KOSTO

Modul KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o propočet ceny budovy a zpřesňuje se tím prvotní odhad ceny. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí – stěny, příčky, okna, dveře, podlahy, střecha, atd. Modul používá stejnou strukturu (třídník TSKP) jako podrobné rozpočty.

Pro jaké stavby je modul KOSTO určen

Modul KOSTO je určen pro propočet celkové ceny novostaveb a ve velmi omezené míře pro propočet ceny pro práce na dokončených stavbách. KOSTO se zaměřuje pouze na vybrané typy budov a jejich vedlejší stavební objekty (přípojky, zpevněné plochy, oplocení). V současné verzi modulu KOSTO je možné stanovit cenu rodinného domu, bytového domu, administrativní budovy a dalších pro bydlení (chaty), budov občanské vybavenosti (např. školy) a budovy pro výrobu a služby. Nelze však stanovit cenu halových objektů.

Hlavní výhody KOSTO

KOSTO je založeno na agregovaných položkách, což jsou položky obsahující soubor prací nebo dílčích konstrukcí. V položkách jsou započteny obvyklé (běžně dostupné a používané) stavení materiály a výrobky a běžný způsob provádění prací za obvyklých podmínek.V těchto položkách jsou zakalkulované přípravné a související výkony (např. zaměření, usazení, očištění).
K těmto agregovaným položkám se přiřadí výměry konstrukcí, a vzniká tak propočet celkové ceny stavby se zohledněním konkrétního technického řešení objektu. KOSTO využívá kvalitní cenovou soupravu ÚRS, která je založena na vědeckých základech a mnoha desítkách let budovaného know-how společnosti ÚRS. Cenová soustava ÚRS je nepřetržitě aktualizována. Modul KOSTO je aktualizován 2x ročně. Výměry je možné vypočítat z dokumentace architektonické nebo projektové studie bez znalosti podrobných detailů, jako je tomu u podrobného rozpočtu.

Přesnost

Díky agregovaným položkám vycházejících z cenové soustavy ÚRS je možné očekávat přesnost ceny s odchylkou do 15 % oproti podrobnému rozpočtu. U mnoha budov může být odchylka i o dost nižší - viz příklad. kde je odchylka cca 3,7 %


Postup práce v modulu KOSTO

  • Výběr typu objektu
  • Zadání základních údajů ke stavbě (hlavní budova a vedlejší objekty)
  • Postupné zadávaní jednotlivých konstrukcí a jejich výměr
  • Zohlednění umístění stavby
  • Zobrazení protokolu s výsledným propočtem ceny stavby
  • Možnost vytisknout protokol v PDF