+
Způsob ověření
Uživatelské jméno
Heslo
  Vytvořit účet Zapomenuté heslo

NEBO
 
Omezit pro: 
červenec 2024
Excelový pomocník pro tvorbu vlastních profilů užívání pro HOD modul v programu ENERGETIKA
1. 7. 2024 | Autor: Ing. Tomáš Koula
Možná jste už při tvorbě PENB s hodinovým krokem výpočtu narazili na to, že výchozí profily neodpovídají provozu, který se snažíte namodelovat. V takovém případě můžete do Energetiky zadat vlastní profil prostřednictvím jednoho nebo více .csv souborů. Vyznat se ve struktuře .csv souboru může být pro někoho složité a navíc jsou tady problémy obecně spojené s .csv soubory - např. .csv soubor otevřený v Excelu chápe čísla určitého rozsahu s desetinnou tečkou jako datum (úprava takového souboru je potom složitá), případně je problém s formátem při ukládání.
červen 2024
Jak dosáhnout na vyšší energetickou třídu v PENBu pomocí lokálních klimadat
26. 6. 2024 | Autor: Ing. arch. Adrián Babiš, M.Sc.
V tomto článku si názorně ukážeme, jak lze pomocí klimadat pro konkrétní lokalitu u výpočtu PENBu snížit měrnou potřebu tepla na vytápění pro dosažení 20 kWh/m2 podmínky NZÚ, zvýšit výpočtovou úsporu primární energie nebo dosáhnout vyšší třídy energetické hospodárnosti. Povíme si také o výhodách a nevýhodách těchto lokálních klimadat, i o tom, ve kterých lokalitách má smysl je využít.
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
První část protokolů mezivýsledků pro hodinový krok výpočtu obsahuje tabulky a grafy pro názorný a rychlý základní přehled výsledků. Je třeba uvést, že tabulková forma bude mít v těchto protokolech z principu vždy měsíčních podrobnost výpisu. Dle typu údaje je pak v posledním sloupci tabulky zobrazen součet měsíčních hodnot nebo jejich průměr nebo maximum, minimum apod. Pro podrobnější údaje slouží xlsx soubor - viz zde.

Zobrazované grafy podle typů a počtu zobrazovaných údajů jsou v hodinové podrobnosti (např. průběh teplot a potřeby tepla a chladu). Tam, kde hodinová podrobnost zobrazení dat by z hlediska přehlednosti byla spíše na škodu, jsou grafy zobrazeny na bázi denních součtů (např. tepelné zisky) nebo denních průměrů (např. větrání). Pro podrobnější zobrazení slouží responzivní grafy - viz zde.

přehled o některých klimatických datech:


následuje přehled o některých údajích po zónách:


vnitřní operativní teplota zóny a teploty v exteriéru:
-počty hodin vytápění a chlazení jsou součtové za měsíc (poslední sloupec je roční součet)
-hodnoty operativních teplot v tabulce jsou měsíční průměry (poslední sloupec je roční průměr) - tento údaj je velmi důležitý pro validování hodinového výpočtu v případech, kdy není zóna strojně chlazena
-hodnoty počtu hodin diskomfortu pro režim vytápění a chlazení a jejich podíl z celkových hodin vytápění a chlazení bude vždy 0 v případě výpočtu bez omezení topného/chladícího výkonu. Výpočet hodnocení ENB v hodinovém kroku je zatím v programu ENERGETIKA zaaretován na možnosti bez omezení dostupného výkonu.
-hodnoty operativních teplot v tabulce jsou měsíční maxima a minima (poslední sloupec je roční maximum a minimum) - tento údaj je velmi důležitý pro validování hodinového výpočtu v případech, kdy není zóna strojně chlazena
-graf je spojnicový v hodinové podrobnosti


typ větrání (přirozené a souhrnné nucené) na požadované výměně + výše infiltrace:
-hodnoty v tabulce jsou měsíční průměry (poslední sloupec je roční průměr)
-graf je plošný součtový v případě přirozeného a nuceného větrání a spojnicový v případě infiltrace. Obojí v denní podrobnosti

Zde je nutno poznamenat, že zobrazované hodnoty jak v tabulce, tak v grafu, jsou vztaženy vždy k referenční teplotě vzduchu 20°C. Protože se průběh teploty vnitřního vzduchu v zóně mění, není zobrazovaný požadovaný objem přesně konstantní ani v případech, kdy v profilu užívání konstantní je. Požadovaný objem větrání dle profilu užívání je vztažen vždy k aktuální teplotě vnitřního vzduchu v zóně.přehled o vnitřních tepelných ziscích:
-hodnoty v tabulce jsou měsíční součty (poslední sloupec je roční součet)
-graf je plošný součtový (v pořadí: z TVsys, vnitřní, z osvětlení, od osob, solární tepelné zisky) v denní podrobnostivnitřní operativní teplota zóny a teploty v exteriéru:
-hodnoty v tabulce jsou měsíční součty (poslední sloupec je roční součet)
-graf je plošný v hodinové podrobnosti