globálny ukazovateľ)
 • priemerný súčiniteľ prestupu tepla
 • atď.

Výpočty sú realizované podľa európskych a národných noriem:

 • STN 73 0540-1 až 3 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov...
 • EN ISO 13790 - Energetická náročnosť budov - výpočet spotreby energie na vykurovanie a chladenie
 • EN ISO 13789 - Tepelné správanie budov - Merné tepelné toky prestupom tepla a vetraním - Výpočtová metóda
 • EN ISO 13370 - Tepelné správanie budov - Prenos tepla zeminou - Výpočtové metódy
 • EN 15316 - Tepelné sústavy v budovách ...
 • TNI 73 0302 - Energetické hodnotenie solárnych tepelných sústav - Zjednodušený výpočtový postup
 • atď.

Program obsahuje aj katalógy hodnôt podľa TNI 73 0331 Energetická náročnosť budov - Typické hodnoty pre výpočet.

Videoukážka

Ukážku práce v programe nájdete v nasledujúcom videu (odporúčame sledovať video v režime "celá obrazovka").