Modul MESAČNÝ VÝPOČET

Modul Mesačný výpočet sa predáva spoločne s modulom NZÚ a Hodinový výpočet ako súčasť licencie programu ENERGETIKA pre použitie v Českej republike (viď. cenník).

Základné informácie

Modul je určený na tvorbu preukazu energetickej náročnosti budovy (PENB) podľa vyhlášky 78/2013 Zb. a energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2. Pre výpočty energetickej náročnosti je využívaný mesačný výpočet podľa ČSN EN ISO 13790.

Výstupy

Všetky výstupy je možné priamo z programu exportovať do PDF. Základným výstupom modulu je PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. PENB sa skladá z gafického vyjadrenia výsledkov a protokolu.

   

Ďalším výstupom je energetický štítok obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2.
    
Tiež je možné vytlačiť doplnkový protokol, ktorý obsahuje informácie nad rámec výstupu PENB podľa vyhlášky 78/2013 Zb. aj energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 73 0540-2.