Modul ECB

Modul ECB je súčasť licencie programu ENERGETIKA pre použitie na Slovensku (viď. cenník).

Základné informácie

Modul ECB programu ENERGETIKA je určený na výpočet a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov a tvorbu energetických certifikátov podľa zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona 300/2012 Zb. a podľa vykonávacej vyhlášky č. 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k tomuto zákonu.

Modul výpočtu pracuje v mesačnom kroku výpočtu podľa postupov uvedených v STN EN ISO 13 790 so vstupnými okrajovými podmienkami výpočtu (vonkajšími aj vnútornými) podľa STN 73 0540-2 pre stanovenie potreby tepla na vykurovanie i sú stanovované v súlade so sústavou európskych noriem pre hodnotenie energetickej náročnosti budov av súlade s požiadavkami vyhlášky č. 364/2012 MDVRR SR. Hodnotiace kritériá sú nastavené podľa požiadaviek vyhlášky č. 364/2012 MDVRR SR. Pri mesačnom kroku výpočtu možno teda týmto výpočtovým nástrojom hodnotiť aj budovy s profilmi používania odlišných od obytných budov (RD,BD - pri obytných budovách možno použiť aj len sezónny výpočet potreby tepla na vykurovanie) napr. sa jedná o administratívne budovy, budovy na obchodné účely , športové stavby atď. U týchto neobytných, ale pobytových budov, nemožno použiť sezónny výpočet.

Modul umožňuje aj rýchly ("rýchla metóda") aj podrobný (ale nie "komplexnú metódu") výpočet spotreby energie na umelé osvetlenie podľa technickej normy STN 15 193. Modul taktiež umožňuje podrobný výpočet spotreby energie na strojné chladenie, nútené vetranie a vlhkostnú úpravu vzduchu úmerný vstupom pre mesačný krok výpočtu.

K programu ENERGETIKA je k dispozícii manuál v pdf (na stiahnutie tu) aj online pomocníka priamo pri zadávaní do programu. Moduly pre hodnotenie energetickej náročnosti budov majú spoločné nápovedy, pretože ide o principiálne zhodné postupy.

Výstupy modulu ECB

  • GLOBÁLNY UKAZOVATEĽ - prehľadný "energetický štítok" pre rýchly prehľad hodnotenia globálneho ukazovateľa a ukazovateľa spotreby energie v budove
  • SPRÁVA - podrobný protokol popisujúci všetky stavebné a technické systémy zadané do programu pre vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Správa obsahuje všetko, čo predpisuje príloha č. 4 vyhlášky 364/2012 Z.z. MDVRR SR
  • INFOREG - koncentrovaný prehľadne štruktúrovaný protokol podľa formulárov na www.inforeg.sk s vypísanými údajmi o energetickej náročnosti budovy a ich vyhodnotením, ktoré je potom možné prekopírovať na web www.inforeg.sk, kde sa musia registrovať všetky spracované energetické certifikáty, a z ktorého sa následne tlačí ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT. V súčasnej dobe pracujeme na možnosti priameho uploadu výsledkov na www.inforeg.sk.
  • PROJEKTOVÉ HODNOTENIE - protokol pre projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

 

Náhľad na protokol INFOREG