Modul ECB

Modul ECB je součást licence programu ENERGETIKA pro použití na Slovensku (viz ceník).

Základní informace

Modul ECB programu ENERGETIKA je  určen k výpočtu a hodnocení energetické hospodárnosti budov a tvorbu energetických certifikátů podle zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov ve znění zákona 300/2012 Sb. a dle prováděcí vyhlášky č. 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky k tomuto zákonu.

Modul výpočtu pracuje v měsíčním kroku výpočtu dle postupů uvedených v STN EN ISO 13 790 se vstupními okrajovými podmínkami výpočtu (vnějšími i vnitřními) dle STN 73 0540-2 pro stanovení potřeby tepla na vytápění i jsou stanovovány v souladu se soustavou evproských norem pro hodnocení energetické náročnosti budov a v souladu s požadavky vyhlášky č. 364/2012 MDVRR SR. Hodnotící kritéria jsou nastavena dle požadavků vyhlášky č. 364/2012 MDVRR SR.  Při měsíčním kroku výpočtu lze tedy tímto výpočetním nástrojem hodnotit i budovy s profily užívání odlišných od obytných budov (RD,BD - u obytných budov lze použít i jen sezónní výpočet potřeby tepla na vytápění) např. se jedná o administrativní budovy, budovy pro obchodní účely, sportovní stavby atd. U těchto neobytných, ale pobytových budov, nelze použít sezónní výpočet.

Modul umožňuje i rychlý ("rýchlá metóda") i podrobný (ale nikoliv "komplexnú metódu") výpočet spotřeby energie na umělé osvětlení dle technické normy STN 15 193. Modul také umožňuje podrobný výpočet spotřeby energie na strojní chlazení, nucené větrání a vlhkostní úpravu vzduchu úměrný vstupům pro měsíční krok výpočtu.

K programu ENERGETIKA je k dispozici manuál v pdf (ke stažení zde) i online nápovědy  přímo  při zadávání do programu. Moduly pro hodnocení energetické náročnosti budov mají vesměs společné nápovědy, jelikož se jedná o principielně shodné postupy.

Výstupy modulu ECB

  • GLOBÁLNÍ UKAZATEL - přehledný "energetický štítek" pro rychlý přehled hodnocení globálního ukazatele a ukazatele spotřeby energie v budově
  • SPRÁVA - podrobný protokol popisující veškeré stavební a technické systémy zadané do programu pro vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Správa  obsahuje vše,  co předepisuje příloha č. 4 vyhlášky 364/2012 Z.z. MDVRR SR.
  • INFOREG - koncentrovaný přehledně strukturovaný protokol dle  formulářů na www.inforeg.sk s vypsanými údaji o energetické náročnosti budovy a jejich vyhodnocením, které lze poté překopírovat na web www.inforeg.sk, kde se musí registrovat všechny zpracované energetické certifikáty, a ze kterého se následně tiskne ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT. V současné době pracujeme na možnosti přímého uploadu výsledků na www.inforeg.sk.
  • PROJEKTOVÉ HODNOCENÍ - protokol pro projektové hodnocení energetické hospodárnosti budov


Náhled na protokol INFOREG